راه روشن
وبلژیون همسفر آزاده رحمانیان
جمعه 8 آذر 1398 :: نویسنده : همسفر زهرا م
به نام قدرت مطلق
روزدوشنبه مورخ 98/9/4لژیون چهارم به استادی خانم آزاده بادستورجلسه "سی دی کابوس 2"راس ساعت مقررآغاز به کارنمود..

ابتدا ی جلسه راهنمای عزیزبه همسفران تاکیدکردندبااصطلاحاتی که درکنگره بیان میشودسطحی فکرنکنید،عمقی فکرکنید.اگردرشرایط بدی قراردارم وحال من خوب نیست بایدآموزش بیشتری ببینم تابتوانم حال خودم راخوب کنم .بایستی ظرفیت خودرابالاببرم وقوی شوم  .مشکلات برای اینست که مابه تکامل برسیم .هیچکس به اندازه ی خودمن  به من کمک نخواهدکرد.

دستورجلسه امروزسی دی "کابوس 2"است .ابتداخلاصه ای ازسی دی "کابوس 1"بیان شدسپس به صورت پرسش وپاسخ جلسه ادامه یافت .

راهنما خانم آزاده :آقای مهندس ابتدای سی دی میگویندمن ازدوچیزخنده ام میگیردآنهاچیست ؟

همسفرالهه :یکی افرادی که چندکتاب میخوانندوادعای روشنفکری میکنندوخدارامنکرمیشوندودیگری افرادمتعصبی که به اسم دین دست به هرکاری میزنندوفکرمیکننددیندارهستند.وبه قول بزرگی اینان زباله دان هاهستند.

راهنما :روشنفکران معتقدنددین افیون جامعه است ولی آقای مهندس معتقدندبی دینی مرگ جوامع است .مسیله اینست اگردینی وجودنداشته باشدهیچ سمبل ونمادی وجودنداردوهمه به سمت تاریکی و..میروند.

نظرآقای مهندس درمورددیدمانسبت به کتاب آسمانی  چیست ؟

همسفرزهرا :کتاب آسمانی برای ماوسیله ای شده است برای هنگام مرگ ومسافرت ومریضی و...

اینهاخوبست ماهم اعتقادداریم آیابه مطالب درون آن هم اعتقادداریم .؟مشکل اینجاست که مطالب داخل آنراقبول نداریم .مجموعه راقبول داریمولی جزییات آنراقبول نداریم فکرمیکنیم دروغ است یامربوط به آینده است درصورتیکه خداوندسریع الحساب است .بهشت وجهنم جاری است هم دراین دنیاوهم آن دنیا.

راهنما خانم آزاده :مادراین دنیابهشت وجهنم وبرزخ رااحساس میکنیم .یکی ازنمایشنامه های جهنم "کابوس "است.

همه ی مابه نوعی دچارکابوس شده ایم ودلیل آن ضدارزشهایی است که درطول روزانجام داده ایم .

چیزی که مادرکابوسهای خودمیبینیم درواقع روی دیگرخودمااست .به قول آقای مهندس هیچ نفسی به اندازه یخودمن نمیتوانددرسرنوشت من موثرباشد.

کابوسهاچه زمانی ازبین میروند؟

همسفرزهرا :انسانی کابوس میبیندکه ازتعادل خاررج میشودانسانی که آرامش داردکابوس نمیبیند.کسیکه ازقوانین سرپیچی میکنددچارکابوس میشودازتعادل وکنترل خارج شدن انسان میشودکابوس .زمانی کابوسهاازبین میرودکه من درصراط مستقیم قراربگیرم وپیروقوانین وفرامین الهی باشم وازضدارزشهافاصله بگیرم .راه درمان کابوس اصلاح زندگی است .روش زندگی راتغییردهیم .ازضدارزشهابه سمت ارزشهاحرکت کنیم .

راهنما :شدت کابوسهابستگی به تخریبی داردکه به هاله ی ماواردشده است .حتمامانبایدیک جنایت بزرگی انجام دهیم که کابوس ببینیم.بایک ضدارزش کوچک هم ممکن کابوس ببینیم وآن هم بستگی به این داردکه من خودم راچگونه تربیت وتزکیه وپالایش کرده باشم .

آقای مهندس میگویندهمه ی ادیان به یک منظورآمده اندآن چیست ؟

همسفرلیلا :دین یعنی راه وروش تمام ادیان آمده اندقوانین وراه وروش زندگی را به مابگویندهمه ی ادیان هم اینراگفته اندوقرآن ودین مابصورت جامع وکاملتر.هرمکانی وجایی که زندگی میکنیم اگراین قوانین نباشدمانمیتوانیم  زندگی کنیم .اینهاهمه امتحان الهی است که درست زندگی کنیم .اگربخواهیم اززندگی لذت ببریم بایدقوانین رارعایت کنیم .

راهنماخانم آزاده :آقای مهندس دراین سی دی علت اینکه استادگاهی اوقات شاگردرارهامیکندچیست ؟

همسفرشریفه :برای اینکه شاگردخودش راپیدا کندنبایدمدام به شاگردبگوییم چه کارکندبایدزمانی را به خوداوتعلق دهیم .

راهنما خانم آزاده :درسی دی ویروس هم آقای امین میگویندزمانی کسی تشنه نیست تونمیتوانی به زوربه اوآب بدهی .اگربخواهیم به زورکسی را به کنگره بیاوریم نتیجه ی مطلوبی نمی دهدبایستی خودش راپیدا کند.

همسفرنرگس :طبیعت الگوی بسیارخوبی برای مااست پس اززمستان بهارخواهدآمد.اگرمسافرم یامن یا...برگشت خوردم یانتوانستم دیگربه کنگره بیایم و....حتمابانیروی قویتری برخواهم گشت .

همسفرآزاده : چرا بعضی وقتهامااستادی پیدانمیکنیم باوجوداینکه باتمام وجودهم میگردیم ؟

چون هنوزآماده نیستیم ،کسی که آماده باشدصدای چپای استادرامیفهمد بدون هیچ تلاشی .

پس بایدآمادگی رادرخودم به وجودبیاورم .

سرنوشت چگونه به وجود می آید ؟

همسفرزهرا :سرنوشتهاباخواست افرادرقم زده میشودهرکسی خودش تعیین میکندبرای اوچه پیش خواهدآمد.

راهنما :دنیامزرعه آخرت است یعنی چه ؟

همسفرالهام :یعنی اینکه ماهرکاری دراین دنیا انجام دهیم حتما دردنیای بعدی باماهمراه خواهدبود.ماسرنوشت دنیای بعدی خودرادراین دنیارقم خواهیم زد.اگرمایامسافرمان معتاداست سرنوشت مانیست خودمان انتخاب کرده ایم.

راهنما :آینده ی ماراعمالمان میسازد.

اینکه انسان بیشترزمانهادرخودش نیست یعنی چه؟

همسفرطیبه :یعنی اینکه به خودش نمی پردازدمشغول موضوعات متعدداست بااینکه موضوع به ضررشماخواهدبود.وباگذشت زمان به این نتیجه رسیدیم که بایدقدری تحمل کنیم .

راهنما :یعنی به نوعی از خو دمان فراری بودیم .انگشت اشاره مرتب سمت مسافرودیگران بود.بایستی به خودمان بپردازیم وازپرداخت به دیگران بپرهیزیم .

ماانواع مهارتهاراداریم مثل مهارت صحبت کردن ،ارتباط برقرارکردن یا...ولی بعضی وقتهابلدنیستیم ازان استفاده کنیم .

مهارت ارتباط برقرارکردن گاهی اوقات به صحبت کردن است وبعضی وقتها به صحبت نکردن است .لازم نیست همیشه جواب بدهیم .برای دردودل مسافرشنونده ی خوبی باشیم .

آیا کابوسهاخواب وخیال است یانشات گرفته ازواقعیت هستند؟

همسفرطیبه :کابوسهانشات گرفته ازدنیای واقعی مااست .خواب گاهی ازواقعیت هم واقعیت تراست .

راهنما :کابوسهاچهره ی واقعی مارانشان میدهد.اگرکابوس دارم بایدبیشتربه ان وبه خودم بپردازم .

اینکه انسان دارای بقاست راچگونه متوجه میشویم ؟

همسفرطیبه :ازکابوسهااین موضوع رامتوجه میشویم .ماهمیشه هستیم هیچگاه ازبین نمیرویم همانطورهم که درکتاب اسمانی آمده است پوست بدنت دراتش میسوزد ودوباره زنده میشودوپوست درمی آیداین مال اینست که انسان دارای بقااست .

راهنما :تنهاراه درمان کابوس اصلاح زندگی است .

زمانیکه خداانسان راخلق کردفرشتگان معترض شدند،خداوندچه میدانست که فرشتگان نمیدانستند؟

همسفرشریفه :خداوندمیخواهدانسان اموزش ببیندوبدیهاراببیندتاخوبیهارادرک کند.

راهنما :مسیله بعدی اینست که انسان حیات داردبرای اومرگی نیست نفس انسان ازبین رفتنی نیست پس بایدآموزش ببیندوانسان موقعی میتواندبه حیات ادامه دهدکه منفی راهم درک کندتاتاریکی نباشدنوررانمیهمد.اینهاهمه ازمون الهی است .

درپایان جلسه نکاتی ازسی دی هفتگی "بیل "بیان شد :

همسفرشریفه :اقای مهندس دراین سی دی میگویندوقتی چیزی خراب شد؛کسی ازدستمان ناراحت شدو...انرادرست کنیم وبه بعدموکول نکنیم .

همسفرالهه :مشکلی تاوقتی حادوبدترنشده است همان ابتدای کارآنراحل کنیم .

سرچشمه بتوان بستن به بیل             چوپرشدنتوان بستن به فیل

راهنما :پس قبل ازاینکه مشکلات بزرگترشوندبایستی انراحل کنیم .

معجزه ی حیات ،خودحیات است .مابه این دنیاامده ایم که اززندگی لذت ببریم .

جلسه بادعای راهنمای عزیز به پایان رسید :

انشالله بیشترازپیش به خومان بپردازیم وجایگاه خودرادرهستی پیداکنیم .

 

موفق وپیروزباشید....

 

نوع مطلب : عملکرد لژیون، 
برچسب ها : کنگره 60؛درمان اعتیاد، عملکردلژیون،
لینک های مرتبط :

یکشنبه 17 آذر 1398 02:50 ب.ظ
خسته نباشید بسیار عالی بود
یکشنبه 10 آذر 1398 11:19 ب.ظ
خدتقوت به خانم زهرا عزیز.
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.


درباره وبلاگمدیر وبلاگ : آزاده رحمانیان
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات