راه روشن
وبلژیون همسفر آزاده رحمانیان
پنجشنبه 14 آذر 1398 :: نویسنده : همسفر زهرا م
به نام قدرت مطلق
دوشنبه مورخ 98/9/11لژیون چهارم به استادی خانم آزاده بادستورجلسه "فرق نگاه مسافرومعتاد"راس ساعت مقررآغاز به کارنمود...

ابتدای جلسه راهنمای عزیزازهمسفران عزیزخواستنددرمورددستورجلسه هفنگی "نقش سی دی هادرزندگی من "واینکه کدام سی دی درآنهابیشترتاثیرگذاشته است مشارکت کنند.

همسفرسمیه :سی دی هایی که درمن بیشترتاثیرگذاربودسی دی "ترس وناامیدی "است که من هفته ای یکباراین سی دی هاراگوش میدهم همچنین سی دی" منیت ".

راهنما :ریشه ی بسیاری ازمشکلات ماازیکی (یابیشتر)ازضلعهای شخصیت سرچمه میگیردچنانچه مشکل خودراپیداکینم و روی آن کارکنیم بسیاری ازمشکلات ماحل خواهدشد.

اقای مهندس درسی دی "گردش آسمانی "بسیارزیبادرموردناامیدی صحبت کردندوهرکسی میتواندجواب خودرادراین موردبگیردوسی دی های دیگر....

همسفرطیبه :من ازسی دی سبزه هابه این نتیجه رسیدم که ازچیزهای بسیارکوچک ونورهای کوچک درزندگی میتوان به جاهای بالاتری رسید.سی دی منیت واهمیت خواب شب هم درمن بسیارتاثیرگذاربود.وهمچنین سی دی خواست ,تقدیرات ,تفکرات س دی بسیارخوبی برای من بود.

همسفرالهه :من وقتی به کنگره آمدم وسی دی "خواست ،تقدیرات ،تفکرات "راگوش دادم نصف سوالات من جواب داده شدوسی دی قیاس واهمیت خواب شب هم دزندگی من بسیارتاثیرگذاربود.

راهنما:مابه این نتیجه رسیده ایم که بایدزیربنایی روی مشکلات خودکارکنیم وروی خودمان  تزکیه وپالایش انجام دهیم تامشکل ما بصورت طولانی مدت درماحل شود.

همسفرزهرا :همه ی سی دی هادرزندگی ماتاثیرگذاربوده اند.وباسی دی "قلب "اقای امین متوجه شده ام بایدمن ناخوشیهارابپذیرم وانهاراتحمل کنم تاازاین مرحله ردشوم .آقای مهندس درجایی میگویندتاواردعمق تاریکیهانشوی ،نمیتوانی روشنایی ونوررادرک کنی .پس من بایدتمام ناخوشیهاراباجان ودل بپذیرم وروی خودم کارکنم تابتوانم به سلامت ازاین مراحل  ردشوم .

راهنما ی عزیزدرپاسخ به سوال یکی ازهمسفران راجع به دخالت دیگران درزندگی گفتندیکی ازدلایلی که ماازدیگران ناراحت میشویم اینست که ماانسانهاوعدم توانایی آنهارانمیشناسیم .ماکه کنگره زمینه آشنایی باخودم رافراهم کرده است چقدرتوانسته ایم خودمان  رابشناسیم وروی خودم کارکنیم .چه برسدبه انسانهایی که این زمینه برای آنهامهیانیست .

ویکی ازدلایلی که باعث میشوددیگران درزندگی مادخالت کننداینست که ماخودمان زمینه ی دخالت آنهارافراهم کرده ایم به قول معروف من خودم اجازه ی ورودآنهارافراهم ساخته ام والان بایدذره ذره این اجازه راازآنهابگیریم .

سپس ایشان متنی برگرفته ازسی دی رابرای همسفران خواندند:"دیگران معلم توهستند.نه شاگردان ودوستان وهمکاران فامیل تو.اینهاامده اندتاتکه های ناخالص وجودتوراجداکنندوصفات خدایی رادرتوایجادکنندیکی آمده تاتحملش کنی تاتحملت زیادشود.یکی آمده دست میگذاردروی ضعف هایت تادرستشان کنی .یکی آمده برایش ماردرست کنی رزاقیت درتوایجادشود.یکی آمده به توفحش بدهدصبارشوی .یک آمده به توضربه بزندوتوببخشی وغفورشوی .یکی آمده گناه خودرابه توبگویدستاریت توامتحان شود.وتوببین اینهابرای توچه داردالبته عمل کردن به آن به غایت سخت است ."

تمام چیزی که کنگره میخواهدبه من آموزش دهدهمین است .من بایدنواقص دیگران بپذیرم ودیگران رامعلم خودبدانیم .هرطوربامن رفتارشدمن اجازه داده ام اینطوربامن رفتارشود.

تازمانیکه احساس نکنیم من به کنگره نیازدارم راه برای من بازنخواهدشد.

ومطلب دیگراینکه اقای مهندس میگویندهیچکدام ازمامعصوم نیست ونبایدازمسافریا...انتظارداشته باشیم بدون خطا و..باشند.اگرکوچکترین سرزنشی نسبت به مسافرخودداشته باشم به تمام چیزهایی که اموخته ام پشت پازده ام وناشکری کرده ام .آقا ی مهندس میگویندناشکری یعنی ندیدن .مابواسطه ی مسافرخودتوانسته ایم به این مکان بیاییم واین همه آموزش ببینیم پس بایدشکرگزارمسافرخودباشیم وقدراین لحظه هاوچیزهایی که داریم بدانیم .

پس ازآن جلسه به سی دی "فرق نگاه مسافرومعتاد"پرداخته شد.

همسفرنسترن :اقای مهندس ابتدای سی دی میگویند:اگرانسانهابه سمت صراط مستقیم حرکت کنندخیروبرکت خداراخواهنددیدوبرعکس اگردرسمت ضدارزشهاحرکت کنندخیروبرکت ازآنهاگرفته میشود.

اعتیادازعودبه معنی بازگشت گرفته شده است .مفهوم معتادبه معنای عادت کردن است وکسی که عادتی دارد.

تمام تعاریف وواژه هایی که درموردمعتادان است همه ازجامعه خودمعتادان گرفته شده است .درزمانهای قدیم اعتیادبه این گونه نبود.

راهنما :بدبختی ماازچه زمانی شروع شد ؟

همسفرزهرا :زمانیکه کشورهای غربی دراین زمینه مداخله کردندوشیشه وهرویین و..به بازارآمد.وساعتهاوقت خودراصرف اینکارکردندوفرهنگ مصرف کردن درانهاعوض شد .

راهنما :خودمعتادان چگونه به بدنامی خوددامن زدند؟

همسفرلیلا :وقتی خودمعتادان بزرگ نمایی کردندواطلاعات غلط به بقیه دادندواین تعاریف غلط وارددانشگاه و...شد.مثلااینکه ماازکودکی ضعف شخصیت داشته ایم مادزد و..هستیم و....درصورتیکه اینطورنیست .اعتیاددراثرضعف شخصیت نیست وهمه ی معتادهادزدو..نیستند.

راهنما :چرامادرکنگره میگوییم هرکس ازطرف خودش بایدصحبت کند؟

همسفرزهرا :چون شرایط افرادباهم فرق میکند.ورعایت نکردن همین مسیله باعث شده است نسبت به معتادان بزرگ نمایی شود.نبایدکاری که یک معتادانجام میدهدبه بقیه معتادهانسبت داد.

راهنما :معتادان ازچه راهی معتادشدند؟

همسفرشهره :یکی ازدلایلی که باعث شده افرادمعتادشوند،یکسری کارهارانمیتوانندانجام دهندوموادمصرف میکنندتابتواننداین کارراانجام دهند.پس این ضعف شخصیت نیست .

راهنما :درصورتیکه مادرکنگره آموزش میبینم آنهاخیال میکنندموادبه آنهاقدرت میدهددرصورتیکه انرژی که به انهاداده میشودازانرژیهای درونی خودشخص است که قراراست درطول سالیان ازآن استفاده کندواین سوخت زودترازموعدمصرف میشودوبرای همین افرادمعتادچهره ای شکسته وخموددارند.

آیامصرف موادلذت بخش است ؟

همسفرالهه:مصرف موادممکن است درابتدابرای شخص لذت بخش باشدولی به مرورزمان برای اوعادت میشودکه بایدآنرامصرف کندتابتواندبخوابدوکارهای خودراانجام دهد.

راهنما :چراآقای مهندس واژه ی معتادراازکنگره حذف کردند؟

همسفرندا :واژه ی معتاددرجامعه بارمنفی دارد.ومااین واژه راازکنگره حذف کردیم تاچیزی به عنوان معتادنداشته باشیم ومسافرراجایگزین آن کردیم .مسافرکسی است که درحرکت است .تمام انسانهااززمانیکه به دنیاآمده انددرحال حرکت هستند.(انسان موجودیست جاری .صفت گذشته دراوصادق نیست چون موجودیست جاری )

حرکت به سمت هدف دارند.هیچ مسافری بدون هدف نیست .هدف مارسیدن به سوی سلامتی وتعادل است .رسیدن به صلح وآرامش وزندگی خوب وصلح پایدار.

ماتازمانیکه زنده هستین درحال حرکت وصعودهستیم وحتی بعدازمردن هم درحرکت وصعودیم.

ادامه ی سی دی به جلسه ی بعدموکول شد.

جلسه بادعای راهنمای عزیزبه پایان رسید:

انشالله بتوانیم پیش ازپیش نقش سی دی هارا درزندگی خودپررنگ کنیم چون هرچیزی که مادرزندگی دنبال آن میگردیم دراین سی دی هاوجوددارد.

موفق وپیروزباشید.....

 

 

 

 

نوع مطلب : عملکرد لژیون، 
برچسب ها : کنگره 60، درمان اعتیاد، عملکردلژیون،
لینک های مرتبط :

پنجشنبه 21 آذر 1398 02:46 ب.ظ
باسلام وخداقوت به خانم زهرا عزیز. خوب بود تشکر
یکشنبه 17 آذر 1398 02:48 ب.ظ
خدا قوت خانوم زهرا انشالاه خیر و برکت این خدمتتون در طندگیتون ببینید
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.


درباره وبلاگمدیر وبلاگ : آزاده رحمانیان
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic