راه روشن
وبلژیون همسفر آزاده رحمانیان
چهارشنبه 17 مهر 1398 :: نویسنده : همسفر زهرا م
به نام قدرت مطلق
دوشنبه مورخ 98/7/15لژیون چهارشنبه به استادی خانم آزاده بادستورجلسه سی دی "سبزه ها"راس ساعت مقرر آغازبکارنمود.

من آب می  آورم توآنقدربنوش که سیراب شوی امانه زیرآب .من بلندم به بلندای قله هایی که نتوان تسخیرنموداماتوبربام من مسلح بیاتاعظمت راببینی....

ابتدای جلسه راهنمای عزیزخانم آزاده هفته ایجنت ،اسیستنت ومرزبان را به همه ی همسفران عزیزتبریک گفتند وادامه دادنداین عزیزان نعمتهایی هستندکه نصیب ماشده اند ومابایدهمیشه قدردان این عزیزان باشیم .

ایشان به همسفران متذکرشدند:اگرماخدمت نکنیم درجاخواهیم زد،خدمت کردن شامل سی دی نوشتن ،زودامدن وخدمت گرفتن و....میشودودرضمن این خدمت کردن حتما انرژی آن رادریافت خواهیدکرد واین خدمات دردرجه اول کمک به خودمان است .آقای مهندس هم درپیامی برای هفته ی ایجنت واسیستنت ومرزبان گفتنددرواقع این فرصتی است که این عزیزان به ماداده اندتامابتوانیم ازایشان قدردانی کنیم .

یعمی این قدردانی ازایشان درواقع کمک وفرصت دادن به خودمان است .انشالله که همه به این نقطه تفکربرسیم.

سپس ایشان متنی ازآقای امین که راجع به خدمت است رابرای همسفران عزیز قراءت کردند:

اگرآموزش وجهان بینی درست باشدانسان راباگره های درونی اش آشنامیکندولی خدمت است که گره هارابازمیکند.(مثلامنیت ،ترس و...)آنجایی که شماکمک راهنما میشویدیانگهبان نظم یامرزبان میشویدواین خدمت رابه نحومطلوب انجام میدهی باوجودتمام سختی ها،آنجااست که آن پیوندهاازوجودآدم جدامیشود.بنابراین اگرآدم سالهای زیادی باکاوشگران همراه باشدولی اگرواردعمل نشودوازخودش نگذردوخودش رابه سختی نیندازدآن پیوندهاازاوجدانخواهدشدواگرپیوندهاجدانشوددرهمان مرحله میماندوآن احساس نفرت حتمادراوباقی خواهدماندفقط کافیست شرایطش مهیاشود.

ادامه جلسه به بررسی سی دی "سبزه ها"پرداخته شد :

همسفرزهرا :آقای مهندس دراین سی دی بیان میکنند:من آب می اورم توآنقدربنوش تاسیراب شوی امانه زیرآب.من بلندم به بلندی قله هایی که نتوان تسخیرنموداماتوبربام  من مسلح بیاتاعظمت راببینی .من میرویانم انقدرکه اسمان وزمین راشب وظلمت رافراگیرداماتوازمیان سبزه هانورراببین وبربال ان بنشین وبسوی من پروازکن تاانچه به باورت نمیگنجدببینی.تومیتوانی همانچه هست روی عقل خویش تبدیل به بهترین کنی وبسوی نقطه ای بیایی که ازانجااغازنموده ای.

اینجامیخواهداینرابه مایادآورشودکه ماازانچه دراختیارمان هست به نحواحسن استفاده کنیم واسراف نکنیم که باعث بروزمشکلات نشود.اگرکسی دراموال ودارایی های خودغرق شوداین باعث میشوددچارخسارت های جبران ناپذیری شودوهیچ لذتی ازآن نبردامااگردرست استفاده کنیم هم خودمان لذت میبریم وهم دیگران.

همسفرطیبه :این متن ؛مسیرزندگی رابه مایادمیدهد.خداوندمیگویدمن اب رابه وجوداورم توبه اندازه ازان استفاده کن مثلاثروت میدهد،مقام میدهدازانهااستفاه ده کن نه اینکه توراخفه ات کن وهمچنین خوراکی هاکه به اندازه استفاده کن.

ماهنوزازکره زمین نتوانستیم خارج شویم درواقع ماهرچقدربه قله های دانش الهی برویم نمیتوانیم برسیم .هرچه دانش انسان بیشترشودمیفهمدکه کمترمیداندیااصلانمیداند.برای همین است که وقتی بربام رفتی انجاست که عظمت خدارارامیبینی .

انسان علاوه برپنج حس ظاهر؛حسهای پنهانی هم دارکه باان هامی تواندخیلی چیزهارادرک کند.اگربخواهیم عظمت خدارادرک کنیم بایدهمه یاینهارامتوجه شویم

راهنما :دراین متن ،خدامقام ودانسته های خودش رابه قله هایی که نتوان تسخیرنمودتشبیه کرده است ولی دراینجابه مامیگویدکه توباپیروی ازقوانین وحرمتهامیتوانی تااندازه ای بیاموزی وبربام بیایی تابتوانی ان قله راازدورببینی .

اقای مهندس میگویدادمهافکرمیکنندهرچیزی هست بایدبافرکانس خودشان بسنجند،این کاملاچیزاشتباهی است .

همسفرمینا :درادامه متن ،اقای مهندس میگویندایاخداوندقادرنیست جلوی شیطان را بگیرداگرهست چراینکاررانجام نمیدهد،یامثلادرموردحیوانات چراشیروببرراخلق کرده است .

این نگاه ،یک نگاه سطحی است که مابه مسایل داریم ولی اگرعمیق به ان نگاه کنیم میبینیم اینهامکملهای زندگی هستند.اگرظلمت نباشدمفهوم نوررانمیفهمیم .اگرشیروببرنباشداکوسیستم طبیعت به هم میخوردمثلابوفالوو...تحرکشان به خاطرحیوانات وحشی است که اگرنباشنداین حیوانات فقط میخورندومیخوابندومشکلات فراوانی برای انهابه وجودمی اید.کم کم جنگل ازبین میرودودرنتیجه به انسان هم اسیب میزند.پس همه یاینهاخلق شده اندتازندگی ماازبین نروداینهامکملهای زندگی ماهستند.

کسانی که ضعیف هستندازبین میروند،مورداستثمارقرارمیگیرندچه درانسانهاوچه حیوانات این قانون صدق میکند.

خداوندمیگویداینهارامن به وجوداورده ام .من میرویانم یعنی خلق میکنم واین خلقت برمبنای دوقطب است یکی مثبت ویکی منفی.بنابراین نیروی منفی وجودداردومکمل نیروی مثبت ست .درواقع شکل گیری زندگی ازدرگیری قطب مثبت ومنفی است.

اینکه مادرزندگی بگوییم چراین بلابرمن واردشد؟چرازندگی من اینطوراست و... کاملااشتباه است چون اینهاجزجدانشدنی زندگی ماهستند،وجوددارند.مانمیتوانیم بگوییم چرا؟

چیزهای خوب وبدکنارهم درزندگی ماوجوددارد.این بستگی به تفکرماداردکه ازچه چیزی استفاده کنیم .ازچه چیزی استفاده نکنیم مثل چاقو،موتدمخدرو...

مفهوم سبزه هادراین سی دی اینجامشخص میشود.اقای مهندس میگویندهمانطورکه مادرجنگلی هستیم ووقتی دوروبرمان پرازسبزه ودرخت باشدومااحساس میکنیم درتاریکی هستیم اماگرنگاه کنیم سبزه هابه طرف نورحرکت میکنندماهم بایدردنوررابگیریم یعنی ازدل ظلمت بایدبه طرف روشنایی برویم وبه روشنایی دست پیداکنیم  .

راهنما :نورچه چیزی میتواندباشد؟

کسانیکه قبلا این مسیررارفته اند.افکارمثبت و..        

همسفرزهرا :اگردرزندگی مشکلات ومسائلی هست که مانندظلمت است مانمیتوانیم تاابددراین تاریکی بمانیم وبایدازآن خارج شویم .

وقتی به طرف نوربروی وبخواهی مشکلت حل شودازآن مسئله خارج میشوی وان موقع است که عظمت خدارامیبینی .اگرمادرگیرمسائلی شدیم نبایدبترسیم وبایدباان روبروشویم وآنراحل کنیم ،گله وشکایت نکنیم که دراین رویارویی وخارج شدن ازظلمت چیزهایی میبینی که درباورتان نمیگنجدبایدحتمادرگیری باشدتاازمرحله ای به مرحله دیگربروی .

اقای مهندس میگویندبایددرهمین وضعیت باشی ولی بایدازاین نقطه خارج شوی .چون مشکلاتی که برای مااست نمیدانیم به نفع مااست ووقتی ازآن خارج میشویم خیلی چیزهابرای مااگاه میشود.

مشکلات شایدبدباشدشایدهم نباشدمهم اینست که حرکت بعدی ماچیست ؟

میتوانیم بااستفاده ازعقل خودمان مشکلات راحل کنیم .خداوندنیروی عقل را به کمک مافرستاده است .

اینجااقای مهندس به وادی ششم اشاره میکنندکه حکم عقل رادرقالب فرمانده اجراکن .باعقل وتفکرکه داریم میتوانیم چیزی که وجودداردبه بهترین نحوتغییردهیم .

نیروهای شیطان همیشه ودرهمه حال درکمین ماهستند.

پس ازان اقای مهندس مسئله رابیان میکنندکه درقران هم به ان اشاره شده است " ازخمروخمارازتوسوال میکنند.منافعی داردومضراتی هم داردامامضرات آن بیشتراست .ازان اجتناب کنیدکه عمل شیطانی است "

پس خمرعملی شیطانی است .خمربه طورعام چیزی که است که پوشاننده است .پس خمرمیتواندشیشه باشد،مشروب باشدحتی هرقرصی که خودسرانه مصرف شودخمراست .

حرمت برای خمرصادرنشده است حرمت یعنی حرام بودن یعنی نمیتوانی به آن نزدیک شوی مثل گوشت خوک .

بعضی چیزهاهم که حرمت برای آن صادرشده یعنی احترام داردنمیتوانی به آن نزدیک شوی .ولی برای موادمخدرکلمه حرمت صادرنشده است یعنی عمل شیطانی است .

راهنما :نص صریح قران است که گوشت خوک حرام است یعنی نبایدبه آن نزدیک شوی ودرغذاوداروو..ازآن استفاده کنی.امادرموردخمرگفته شده عمل شیطانی است  .یعنی میتوان به اندازه وبامجوزمصرف شود.

پس این دومقوله جدااست .

همسفرملیحه :اقای مهندس میگویندراه درمان اعتیادراپیداکردیم وبه دیگران هم منتقل کردیم .

واقعاخمرواعتیادبندی شیطانی بودکه قطع کردنش بسیاردشواربودوشیطان بندهای خیلی قوی داردولی بنداعتیادبسیاربسیارنیرومندتراست کسی که دراین بندبیفتندخارج شدن اوبسیارسخت است .

اعتیادمانندسدی است که جلوی راه افرادرابسته است وباعمل عظیم این سدشکسته شد.

مادرهستی صوت ونورداریم صوتی که مخصوص هنرمنداست وارزش دارد.موسیقی قدیم ارزشمندبود.

درمبارزه باضدارزشهابایدخودتان رامحک بزنیدوازآن خارج بشوید.مادرهرمرحله اززندگی درمعرض آزمایش خودمان هستیم .یعنی بایدهرانسانی درهرمشکلی هست بایدخارج شوداگرامروزخارج نشوی فردا بایدخارج شوی .این مشکلات هست .تازمانیکه بلندنشوی روی زمین قرارداری.

محصول کلام وحرف چیزی است که بایددرهرکجامورداستفاده قراربگیردمنظورکتاب 60درجه اینست که انهایی که بخواهنداندیشه ی راستین داشته باشنداین کتاب میتواندراهگشاوازآن استفاده کنندزیرابرای هرانسانی وظایفی تعیین کرده است که از این وظایف بتوانددرارتقای خودش موردبهره برداری  قراربگیردوباانجام این وظایف میتواندازظلمت خارج شود.

همسفرلیلا :به طورکلی این سی دی به مامیگویداستفاده ازنعمتهادرظرفیت ماباشد.چیزی راکه نمیدانیم براحتی بگوییم نمیدانیم .مابایدراه راپیداکنیم .خداونداین امکان رابه ماداده است که این نورراپیداکنیم .ماوظایفی داریم که بایدانهارابخوبی انجام دهیم .

جلسه بادعای راهنمای عزیزبه پایان رسید :

انشالله که خداوندبه ماکمک کندوخودمان هم باظرافت نعمتهاراببینم وسپاسگزارآنهاباشیم .

آمین

نوع مطلب : عملکرد لژیون، 
برچسب ها : کنگره 60، درمان اعتیاد، عملکردلژیون،
لینک های مرتبط :

دوشنبه 22 مهر 1398 07:21 ق.ظ
خانم زهرا عزیز خیلی خوب بود،موفق وپیروز باشی در تمامی مسائل زندگی.
شنبه 20 مهر 1398 09:08 ب.ظ
خداقوت زهراجان خیلی عالی به قلم اوردی، مرسی ازتو.
خدا جواب خدمت خوب رو با بهترین هایش پاسخ میدهد
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.


درباره وبلاگمدیر وبلاگ : آزاده رحمانیان
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic