راه روشن
وبلژیون همسفر آزاده رحمانیان
پنجشنبه 10 بهمن 1398 :: نویسنده : همسفر زهرا م

به نام قدرت مطلق
دوشنبه مورخ 98/11/7لژیون چهارم به استادی خانم آزاده بادستورجلسه "پیوندهای نامیمون "راس ساعت مقررآغازبه کارنمود...

ابتدای جلسه راهنمای عزیزخانم آزاده ضمن تشکراززحمات خانم مهین وخیرمقدم به خانم نگین ،اسیستنت جدید،بیان داشتندهمان طورکه میدانیدخدمتهادرکنگره گردشی میباشد.14ماه قبل خانم مهین دراین جایگاه قرارگرفتندوبرچشم به هم زدنی این زمان تمام شدپس قدرلحظات خودرابدانیم وبدانیم زمان به سرعت میگذرد.

ایشان درمورددستورجلسه هفتگی "نظم وانضباط واحترام درکنگره "بیان داشتندمهمترین چیزی که مادرکنگره  داریم نظم وانضباط است .اگرمن سرشارازاطلاعات باشم ولی نظم وانضباط نداشته باشم ازنظرکنگره فایده ای ندارد.

همسفرمینا :بزگترین چیزی که میتوان ازنظم وانضباط الهام گرفت ؛نظمی است که خداونددرطبیعت قرارداشته است .انضباط هم یعنی اینکه به نظمی که درسیستم قراردارداحترام بگذاریم وآنرااجراکنیم .کنگره 60هم ازاین قاعده مستثنی نیست .وهمین موضوع باعث میشودبه اهداف خودنزدیک شویم .

آقای مهندس میگویندنظم درصورآشکارازصورپنهان مانشئت میگیرد.یعنی اینکه  اگرمادرافکاروبرنامه ریزیهایمان نظم داشته باشیم آنرامیتوان درکارهایمان اجراکنیم .

همسفرزهرا :یکی ازآموزشهایی که کنگره به مامیدهدنظم درزندگی است .نظمی که مادرکنگره اجراکنیم باعث میشودماانسان منضبطی شویم ودرتمام مراحل زندگی هم آنراعملی کنیم .

راهنما :اولین نشانه ای که مامتوجه میشویم درکنگره قدمی برداشته ایم یانه چیست ؟همان نظم وانضباط است .

یعنی زمانی که من تفکردرست داشته باشم وبه تفکرنزدیک شوم یعنی نظم وانضباط برای من درونی میشود.

اینکه من بدانم جهان بینی من تغییر کرده است نشانه اش داشتن نظم وانضباط واحترام به خودم است .چون کسی که درکارهایش منظم است دردرجه اول به خوداحترام گذاشته است .

اگرمن خواسته ی قوی داشته باشم همه چیزبرای من فراهم میشودراه برایم هموارمیشود.همه چیزبسته به خواسته ی من دارد.

بااستناد به سی دی درخت اقای امین ،اگرمن به دیگران بی احترامی کنم ابتدا به خودم بی احترامی کرده ام .واین موضوع درون من نهادینه شده است .

ودرسی دی پیوندهای نامیمون ،اقای امین میگویندانسانهایی که به من بی احترامی میکنندمعلم من هستند.ومن بایدازانهادرس بگیریم .

ادامه جلسه به بررسی سی دی "پیوندهای نامیمون "آقای امین پرداخته شد:

همسفرمینا :آقای امین دراین س دی بیان میکنند:پیوندکلمه ای است که بیشتردرباغداری استفاده میشود.به انسان میتوان چیزی راپیوندزدکه معمولادرگیاهان محصولاتی رابه وجودآوردودرانسان صفات .

پیوندهای خوب برای انسان مشکلی ایجادنمیکندچون خیروبرکت داردولی پیوندهای نامبارک مشکلاتی رابرای انسان به وجودمی آورد.

اتفاق جالبی که درطبیعت رخ میدهداینست که میوه هادرطبیعت به صورت وحشی هستندوقتی توسط باغبان اهلی میشوندمیزان محصولی که به وجودمی ایدچندده برابر میشودوقابل استفاده میشوندواینکارانجام نمیشودمگراینکه شخص (باغبان )دانشی داشته باشدواینکارراانجام دهد.
وحشی یااهلی بودن انسانهابه لباس وظاهر آنهانیست بلکه به صفات وخلق وخویی است که دراوست .

انسان وحشی هرکاری میکند.انسان وحشی همان نفس اماره است .

نامیمون یعنی نامبارک ومنفی که وقتی پیوندهای نامیمون به انسان زده میشودوباانسان هست محصولات ادم را تلخ میکندیعنی خلق انسان نامیمون ،خلق تخریبی داردهم برای خودوهم برای اطرافیان .

همسفرزهرا:وقتی میخواهیم پیوندی بزنیم بایدشاخه راببریم ودرقسمتی ازگیاه شکاف ایجادکنیم .تاشاخه موردنظرخودرادرانجاقراردهیم .وشکاف بستگی به نوع گیاه وضخامت آن دارد .

درموردانسان هم همین طوراست .اگربخواهیدپیوندی به اوزده شودبادردوسوزش وضربه همراه است .یعنی ضربه به جان آدمی واردمیشودپوسته های بیرونی راپاره میکندوشرایط مناسب رابرای ایجادپیونددرانسان ایجادمیکند.حال این پیوندمیتواندخیلی مخرب وقوی باشدمثل اعتیاد

نیروهای منفی یابازدارنده حتمابایدبه انسان نیروی محکمی واردکنندتابذروتخمشان رابه انسان پیوندبزنندحالا هرچقدربخواهداین صفت قویترباشدبایدآن ضربه محکمترباشدوعمق بیشتری داشته باشد.

همسفرالهه :پیوندهاخودشان رانشان میدهند.چطور؟تاوقتی شرایط طبق خواسته ی نفس پیش رودمشکلی وجودنداردولی کافیست شرایط سخت شودآن وقت خلق وخوبرمیگردد.

هرانسانی درون خودمیتواندپیوندهاراپیداکندکه میتواندساده باشدیاقوی.

پیوندهااصولادرانسان نامرئی هستندیاخودشان راسعی میکنندپنهان میکنندوپنهان کردنشان برای حفظ بقای خوداست .ساختارهابرای حفظ بقای خودتلاش میکنند.

برای کسیکه جهان بینی  کارمیکندودراین مسیرحرکت میکندودرمرحله تزکیه وپالایش است قطعا به این پیوندهابرخورد میکند.پیوندهااینگونه عمل میکنند:

وقتی درختی شاخه های طبیعی داردآن صفات انسان است . صفات مخرب که شاخه های پیوندهستندهمه درانسان جمع شده اند.

وقتی که خوراک شاخه های نامبارک کم یاقطع میشودآنهاانرژی وخوراک خودراازشاخه های سالم جذب میکنندبنابراین وقتی انسان میخواهدباصفات بدی مبارزه کندسریع آن پیوندانرژی لازم خودراازبقیه شاخه هادریافت میکند.یعنی چه ؟یعنی انسان داردکارخودش رامیکند،وقتی میخواهدروی اینهاکارکند تمام کارهای دیگرمختل میشوند.این عکس العمل طبیعی پیوندهاست .پس پیوندهاانرژی خودرااینگونه بدست می آورند.شاخه های دیگرانرژی خودراازاب وخاک وخورشیدو..بدست می آورندولی شاخه های پیوندی چون وسیله جذب ندارندنمیتوانندانرژی خودراازآب وخاک و..بدست اورندآنهابصورت پنهانی انرژی خودراازانرژی بقیه ساختارهابدست می آورند.یعنی ازخودشان تولیدی ندارند.

اصولاپیوندهای نامیمون بامبحث تولیدکاری ندارندفقط استفاده میکنندمانند مافیاو...

کسی پیوندی رادرخودمشاهده میکندمیخواهدجداسازی کندچه کاربایدبکند؟

مرحله اول تشخیص است .اینکه من متوجه شوم گره ای ،مشکلی درمن وجوددادروآنراقبول کنم .

شمامیخواهیدپیوندجداشودراهش تزکیه وپالایش درزندگی جاری انسان است .درمسیرزندگی انسان دردوراهی انتخاب قرارمیگیرد،موقعی که میخواهی راه درست راانتخاب کنی وازپیوندمنفی جداشوی مثل زایمان دردزیادی به انسان واردمیشود،آنجابایدمقاومت کنی تسلیم خواسته نشوی .آن راازبین ببری .

انسانهایی که شماراخشمگین میکننددرواقع نعمت هستندوبه نوعی معلم شماهستند.

پس لحظه ی جداسازی ازپیوندهامانندلحظه ی زایمان دردناک است .اگراین دردراپذیرفت به خلق جدیدمیرسیم ولی اگرباان موج منفی همراه شوی آن پیوندمحکمترشودبایدماههاوسالهاو...صبرکنی تاان اتفاق دوباره بیفتد.آن لحظه ی امتحان است .

تزکیه وپالایش درکل دردناک است ولی کسیکه خواهان حال خوب وشیرینی است بایدمانندجنگجوباشد.وقتی بااین چیزهاروبروشدبایدمهیاباشدممکن است چندبارشکست بخوردولی میداندچه کارمیکند.راه جداشدن بدی هاازانسان بدون دردوآزمایش امکانپذیرنیست.

جلسه بادعای راهنمای عزیزبه پایان رسید :

امیدوارم اینقدربرای خودمان ارزش واحترام قائل باشیم که بتوانیم این احترام رادرفتاربادیگران نشان دهیم....

آمین

موفق باشید......

 

 

 

 

 

نوع مطلب : عملکرد لژیون، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

جمعه 11 بهمن 1398 11:08 ب.ظ
سیدی بسیییار زیبایی بود وبه دل مینشست
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.


درباره وبلاگمدیر وبلاگ : آزاده رحمانیان
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic