راه روشن
وبلژیون همسفر آزاده رحمانیان
چهارشنبه 13 فروردین 1399 :: نویسنده : همسفر زهرا م
به نام قدرت مطلق

روزپنج شنبه مورخ 98/12/29لژیون چهارم به استادی خانم آزاده ،با دستورجلسه "عشق وایمان 3"به صورت مجازی راس ساعت مقررآغاز به کارنمود...

aابتدای جلسه استادعزیزخانم آزاده ضمن خرسندی ازحضوردرجلسه مجازی عنوان داشتندخداراشاکرهستم توانستم یکباردیگردرکنارشماعزیزان باشم وسال نوراپیشاپیش به همه تبریک میگویم وامیدوارم امسال همان سالی باشدکه قراراست اتفاقات خوبی برای خودمان رقم بزنیم .

دستورجلسه عمومی این هفته اهمیت خواب شب است .ابتدای جلسه مشارکتهاوتجربیات خودرادراین زمینه بیان کنید.

سلام دوستان طیبه هستم همسفر.من وقتی سی دی اهمیت خواب شب راگوش کردم ودرلژیون کارکردیم برایم بسیارکاربردی بود.وازآن بسیاراستفاده کردم مخصوصا دراین ایام که همه ی اعضاخانواده مجبورهستنددرخانه بمانند.

سلام دوستان الهام هستم همسفر.اینکه آقای دستورجلسه ای رابرای خواب شب درنظرگرفتندبه خاطراهمیت والای آنست مخصوصابرای سفراولیها.

من تجربه کرده ام وقتی صبح زودبیدارشوم ،دران روزشادترهستم وخیروبرکتی بیشترنصیب مامیشودوانرژی بیشتری دارم .

سلام دوستان الهه هستم همسفر.انسانهابرای اینکه درطول روزانرژی خوبی برای کارکردن داشته باشندبایدخواب شب مناسب وکافی داشته باشدواگراین اتفاق رخ ندهدبدن مجبوراست این توان راازبقیه اعضاانسان بگیردوبدن انسان ضعیف میشود.ونکته ی دیگراینکه انسانهایی که درطول روزعصبانی هستندشب نمیتوانندخواب درستی داشته باشند.پس برای اینکه بتوانیم شب خواب خوبی داشته باشیم بایددل ادم صاف باشدکه درنتیجه ذهن ادم هم ارام باشد.پس بایدامواج منفی وامواج مغزی ذهن رایین بیاوریم که من اینراتجربه کرده ام.

سلام دوستان زهراهستم همسفر.آقای امین در سی دی بیان میکنندبایدمسایلی که خوراک ذهن ایجادمیکندراازبین ببریم یابه حداقل برسانیم .مسایلی درطول روزبرای مابوجودمی ایدکه طبیعتاباعث عصبانیت مامیشوندولی مهم اینست که مادرقبال آن چه عکس العمل وواکنشی انجام دهیم .

راهنماخانم آزاده :دراصل کم کردن امواج منفی مغزی،درمان خشم وبیداری درصبح زودودرآخرهم تغذیه وجهت خوابیدن درکیفیت خواب موثرهستند.

وبه عبارتی قرارگرفتن درمسیرتزکیه است که باعث کم شدن خشم ونفرت وانزجارخواهدشد.

ادامه جلسه به بررسی سی دی "عشق وایمان 3"پرداخته شد.

همسفرالهام :آقای مهندس ابتدای این سی دی درواقع خلاصه ای سی دی قبلی خودرابیان میکنندوعنوان دارندمثلث عشق ازسایه ،جاذبه وحس تشکیل شده است .

سایه بایدچیزی وجودداشته باشد.جاذبه بایدخاصیت جذب داشته باسدوحس هم چیزی که جاذبه رادریافت کند.

حس درافرادمختلف متفاوت است وبرای همین همه ،یکدیگررادوست ندارندودرواقع اگرموج جاذبه که میفرستدباحسی که طرف مقابل میگیرد منطبق شودان موقع ارتباط برقرارمیشود.

ایمان یعنی اعتقادوباورداشتن .که فقط مختص خداوندنیست .اعتقادبه انسانیت ؛به ملیت و...مهم اینست که باوروجودداشته باشد.

ایمان یعنی تجلی نورخدادرانسان وکسیکه ایمان حقیقی داردانسانی است که چهره ای بشاش وخندان دارد.

کسیکه دیگران راآزارمیدهدیادروجودخودپرازکینه ونفرت باشداین شخص ایمان نداردهرچندبه طاهراعمال دینی راانجام دهد.

مسیله بعدی که آقای مهندس بیان میکنداینست که ادم جایگاه خودراهمه جابداندووقتی دانشی درزمینه ای کسب کرددچارمنیت نشود.

اینکه آقا ی مهندس بیان میکنندبایدحدوجایگاه خودرابداینم برای اینست که بعدادچارمشکلات نشویم .ایشان ادامه میدهندجایگاههاابدی نیستند.بایددرجایگاههاوپستهایی که قرارمیگیریم درست عمل کنیم،منیت شمارانگیردبامردم درست رفتارکنیدطوریکه اگرآن پست ازتوگرفته شددیگربه تواحترام نگذارندوحتی ممکن است موردبی احترامی هم قراربگیرد.

دروادی هاتفکرکنیدودرزندگی به کاربرید.

خانم آزاده :دانستن حدواندازه درزندگی بسیارمهم است .فهمیدن همه اینهاست که باعث تزکیه ماودرادامه باعث بوجودآمدن عشق واقعی میشود.

آقا ی مهندس همیشه میگوینددرکارهااستقامت کنیدولی بایدبدانیم دقیقادرکجااستقامت کنیم.درکاروجای اشتباه استقامت کردن عین حماقت است .

همسفرزهرا:آقای مهندس دراین سی دی بیان میکنندراهنمای خوب اینست که برای رهجوی خودش تسهیلات قایل نشود،همه چیزرابه رهجوبگوید.صداقت وگذشت را به رجوبیاموزد.جاسوس پرورش ندهید.

به اسم خیرخواهی درکاردیگران تجسس ودخالت نکنیم چون اینکارفضای مسمومی ایجادمیکند.

خانم آزاده :تجسس به خاطرحماقت درونی صورت میگیرد.

همسفرالهه :آقا ی مهندس میفرمایندهرکسی بایدآدرس خودش راپیداکندوکاری که مادرآموزشهاانجام میدهیم اینست که آدرس خودتان رابه شمامیگوییم زیرا ما گم شده ایم مافکروخیال میکنیم که هستیم ولی راه راگم کرده ایم.

مادرکنگره ابتداآدرس افرادرابه آنهامیدهیم تا خودراپیداکنندبعدازآن به آزادی ورهایی و حال خوش میرسندواینکاررابه شخص دیگری وحتی خداوندهم واگذارنمیکنیم. البته که به خداوندتوکل میکنیم ولی ابتدای کارپیداکردن راه خوداست .بعدازآن بایدمسایل ومشکلات درونی  خودراعلنابه بحث بگذاریم .مثل کاری که مادرلژیونهاانجام میدهیم وازراهنماکمک میخواهیم . وهیچ کجای دیگراینقدرمانندکنگره درباره ی مشکلات و...بحث نمیشود.

مسیله ی دیگرگذشت کردن است که اگراینکاررادرباره ی دیگران انجام دهیم نمیتوان ازدیگران وحتی خداوندانتظارداشته باشیم که درباره ماگذشت کنند.

ووقتی میخواهی کاری رابه دیگران پیشنهادکنی بایدخودت اینکارراانجام دهی ولذت آنراچشیده باشی وبعدابه دیگران پیشنهاددهید.

خانم آزاده :یکی ازروشهای محبت کردن این روزهااینست که بیرون نرویم هیچ خریدی انجام ندهیم .دیدوبازدیدی نداشته باشیم ولی میتوان به صورت تلفنی یانت باانهادرارتباط باشیم .ولی اگرغیرازاین عمل کنیم عین بی محبتی است .امیدوارم امسال یک جوروتحول دیگرسال خودراتحویل کنیم وازخودخواهی خوددست برداریم .

درپایان سی دی سوم عشق وایمان چیزهایی که من فهمیدم ازشمارش خارج است .من فهمیدم برای رسیدن به محبت  خالص بایدمن صیقل داشته باشم .بایددرون وبیرون من یکی شودوبرای تمام اینهامن بایدابتداازخودم شروع کنم .من یادگرفتم باایمان چقدرزندگی لذتبخش تر وبامفهوم است .یادگرفتم ابهامات زندگی ام رابپذیرم ومثل نوت موسیقی آزادورهاشوم.یادگرفتم اگرخودم نخواهم هیچ کس نمیتواندآرامش من راازمن بگیرد وخودم رادرقیدوبندحرفهاوقضاوتهای دیگرقرارندهم.یادگرفتماین قدرشعارندهم ودرظاهروپوسته پنهان نشوم فقط ادعای دوست داشتن نداشته باشم وهمدل باشم.تنهاچیزی که دیگران ازمن میخواهندهمین همدلی ومقداری عشق ومحبت است .انسانهای دیگردشمن من نیستند.بقیه انسانهاراهمانطورکه هستند باهمه ی عیبهایی که دارند،بپذیرم .برای رسیدن به عشق اینقدردرون ووجودم راحفاری کنم ،اینقدرسنگهاو..رابیرون بریزم تاجابرای عشق ،محبت وکمال بازومهیاباشد. .برای اینکه هرباربادست پربه سوی پروردگارخودبرگردم و کاری کنم که خدای من به من افتخارکند.

اخرسی دی اقا ی مهندس بیان میکنندبرای رسیدن به زندگی خوب بایدتمام این قواعدوآموزشهایی که میبینیم رادرزندگی پیاده کنیم .

زندگی درصورتی برای مالذتبخش است که آموزش دیده باشیم .مااگرقانون زندگی رابلدنباشیم چگونه میتوانیم ازکنارهم بودن لذت ببریم پس بنابراین درهرشرایطی وهرمکانی مهمترین چیزآموزش دیدن ماست .ماهرسال دوهفته عیدکاملاتعطیل بودیم ولی امسال باتوجه به شرایط متفاوت ازسالهای گذشته است .پس امیدوارم آموزشهادرصدرواولویت کارهای ماباشد.

جلسه بادعای راهنمای عزیزمان به پایان رسید:

ازخدامیخواهیم به ماکمک کندامسال ،سال یافتن آدرس های خودمان وبازکردن بندهای اضافی ازدست وپاهایمان باشد.

برایتان بهترینهاراازخداوندخواستارم....

 

 

 

نوع مطلب : عملکرد لژیون، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

چهارشنبه 10 اردیبهشت 1399 09:34 ق.ظ
خداقوت به دوست عزیزم زهرا.از جمهپع اوری مبحث لژیون ازت ممنونم.
شنبه 30 فروردین 1399 01:12 ب.ظ
سلام خانم زهراجان.حداقوت خیلی خوب به قلم اوردید مرسی.
جمعه 22 فروردین 1399 07:25 ق.ظ
خداقوت به خانم زهراعزیزومرسی ازعملکرد خوبتون
چهارشنبه 20 فروردین 1399 05:03 ب.ظ
خداقوت خانم زهرا.خیلی خوب بازتاب کردید سپاس از شما.خداقوت به خانم فاطمه عزیز
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.


درباره وبلاگمدیر وبلاگ : آزاده رحمانیان
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات