راه روشن
وبلژیون همسفر آزاده رحمانیان
شنبه 11 آبان 1398 :: نویسنده : همسفر زهرا م
به نام قدرت مطلق
دوشنبه مورخ 98/8/6لژیون چهارم به استادی خانم آزاده بادستورجلسه "وادی سوم "راس ساعت مقررآغازبه کارنمود....


ابتدای جلسه پس از خوشامدگویی راهنمای عزیزبه همسفران تازه وارد،مراسم تعویض دبیرانجام گرفت .

خانم آزاده ،ضمن تشکرازخدمات همسفر زهراوآرزوی موفقیت وخدمت درجایگاه های بالاتر،همسفرلیلارابه عنوان دبیرجدیدلژیون معرفی کردند.

پس ازآن استادعزیزنکاتی رابه همسفران گوشزدکردند:

رفت وآمدبه کنگره بایدتحت چهارچوب خاصی باشد.نبایدازدیگران توقع بیجاداشته باشیم .درکاردیگران تجسس نکنیم وفقط به خودمان بپردازیم .حرمت کنگره رابایدهمه جارعایت کنیم .

ازتمامی همسفران میخواهم شرکت درامتحان کنگره راوظیفه خودبدانندومنابع رابخوبی مطالعه ودرآن شرکت کنند.

مسیله بعدی جشن گلریزان است .این جشن درواقع یک نقطه عطف ونوعی امتحان وآزمون عملی است وهرکس میتواندبه خودش نشان دهدکه چقدرآموزه های کنگره دراوتاثیرداشته است ونسبت به تفکرات قبلی خودعوض شده است ومیتواندازپس اندازخودببخشدوبگذرد.میزان تغییرمن فقط به نوشتن سی دی و...نیست ،درعمل هم بایدنشان دهیم.البته این بدین معنانیست که خودمان رابه زحمت ودردسر بیندازیم تابخواهیم حتماعضولژیون مالی شویم .بایدهم بدانیم ریشه ی خودراکجاسرمایه گذاری کنیم چون تنهاچیزی که ازمن به جامیماندریشه ای است که ازخودبه جاگذاشته ام .

بخشش یک مثلث دارداضلاع آن: کجاببخشم ،چه زمان ببخشم وچراببخشم .اگرمیخواهیددراین جشن شرکت کنیدحتمااین سه ضلع رادرنظرداشته باشید.واین موردراهم درنطرداشته باشیم که تاوقتی چیزی نبخشیم چیزجدیدی دریافت نخواهیم کرد.

هدف مابخشش واقعی ولذتی که ازاین بخشش میبریم واینکه باتمام وجودببخشیم .وطبق قانون عمل وعکس العمل حتماان چیزی که میبخشیم به زندگی مابرمیگرددهمانطورکه عیناتجربه کرده ایم .

پس تمام سعی خودرابکنیدکه دراین جشن به خوبی بدرخشید.

ادامه جلسه به بررسی سی دی وادی سوم پرداخته شد.

همسفرمهتاب :دراین وادی آمده است بایدانست هیچ موجودی به میزان خودانسان به خویشتن خویش فکرنمیکند.

اصولاتامیزان 90درصدتفکرهاغلط هستند.اگربتوانیم 14وادی رابخوبی وپله پله کارکنیم میتوان درتفکرواعمال خودتغییرایجادکنیم .خداوندمارابگونه ای آفریده است که میتوانیم برنامه ریزی کنیم و برنامه ریزی باتفکرهمراه است .

مابرای بیهودگی بدنیانیامده ایم .دراین وادی هم میگوییم هیچ کدام به اندازه خودمابه فکرمانیست وجمله باکلمه بایدشروع میشود.پس حتمابایدانجام شود.

هرکسی اشتباه خودراگردن دیگران بیندازددراشتباه محض است .توانایی ومسیولیت خودش راهرکسی بایدبپذیرد.

همسفرنسترن :پس اگرکسی باعث شددیگران به اوتعرض کنندبایدببنیدچه کاری انجام داده است که باعث این عمل دیگران شده است .

راهنما خانم آزاده :هرانسانی نقطه آشوب دارد.برای ارامش خودودیگران درهنگام رویارویی باانسانها حتمابایدبه این نکته توجه کنیم وواردنقطه واستانه آشوب دیگران نشویم .

همسفرنسترن :مابایدبدانیم دانستنی هایمان به چه دردمان میخورد.چیزهایی هم که درکنگره یادمیگیریم بایدبدانیم کجابه دردمان میخورد.

انسان بایدبه طبیعت نگاه کندوازآن الگوبرداری کند.وباتفکرراه خودراپیداکنیم .برای مسایل بایدراه حل آنرادانست که همان کلیدمسایل است  .

راهنما:مابه کنگره امده ایم که به خودبپردازیم وبااین کارریشه ی خودرادرکنگره محکم کنیم وازحواشی وپرداختن به دیگران بپرهیزیم .

همسفرمریم :نقشه به عهده ی خودمامیباشد.ممکن است ماانواع واقسام مشکلات راداشته باشیم .درهرمشکلی بالاترین نقشه به عهده ی خودمااست .وخودمابایدبیشترین تفکررابرای حل انهابکاربندیم .برای حل مشکل بیشترین باربرروی دوش خودمااست.مسیولیت ونقش اول  حل بحرانهای مادست خودمان است . چرا ؟چون مابه حیات آمده ایم که حل مشکلات رابیاموزیم وحل کنیم .

بنابراین بایدباتفکروسعی وتلاش وامیدواری کلیدحل مسایل رابیابیم .

همسفرالهه :مفهوم مشکلات چیست ؟ممکن است مادرگذشته درست عمل نکرده باشیم ودانسته یاناخواسته مرتکب اشتباه شده باشیم واین مشکلات دراثرکاشت بذرهایی است که بادست خوددرگذشته انراکاشته ایم وسالهاآبیاری کرده ایم پس طبیعی است که الان باانبوهی ازگیاهان تلخ روبروهستیم .

همیشه انتقادکردن وبیان مشکلات خوبست ولی چه بایدکرد ؟ایابایدگفت خودکرده راتدبیرنیست ؟

نه،بایدگفت خودکرده راتدبیرهست چون هیچ موجودی به اندازه خودش به خویشتن خویش فکرنمیکندوکسیکه دچارمشکل شده ،راه حل رابه اونشان دهیم یا خودش راه راپیداکند.

یاممکن است دربه وجودآمدن مشکل خودم نقشی نداشته ام .مثلابیماری ارثی یا...

راهنما :البته درجایی دیگراقای مهندس میگویندحتی دربه وجودآمدن این مشکلات بازخودم نقش داشته ام وهمه جاعدالت خدارعایت شده است وحکمت خدارانبایدنادیده بگیریم .

همسفرالهه :دربیان این مشکلاتی که به ظاهرمن خودم نقشی نداشته ام سه برداشت میشود:یکی اینکه بگویم این سرنوشت من است وخداخواسته است ویابگوییم این شانس من است ویاتقصیرپدرومادرخودم بیندازم ویاتقصیرزمین واسمان یاسایرانسانهاست .وکلابه دنبال مقصرهستیم .اینجابایدچه کرد ؟

یکی اینکه درجای خودبنشینی تاکسی پیداشودومشکل توراحل کند.اگرهم حل نشدبه زمین واسمان و...گله کنی .

یکی اینکه بدانی واگاه باشی که هیچ کسی به میزان خودانسان به خویشتن خویش فکرنمیکندوباتفکروصبرواستقامت اقدام به حل مشکل خودکندوبه صورت تدریجی وپله پله مشکل خودراحل کندوهرگزامیدش راازدست ندهد.

برای خروج ازاین بن بست بایدنیروهای خودمان ونیروهای تخریبی راکامل بشناسیم وبدانیم شیطان به زیباترین شکل ممکن وحتی دلسوزانه واردافکارمامیشودتاگوهرجان انسان راشکاروازآن ویرانه ای بناکند.

همسفرمینا :اقا ی مهندس درادامه میگویندمابایدنیروهای خوب راازتخریبی تشخیص دهیم تابتوانیم انرابشناسیم که انهاواردلقاوعمل میشوند.این نوعی مبارزه است .مابادشمن نیرومندی که غیرقابل رویت است مواجه هستیم .

شناسانی نیروهای تخریبی که ممکن شیطان باشدیاکشش نیروهای تخریبی یاکشش انسانهای منفی باشدمابایداینهارابشناسیم .وحواسمان جمع باشد.

این الهامات منفی است که انسان راتامرزخودکشی پیش میبرد .یاازمامیخواهندهمه چیزرارهاکنیم یایک گوشه بنشینیم و ازدیگران گله مندباشیم..این گوشه گیری دردی ازمادوانمیکندبرعکس مارابه ظلمات میبرد.

کاری که مابایدانجام دهیم اینست که پایه های مالی خودرامستحکم کنیم درمسایلی که حل میکنیم تفکرواندیشه کنیم.دیگران رادرمشکلات خودمقصرندانیم  وازهیچ کس انتظاری نداشته باشیم تالحظه مرگ ازتلاش دست برنداریم

وباامیدواری وسربلندی به زندگی ادامه دهیم .

همان کاری که من برای بنیان کنگره انجام دادم واین وادی را درعمل به کارگرفتم .

هرکدام ازشماهم اگرتوانستیدروی خودحساب کنیدنه دیگران میتوانیدبه نتیجه برسید.

راهنماخانم آزاده :مسیولیت زندگیمان رابپذیریم .مشکلاتمان رادوست داشته باشیم وقبول کنیم .وپله پله انهاراحل کنیم .اگرمشکلی حل نشده هنوززمان ان نرسیده است .وادی هارازیربنایی کارکنید.اگرچهاروادی اول رادرست کارنکنیم بقیه وادی هارایادنخواهیم گرفت .

جلسه بادعای راهنما ی عزیزمان به پایان رسید:

امیدوارم بیشترازگذشته به خودمان کمک کنیم تابتوانیم مسیولیت زندگی خودرابه بهترین نحووزیباترین شکل ممکن به عهده بگیریم.

موفق وپیروزباشید.....

 

 

 

 

نوع مطلب : عملکرد لژیون، 
برچسب ها : کنگره 60، درمان اعتیاد، عملکردلژیون،
لینک های مرتبط :

سه شنبه 21 آبان 1398 09:57 ب.ظ
خانوم زهرای عزیز خدا قوت عرض میکنم خدمت شما بابت زحمات این مدت برای دبیرلژیون بودن تشکر میکنم و به خانوم لیلای عزیز دوست عزیزم بسیار تبریک میگم ارزوی خدمات بالاتر را براتون ارزو میکنم
سه شنبه 21 آبان 1398 09:57 ب.ظ
خانوم زهرای عزیز خدا قوت عرض میکنم خدمت شما بابت زحمات این مدت برای دبیرلژیون بودن تشکر میکنم و به خانوم لیلای عزیز دوست عزیزم بسیار تبریک میگم ارزوی خدمات بالاتر را براتون ارزو میکنم
سه شنبه 14 آبان 1398 06:39 ق.ظ
بادرود وخداقوت به خانم رهرا.
خیلی خوب بود برام یاداوری خوبی بود.
موفق وپیروز باشید
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.


درباره وبلاگمدیر وبلاگ : آزاده رحمانیان
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic