راه روشن
وبلژیون همسفر آزاده رحمانیان
سه شنبه 24 مهر 1397 :: نویسنده : آزاده رحمانیان
به نام قدرت مطلقدرروزدوشنبه مورخ 97/06/23لژیون چهارم به استادی خانم آزاده عزیزوهمسفران عزیزبادستورجلسه «سی دی بقا»وسی دی هفتگی «سروقت »راس ساعت مقرراغازبه کارنمود.دراین جلسه خانم مهتاب مهمان عزیزلژیون بودند.

درابتدای جلسه راهنمای محترم ازاعضاخواستند تادرمورددستورجلسه که باعنوان ازفرمانبرداری تافرماندهی بودمشارکت کنند.همسفرزهره دراین موردگفتندتازمانیکه ماخودنتوانیم فرمانبردارخوبی باشیم نمیتوانیم ازدیگران ازجمله مسافرخودتوقع داشته باشیم که فرانبردارخوبی باشند.

درادامه همسفرزهرادرخصوص دستورجلسه بیان کردمن وقتی واردکنگره شدم به من گفته شدهردانشی که ازقبل داری بیرون بریزوباظرف تهی واردکنگره بایدبشوی.واین موضوع برای من سوال بودتااینکه کم کم درکنگره چیزهایی اموختم که هیج جااموزش ندیده بودم وفهمیدم ان ظرف تهی زمینه اموزش وفرمانبری من رافراهم خواهدکردهمانطورکه جناب مهندس درسی دی عطارعنوان میدارندخواستن اگرهمراه باتسلیم شدن باشدنتیجه بخش خواهدبود.

همسفرالهام دراین خصوص گفتندمااگریک فرمانبردارخوبی باشیم وحرف راهنماراگوش دهیم ،نظم انضباظ داشته باشیم واموزشهایی که میبینیم به خوبی اجراکنیم حتما به فرماندهی خوب خواهیم رسیدوالبته دربقیه مواردزندگی هم اگرازدستورات خدافرمانبری کنیم ،که دستورات کنگره زیرمجموعه دستورات خداونداست،قظعافرمانده خوبی خواهیم شد.

سپس همسفرزینب عنوان کردندهرسیستمی برای خودفرمانهایی داردکه اگرهرعضوان انهاراانجام دهدحرمتهایش رارعایت کندحتمافرمانبردارخوبی خواهدشدودراینصورت پیشرفت خواهدکردوبه جایگاه های بالاتری خواهدرسید.واینکه لذتی که دردانستن است درهیج جای دیگرنیست ومن الان که جواب سوالهایم رادرکنگره پیدا میکنم بسیاربرای من لذتبخش است واین فرمانبری من رابه فرماندهی خواهدرساندولی شایدهیچگاه انرااحساس نکنم.

پس ازان راهنمای محترم عرض کردندسیستم کاینات طوری تنظیم شده است که هرموجودی هم درجایگاه فرمانده وهم درجایگاه فرمانبرداراست ونتیجه عدم فرمانبرداری من اینست که دامنه اختیارات من محدودخواهدشدسپس بااشاره به اهمیت مسیله زمان بیان کردندزمان برای بسیاری ازمسایل بسیارمحدوداست این وقتی که الان دراختیارماست غنیمت بشماریم .مازمان زیادی نداریم.واشاره کوتاهی به جایگاه کمک راهنمایی ،هدف ازقرارگرفتن دراین جایگاه واینکه هدف ازاین جایگاه مادی نیست وجنبه مادی ندارداماباتوجه به اینکه هرچیزی که جنبه معنوی داردجنبه مادی هم به دنبال خودداردتجربه دراین موردبه من نشان دادکه انچنان برکتی درزندگی انسان میگذاردکه باقبل قابل قیاس نخواهدبود واینکه تغییرات یکدفعه درزندگی نمایان نمیشودبلکه نتیجه این تغییرات راارام ارام درزندگی خودخواهیددید.

درادامه جلسه به بررسی سی دی بقاپرداخته شد.دراین موردهمسفرالهام بیان داشتند:ابتدای سی دی مطلبی راکه مربوط به سال 83میباشدجناب مهندس بیان میکنندومیفرمایندبقاانسان درکسب علم ومعرفت است.واینکه درگذشته به خاطرنداشتن علم مرگ ومیرزیادبود.ومعرفت باطنی همان مسیله کشف وشهودباچیزی غیرازحواس پنجگانه است.سپس درموردمضرات الکل صحبت شده که چقدرموجب مرگ انسانهاشده است واین مسیله درقران هم بیان شده است که ازخمروقمارازتوسوال میپرسندواینکه مضرات الکل ازمنافع ان بیشتراست.

سپس درموردخمرمیگویندخمربه معنای پوشش که پرده وحجابی برعقل ماقرارمیگیردتانتوانیم درست فکرکنیم وتصمیم بگیریم.وپس ازان درموردماده متادون واینکه درطبیعت هرچیزی که تلخ است برای بدن مضر وبه عکس هرچیزی که شیرین است مفیداست.شربت تریاک تلخ است وکسی که ازان اگاهی نداردازان استفاده نمیکندولی متادون چون به صورت ماده شیرین عرضه میشوداگردراختیارافرادنااشناقراربگیردمورداستفاده قرارمیگیردوچه بساخسارتهای جبران ناپذیری برای فردوخانواده درپی خواهدداشت.

علم ازاسمان به زمین می ایدواززمین به اسمان می ایدواین یک چرخه است.

طغیان ازکارهای کوچک شروع میشودواگرجلوی این کارهای ریزرابگیریم ازمشکلات بزرگ جلوگیری کردیم.

دراینجاراهنمای محترم سوالی رابه این مضمون پرسیدندکه درکنگره چگونه میتوان جلوی طغیان راگرفت؟همسفرالهام بیان کردندمابارعایت حرمتهای کنگره میتوانیم جلوی طغیان رابگیریم.

درادامه جلسه همسفرزینب به ادامه بررسی سی دی پرداختندوعنوان کردندشفقت درهرمرحله ای جزعمل نیک به حساب نمی ایدوشفقت رانبایدبرای هرکسی انجام داد.راهنمای گرامی پرسیدندچرانبایدشفقت رابرای همه انجام دهیم؟همسفرزینب گفتندچون ممکن است کسی به شفقت مااحتیاجی نداشته باشد.

وراهنمای عزیزدرادامه سخنان اوفرمودنداحساس نیازباعث ایجادشفقت میشودتازمانی که این احساس نباشدنبایدشفقت صورت بگیرد.

همسفرزینب درادامه گفتند:بعضی اوقات زمان مسیله راحل میکندامابعضی مواقع بایداززمان پیشی بگیریم.وراهنمای عزیزهم خطاب به اعضاگفتندزمان راهمشه غنیمت بشماریم وبایدکنگره درزندگی ماجریان داشته باشد.

خودبوده ایدوخودباشیدوبرای هرکاری باتفکروعمل خودپیش برویدهم تفکروهم زمان دویارشماهستند.

درکنارچیزهای معنوی ،پس اندازرابرای خودداشته باشید.وراهنمانیزبیان کردندتنهاجایی که به مااموزش میدهندپس اندازداشته باشیدتعالیم کنگره است.

 

ودرپایان جمله ای بسیارزیباوطبق گفته های راهنمای گرامی بسیاراموزنده است که جناب مهندس بیان میکنند«بااختیارکلی که هرانسانی داردمیتواندبزرگترین قدم رادربزرگترین هدف انتخاب نمایدونظرهمه اندیشمندان هم همین است.»

همسفرملیحه نکته ای درموردسی دی بیان کردندوگفتندمامکمل یکدیگرهستیم تابتوانیم به نتایج مطلوب خودبرسیم.بااختیارکلی که هرانسانی داردمیتواندمسیرزندگی خودرامشخص کند .

راهنماازاعضاپرسیدندعلم یعنی چه؟همسفرلیلاگفت:علم به مجموعه دانستنیهای منسجم که هدف خاصی رادنبال میکند.

ایشان پرسیدندمعرفت چیست؟همسفرزهراگفت:معرفت یعنی شناخت موجودات انجورکه هست .معرفت ظاهری که کسب علم باحواس پنجگانه است ومعرفت باطنی همان مرحله کشف وشهودیادریافتهای قلبی یاصورپنهان است.

راهنماپرسیدندچرامسیله خمرفقط درقران بیان شده ودرادیان دیگربیان نشده است؟همسفرزینب ولیلادراین موردگفتند:خداوندباتوجه به شرایط هرجامعی ای برای انان رهبروپیامبری فرستاده تاانان راازگمراهی درموردمسایلی که مربوط به ان دوره میشده است بازدارد.(ماننددوره ماکه جناب مهندس برای رهایی مسافران ماازخمرواعتیادماموریت دارند.)

راهنماضمن تاییدگفته های همسفران عزیزگفت:مسیله اصلی برای فردمعتاداینست که به تعادل برسدوحال نرمالی داشته باشد.ودوباره به حرمتهای کنگره اشاره کردند.

ادامه جلسه به نکته هایی ازسی دی هفتگی «سروقت»اشاره شد.

همسفرسمیه :مابایدهرجایی خواستیم برویم بایدسروقت برویم.

همسفرزینب:مابایدمدیریت زمان داشته باشیم واینکه تاکسی ازشمادرخواست کمک نکرده نبایدبه اوکمک کنیدواینکه درمسیرزندگی اعتمادوکنترل داشته باشید.

همسفرملیحه :برای نظم وانضباط بایدمدیریت زمان داشته باشید.تولدومرگ سروقت است زمان بین انراخودتان مدیریت کنید.

همسفرزهره:فکرنکنیداگرسروقت جایی برویدنشانه بی کلاسی شماست واگرزمانی به شماداده شدبرای سخنرانی وکاری و..درهمان تایم ان کارراانجام دهید.

راهنمای محترم ضمن تشکرازمشارکت همه اعضاگفتند:سی دی نکات بسیاری داشت ویک نکته اینکه اقای مهندس فرمودنداگررفتارمابه گونه ای باشدکه سروقت حاضرنشویم نشانه عدم بلوغ فکری ماست .ومطلب  مهمی که جناب مهندس عرض کردنداینکه من عضواین کنگره هستم درکنگره چه خدمتی انجام دادم  کدام قسمت کاررابه عهده گرفتم .ایامن در مقابل سایرانسانهامسؤول هستم یاخیر؟نکته ای که ایشان ازاعضاخواستنددراین موردفکرکنید....

ودرنهایت بیان داشتند«اگرمن به همه انسانهابه صورت کاملاانسانی وباعشق برخوردکنم چیزی جزوظیفه انسانی انجام نداده ام واینکه مادرهرحال بایدیادبگیریم ولی اینکه چگونه اموزش ببینیم دست ماست توسط اموزگارمهربان یابااجبارروزگار.....»

 

جلسه بادعای راهنمابه پایان رسید.......

امیدوارم بایاری خداوندوتلاش خودمان بتوانیم درمسیرفرمانبرداری قراربگیریم

 

 

 

 

 

 

نوع مطلب : عملکرد لژیون، 
برچسب ها : کنگره 60، درمان اعتیاد، عملکردلژیون،
لینک های مرتبط :

چهارشنبه 2 آبان 1397 09:38 ق.ظ
سلام و خدا قوت خدمت خواهر خوبم زهرا و کمک راهنمای عزیزم خانم آزاده . سپاس از زحمات شما
سه شنبه 1 آبان 1397 12:16 ق.ظ
خدمت هم لزیونی خودم زهراخانوم و راهنمای گلم خانوم ازاده خسته نباشید عرض میکنم عالی بود خیلی استفاده بردم
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.


درباره وبلاگمدیر وبلاگ : آزاده رحمانیان
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات