راه روشن
وبلژیون همسفر آزاده رحمانیان
جمعه 24 آبان 1398 :: نویسنده : همسفر زهرا م
به نام قدرت مطلق
دوشنبه مورخ 98/8/20لژیون چهارم به استادی خانم آزاده بادستورجلسه "سی دی ایمان "راس ساعت مقررآغازبه کارنمود...

 ابتدای جلسه همسفران عزیزدرمورددسترجلسه هفتگی "جشن گلریزان "مشارکت کردند:

همسفرزهرا :دیگران کاشتندماخوردیم ،مابکاریم تادیگران بخورند.این جمله ی معروفی است که بارهاشنیده ایم والان وقت آنست که انراجامه ی عمل بپوشانیم چه بساممکن است آیندگان مابه این مکانهانیازمندباشندوبتوانندازکاشته ی مااستفاده کنند.

همسفرالهه :قبل ازورودبه کنگره ،برای درمان مسافرم ،به مراکزترک اعتیادمراجعه میکردیم وانجا علاوه برپرداخت هزینه های بالا،نتیجه ای مفیدنمیگرفتیم پس بایدتاحدامکان وباتوجه  به پیشینه خودبه این مکان مقدس کمک کنیم .

همسفرنسترن :به نظرمن کمک به کنگره نه تنهالطف ماکه وظیفه ی مااست ومابایدهمیشه وتاحدامکان به این امرکمک کنیم تادیگران هم بتوانندمانندما راه نجات خودرابیابند.

همسفرشهره :به قول اقای مهندس مابایدبازپرداخت کاری که انجام داده ایم راپس دهیم به قدم یاقلم یادرم یا..

هرکاری که ازدستمان برمی ایدبایدانجام دهیم .

همسفرشریفه :اقای مهندس درسی دی ایمان خودمیگویندازعصاره جانتان ببخشیدتاچیزی که میخواهیدبدست آورید.

همسفرطیبه :اگرانسان مانندرودجاری باشدخداوندبه اوبیشتربدهدومانندرودبایدببخشیم ومطمیناخداوندبیشتربه ماخواهدداد.

همسفرالهام :بخشش درصورپنهان بسیاربه ماکمک میکنددرصورتیکه ماازآن بی خبرهستیم.

راهنماخانم آزاده :هرچقدربه دشت بنگریم جزسرسبزی چیزی نمیبینیم وخاصیت دشت اینست که وقتی آب باران به آن میرسدبه همه جاآنرامیبخشدبرعکس بیابان.پس انسانی که ایمان دادرماننددشت میماندیعنی هرچیزی به اومیرسدمیبخشدمن هم که به اینجاآمده ام تاتزکیه وپالایش شوم ،بایدماننددشت ببخشم .

تازمانیکه ماخودرانیازمندومحتاج کنگره ندانم من جوابی نخواهم گرفت .مابایدهمیشه خودوآموزشهایی که گرفتم مدیون کنگره بدانم .

اگرمیخواهیدمحبت بدست آوریدبایددرکنگره محبت کنید.اگرمیخواهیدعشق بدست آوریدبایددرکنگره عشق بلا عوض انجام دهیدو..وهرچقدربیشترببخشید،بیشتربدست می آورید.

پس ازآن جلسه به بررسی سی دی ایمان پرداخته شد:

همسفرزهرا:آقای مهندس میگوینددرهرسیستمی هرچقدرنظم بییشترباشدپیروزترخواهدبود.به همین دلیل سختگیری برنظم درکنگره پابرجاست تابه نتیجه لازم برسیم ولی پشت همه ی اینهاچیزی است وآن اینکه ماراازتعلقات شخصی دورمیکندآن کاری که دوست داریم اتجام نمیدهیم .وقتمان رابرای بقیه ی اعضامیگذاریم .

باچه معیاری میخواهیداینراحساب کنید؟جزاینکه عشق درون اوست .این عشق باعث این حرکت وجنبش شده است وعشق نشات گرفته ازایمان واعتقاداست که باعث این حرکت شده است .

همسفرمینا:اقای مهندس میگویند،قبلا گفتیم ایمان تجلی نورخدادرانسان .این تجلی نورخدادرانسان یعنی چه ؟

همه ی انسانهاازروح خداوندهستیم.ایاخداونددرقبال این خدمتی که به ماکرده است ازماانتظاری دارد؟مسلما نه ؛مانندخورشیدکه نورخودرامیبخشدبدون اینکه درانتظارپس گرفتن آن باشد.

انسانی هم که تجلی نورخداوندباشدیعنی صفات خدادراومتجلی میشود.هرکدام ازصفات خدارابگیری درکسیکه ایمان داردتجلی میکندوبایدنشان دهد.

آن صفاتی که خداونددارددروجودهمه ی انسانهانهفته است با این تفاوت که دروجودخداوندماننداقیانوس عمل میکندولی برای انسان مثل قطره یا کوزه می ماند.

بنابراین ایمان یعنی اعتقادداشتن .اعتقادبه چه چیزی ؟اعتقادبه خودش ،به سایرانسانها،به جامعه ،به راستی وصداقت ،به مهرومحبت و..وبه هرچیزی انسان بایداعتقادداشته باشد.

کسی که درسیستم هستی درحرکت است وبخشش داردمانندآب زلال است رودخانه هادرحرکت هستند.جاری وزلال هستندوباعث حیات گیاهان وجمادات میشوندولی ازآب رودخانه کم نمیشودهمیشه ابشان زلال تروقوی تروشفاف ترچون مییبخشد.انسانی هم که نمیبخشدمانندبرکه است مثل حوض اب .تکان نمیخوردووقتی اب راکدبودلجن میشود.

راهنما:مسیله ای دیگرکه درهستی وجوددارد،مسیله خلائ است یعنی برای اینکه چیزبهتری بدست آوری بایدچیزی ببخشی تافضای کافی وجودداشته باشدبرای بدست آوردن چیزهای بهتر.

همسفرنسترن :ایمان آن چیزی است که حاضرباشی ازعصاره ی جانت بدهی .واگرازعصاره ی جان بدهی مرتب ظرف توپرترمیشوی.

کسی نمیتواندادعاکنندکه ایمان وعشق داردولی ازعصاره ی جانش نمیدهد.

ریشه ی تمام بیماریهاازبی ایمانی است مثل کسی که همه چیزرابرای خودوخانواده اش میخواهد.

درحرف هه ایمانشان قوی است ولی وقتی واردعمل میشوی قضیه فرق میکند.

کسانیکه ایمان  دارندبه خداتوکل میکنند.سیستم خلقت به این گونه است که بایددوست بداری تادوست داشته شوی، بایدبدهی تابه توداده شود.نکاشته درونمیکنی .

همسفرالهه :همان چیزی که کاشتی برداشت خواهی نمود.حالااگرکاشتی ولی به خاطرتفاخریابخاطراینکه چندبرابربه توداده شودو..آنچه کاشتی به تومحصول نخواهدداد.بایدخدمت توبلاعوض باشدتابه توجواب دهد.

ایمان کسی داردکه خدمتش بلاعوض باشدودراینصورت به اونتیجه خواهدداد.

کسیکه ایمان دارددرصلح وآرامش است.توکل دارد.به هستی اعتقاددارد.باوردارد.

اینهاهمه دردرون تواست افکارواندیشه یتواست که اینهارابه وجودآورده است میتوانی زاویه دیدهودراتغییردهی وعوض کنی وازخودسوال کنی ،توبرای سیستم که به توکمک کرده است چه کرده ای ؟

همسفرزهرا :بایدکاری کنی ازهرلحاظ که میتوانی به قلمی به درمی به قدمی ،چیزی بکاری تابرداشت کنی .گرنه به مشکل برخوردمیکنی.

مطلب دیگری که اقای مهندس بیان کردنداین بودکه وقتی می خواهی درکسی تخریب ایجادکنی واوراناراحت کنی ،به خودت کلی فشارمی آیدکه بایدتحمل کنی .

کسانیکه درصلح وآرامش نیستندابتدابه خودشان بسیارزیاداسیب میرسانند.

بایدگرماداشته باشی تابه دیگران بدهی ،بایدمهرومحبت دروجودخودت باشدتابتوانی به دیگران بدهی ،بایدنفرت وکینه داشته باشی تابدهی،و.بایستی پول داشته باشی که به دیگران بدهی و......

کمک به دیگران لذت وشفعی بسیاردرپی داردازاینکه دیگران خوشحال هستندوتوهم درصلح وآرامش هستی .

 خانم آزاده :امیدوارم به این نقطه برسیم که ازبخشش خودلذت ببریم .

همسفرندا:انسانهایی که هستی راذره ذره درک کردندانسانهایی هستندکه معتقدهستندتونیکی میکن ودردجله اندازکه ایزددربیابانت دهدباز.

اگربه این درک برسیم وبدانیم چه لذتی داردبخشیدن ،برای بخشش عجله میکنیم ،درهمه چیزسعی میکنیم ازهمه سبقت بگیریم ،پس به این مسیله وبه جایگاهتان فکرکنید.

راهنماخانم آزاده :تنهاراه نجات مادرقوی بودن است درهمه جهات .من میتوانم هرکاری که بخواهم انجام دهم به شرط اینکه ازهمه لحاظ قوی باشم .همه ی سختیهارا به جان بخریم ودرصددحل آن برآییم .

انشالله بتوانیم همه بااموزشهایی که گرفتیم زکات چیزی که بدست آوردیم ،درجشن گلریزان هفته ی آینده ،بپردازیم .

آمین.

 

 

نوع مطلب : عملکرد لژیون، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

سه شنبه 5 آذر 1398 10:18 ب.ظ
بسیار عالی و خوب ممنون از راهنمای گلم
سه شنبه 5 آذر 1398 10:16 ب.ظ
بسیار عالی و خوب ممنون از راهنمای گلم
یکشنبه 3 آذر 1398 08:29 ب.ظ
خداقوت به خانم رهرا عزیز.
تشکر برای خدمتت استفاده بردم
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.


درباره وبلاگمدیر وبلاگ : آزاده رحمانیان
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات