راه روشن
وبلژیون همسفر آزاده رحمانیان
شنبه 21 دی 1398 :: نویسنده : همسفر زهرا م
به نام قدرت مطلق

دوشنبه مورخ 98/10/16لژیون چهارم به استادی خانم آزاده بادستورجلسه "طلب ظلم 1"راس ساعت مقررآغازبه کارنمود....

ابتدای جلسه راهنمای عزیزیه همسفران گوشزدکردندخدمت کردن درکنگره بسیارمهم است .وهرخدمتی که درکنگره انجام میدهیم نتیجه آن ابتدابه خودمابرمیگردد.جزوه شرح وظایف رهجوراهم بخوانید.

درمورددستورجلسه هفتگی "کمک کنگره به من وکمک من به کنگره"،درموردمورداول که اصلاجای حرفی نیست امادرموردقسمت دوم ،وقتی خودآقای مهندس میگویندمن هنوزنتوانسته ام حق کنگره رااداکنم دیگرتکلیف ماکه رهجویی ساده هستم مشخص است .

اماتاجایی که میتوانم ودرحدتوانایی خودبایستی خدمت کنم .حرمتهارارعایت کنم ،و.......

خداوندلیاقت خدمت به بندگان رابه هرکسی نمی دهدپس اگرکاری انجام میدهیم منتی برکسی نداریم که خداوندبرمامنت گذاشته است که این توفیق رابه ماداده است .کنگره به من نیازی ندارداین من هستم که به کنگره نیازدارم .

همسفرالهام :خدمت کردن درکنگره به من آرامش میدهدوهرچه این خدمت بیشترباشداین آرامش وشادی بیشتراست .من خیروبرکت این خدمت رادرزندگی دیدم والبته بیشترازاین دوست داشتم خدمت کنم ولی شرایطم مساعدنبود.

خانم آزاده :تفاوت بین کسانیکه میتواننددرکنگره خدمت کنندوکسانیکه نمیتوانند،اینست که خواسته ی آنهاقویتراست وآنهااینکارراازسرعشق وایمان انجام میدهند.امیدوارم به این نقطه برسید.

زمانی من ازکنگره جواب میگیرم که تمام پازلهاراکنارهم قراردهم یعنی من سروقت بیایم ،درامتحان شرکت کنم ،درورزش شرکت کنم و...براساس توانایی خودهرچه میتوانم خدمت کنم .

پس ازآن استاددرموردسوال یکی ازهمسفران درموردحسادت گفتند:همه فکرمیکننددروجودخودحسادت ندارندولی اگرکمی دقت کنیم میبینیم درجه ای ازاین موضوع رادروجودخودداریم .

ریشه ی حسادت درمنیت است .وقتی من خودم رازدیگران بالاترببینم ،نسبت به شخصی که به اوحساس هستیم ،حس داریم ،خودم رابااومقایسه میکنم ووقتی اوراازهرلحاظی بالاتردیدم اشفته میشوم ومیخواهم کاری کنم که ازاوبالاترشوم ودراینصورت ذهن ماهمیشه درگیراست وآرمش نداریم .کسی که حسادت داردانگارگویی ازآتش دروجوداوست که اورامیسوزاندوآرام نمی گذارد.

همه ی ماحسادت راتجربه کرده ایم بادرجات مختلف ومتوجه میشویم دراین شرایط آرامش نداریم .

اگراحساس میکنیم دیگران به مااین حس رادارند،بایدببینیم قبل ازان من روی این شخص حساس بوده ام ،موجی به اومنتقل کرده ام واگراین انرژی را من به اومیدهم حتما این انرژی به خودمن برمیگردد.یازمانی که من می خواهم کاری رانجام دهم ،باچه نیتی اینکارراانجام میدهم ،آیابرای خودم انجام میدهم یابرای جلب توجه دیگران و.....

اگرمن به خاطردیگران انجام دهم حتمااین حس من به آنهامنتقل میشودوآسیب آن به زندگی مابرمی گردد.

پس اگرکاری را به خاطرخودمان وحس خوب خودمان انجام دهیم ،کمترین آسیب رابرایمان دارد.پس خیلی روی حسهای خودتان کارکنید.ببیندهرکاری راباچه نیتی انجام میدهید.

حس بسیارمهم است اگرحس خوبی به دیگران داریدآن حس به خودشمابرخواهدگشت وهمچنین حس بدنیزهمین طور.

ماانسانهارانمیشناسیم،ماازگذشته ودردهای آنهابی خبرهستیم ، ماحتی خودمان راهم نمیشناسیم .خیلی ازاتفاقات زندگی مابه مسائل خیلی قبل تربرمیگرددکه ماازان بی اطلاع هستیم .وبایدخسارت ان رابدهیم .فقط باتزکیه وپالایش وخدمت وآموزش دیدن وتلاش کردن میتوان این مسایل برای خودحل کنیم .

وهمچنین سعی کنیم ازموج دادن به دیگران جلوگیری کنیم وروی خودکارکنیم  وذره بین خودراازروی دیگران برداریم .

اینکه بعضی افرادنیازبه تاییددیگران دارنداینست که آنهامیخواهندانرژی خودراازدیگران دریافت کنند.البته این انرژی کوتاه مدت است وسریع ازبین میرود.ودراین مقوله هم همیشه ذهن مادرگیراست .

مابایدسعی کنیم خودمان انرژی درون خودراتامین کنیم که طولانی مدت باشدواین جزازراه خودشناسی وتزکیه وپالایش خودانجام نمی پذیرد.اینکه من به این نکته پی ببرم چطورمیتوانم انرژی خودرابالاببرم .یک راه آن خدمت کردن عاشقانه درکنگره است .پس بایدانرژی راازدرون خودبدست آوریم .

روی خودتان بیشترکارکنید،مسئولیت کارهای خودرابه عهده بگیریدوجبران خسارت هارابه عنوان آموزش خودببینید.

 

سی دی قیاس ،روابط ودامنه ارتعاش راحتماگوش دهید.

 

ادامه جلسه به بررسی سی دی "طلب ظلم 1"پرداخته شد.

همسفرراحله :ابتدای سی دی آقای مهندس به دونکته اشاره میکنندیکی شماره گذاری نوشته های خودودوم تاریخ گذاری ان .

ایشان درادامه گفتندظلم بسیار،ظلم وسختی میطلبد.وقتی انسانی ظلمی رامکررا انجام میدهددیگران ازاین کنترل خارج میشودوخودشخص ظلم راطلب میکند.کسی که ظلم میکنداین ظلم به خوداوبرمیگرددواین ازقوانین کائنات است .قوانین کائنات ازرئی حساب ونظم وانضباط است .

هرکسی عملی راانجام میدهدبایدپاسخگوی آن باشدونتیجه ی کارش به خودش برمیگرددواین  اجتناب ناپذیراست .

همسفرالهام :انسانهااگربدانندبدی ،بداست هرگزانجام نمیدهندواگربدانندخوبی ،خوب است محال است انجام ندهند.کسی که ازراه نادرست وسریع پولی بدست بیاورندمحال است که دیگرباسختی اینکارراانجام دهدومسلمانتیجه ی آنراخواهددید.قانون طبیعت اینگونه است که امکان نداردچنین شخصی سختی بکشدوبه صراط مستقیم برگردد.

همسفرزهرا :انسان هیچ  ظلمی راانجام نمیدهدمگراینکه  لباس تقوی به آن میپوشاندمثلا جنگ میکندتادنیابهترشود.دنیاراازبدبختی نجات دهند.نمیتوان باظلم به دیگران نتیجه ی خوبی بگیریم .چیزی که باعث شدقدرت عظیم هیتلرنابودشود،ظلمی که بودکه به دیگران کرد.لرزه ای که به تن افرادانداخت به خودشان بازگشت .

سه موضوع ارتباط بین تمام انسانهاوموجودات وهستی ونیستی رابرقرارمیکند:1)حس 2)صوت 3)نور

تمام موجودات ،درختان ،جمادات و..همه حس دارند

صوت ارتباط بین هستی وموجودات رابرقرارمیکندواین اثربخشی  به دوصورت مخرب وسازنده خواهدبود.

ازاین صوت بعضی عرفابرای تزکیه وپالایش استفاده میکنندبرای اینکه سفردرون کنندوباهستی وخودارتباط برقرارکنند.

سمایک حرکت سماوی ونوعی نیایش باخداونداست .نیایش به روشهای گوناگونی صورت میگیرد.

همسفرالهه :ممکن است مسائل سماوشریعت موردسواستفاده قرارگیردولی کاری به شریعت ندارد.آدمهای مخرب همه جاپیدامیشوند.

وقتی جنگلی را به آتش میکشیداینجامقصرآتش نیست خاصیت آتش اینست .

همسفرشهره :آقای مهندس درادامه افزودنددرماه رمضان انسانهاوکالبدها به تزکیه میرسند.هرگونه عبادتی که دردرگاه خداوندانجام میشودحتماخواصی دارد،هیچ چیزعبث وبیهوده نیست .نماز،روزه و....فلسفه داردواین فسلفه انرابارزش میکندوخاصیت آنرابالا میبردوبرای پالایش است .

همسفرمینا :کسی که ورزش میکندموادشبه افیونی اوبیشترمیشود.یاکسیکه خبرخوشی به اومیرسدو...

باده ی الهی چیزی است که باعث بالارفتن ناقلهای عصبی مامیشود.درسماهم اینگونه است .

درمان اعتیادبادرمان سیگارکامل میشود.

روزه ازمرگ ومیرجلوگیری میکند،وقتی باعث میشودسیگارنکشی و...ابن میشودتزکیه وپالایش ،وقتی همه ی عروق راازبین میبرداین میشودپالایش و...

همسفرندا :تزکیه درروح وروان ماشادی ووجدمی آورد.

رمضان راشکرمکینم وبه پاس این نعمت افطاری میدهیم .

همسفرلیلا :آقای مهندس بیان میکنندمتد"دی اس تی "ازماه رمضان می آید.نظم وانضباط راازماه رمضان یادگرفتم .

خانم آزاده :خیلی ازاتفاقاتی که برای مارخ میدهدکارت دعوت آنراماازقبل برای خودفرستاده ایم به عبارتی نتیجه ی اعمال خودرامیبینیم .

 

جلسه بادعای راهنمای عزیزبه پایان رسید:

امیدوارم بتوانیم قدرجایگاه هایمان رابداینم وبه بهترین شکل ممکن به خودمان کمک کنیم ومجزای ازمسافرمان سفرخوبی راپشت سربگذرانیم .

آمین موفق وپیروزباشید.....

نوع مطلب : عملکرد لژیون، 
برچسب ها : کنگره 60، درمان اعتیاد، عملکردلژیون،
لینک های مرتبط :

پنجشنبه 3 بهمن 1398 05:21 ق.ظ
خداقوت خانم زهراعزیز.خوب بودبه امیدموفقییت روزافزون
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.


درباره وبلاگمدیر وبلاگ : آزاده رحمانیان
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic