راه روشن
وبلژیون همسفر آزاده رحمانیان
چهارشنبه 2 آبان 1397 :: نویسنده : آزاده رحمانیان

به نام قدرت مطلق

روزدوشنبه مورخ 97/7/30لژیون چهارم به استادی خانم آزاده وهمسفران عزیزراس ساعت مقررآغازبه کارنمود.احساس دراثرجابجایی انرژی درانسان به وجودمی ایدومانندرنگین کمان طیف مختلفی دارد.مجموع کمیت وکیفیت انرژی راسطح انرژی میگویند.مثلث جهالت شامل "ناامیدی ،ترس ومنیت "است که تمام حالات منفی ریشه دریکی ازاین سه مورداست.برای اینکه به دانایی برسیم بایداین مثلث رادرخودمان حل کنیم.راهنمای محترم اضافه کردند:ماهرکاری بخواهیم انجام دهیم این سه حس جلوی ماراخواهدگرفت...
روزدوشنبه مورخ 97/7/30لژیون چهارم به استادی خانم آزاده وهمسفران عزیزراس ساعت مقررآغازبه کارنمود.


ابتدای جلسه راهنمای محترم ضمن عرض سلام این مطالب راگوشزدکردند:

ـکسانی که درجلسات عمومی خدمت میگیرندتااخروقت خدمت کنند.

ـراس ساعت 6:10شعبه راترک کنیدوتاساعت 6:30کسی درکوچه نباشدوچنددقیقه زودتربرای گرفتن تاکسی اقدام کنید.برای گرفتن تاکسی اینترنتی به مرزبانی مراجعه نکنید.

ـکسانی که خدمت میگیرندبایدپوشش متناسب باکنگره داشته باشند.

همسفرهاسعی کننددرجشن تولدهادرحد5دقیقه صحبت کنند..

اسیستنت محترم تکلیف کرده اندکه همه حتماسی دی سروقت راگوش کنند.

ازمون های داخلی راس ساعت 2برگزارمیگرددپس حنماراس ساعت درشعبه حاضرباشید.

پس ازان ایشان ازاعضاخواستنددرمورددستورجلسه عمومی "دی سپ "مشارکت وازتجربه های شخصی خودبگویند:

همسفرزهره :من به تجربه شخصی دریافتم که برای نتیجه گرفتن بایددوره درمان کامل شودتانتیجه لازم راببینیم.

همسفرمهتاب: دی سپ عصاره سیب است وباسرکه سیب متفاوت است.بیماریهای کبدی،جوشهای عفونی ازجمله درمانهایی بودکه من ازاین ماده شفابخش گرفتم.وطبق گفته ی یکی ازدوستانم برای ریزش مومفیداست.

همسفرلیلا:انسان ازخاک به وجودامده است وتمام موادموردنیازبدن ما،درخاک است وتغذیه بدن کامل نیست ومادربدن کمبودهایی داریم که ازان ممکنست بی اطلاع باشیم ومیتوانیم بامصرف این ماده انهاراجبران کنیم  ازاین جمله کبدچرب که خیلی شیوع داردو..

وتجربه شخصی خوددردرمان ابسه وعفونت دندان.

همسفرالهام:کمبودپتاسیم بدن توسط این ماده برطرف میشود.

راهنما ضمن عرض تشکرازاعضاادامه دادند استفاده ان برای پوست ومو بسیارمفیداست.تجربه شخصی خوددردرمان سرماخوردگی راعنوان کردند.

ودرادامه ازقول جناب مهندس گفتند:که ایشان فرمودندهمانطورکه اُتی برای من مهم است "دی سپ "هم برایم مهم است ومن "دی سپ"رابرای شمابه یادگارمیگذارم واین مطلب بسیارمهمی است چون انسان چیزباارزش رابه یادگارمیگذارد .

واینکه حتمابایدبرای گرفتن نتیجه دوره درمان ان کامل شودتانتیجه لازم راببینیم.

نکته مهمی که ایشان یاداوری کردنداین بودکه این ماده ی ارزشمندوشفابخش  وقتی اثربخش خواهدبودکه همراه باجهان بینی باشد.

وهمچنین ازاعضاخواستندبرای دریافت وتکمیل بیشترازمزایای "دی سپ"ویس جناب مهندس دراین زمینه راگوش دهند.,

درادامه جلسه راهنمای ارجمندازاعضاخواستنددرموردسی دی "امواج بازدارنده ذهن "توضیح دهند:

خانم بیتاگفتند:احساس دراثرجابجایی انرژی درانسان به وجودمی ایدومانندرنگین کمان طیف مختلفی دارد.مجموع کمیت وکیفیت انرژی راسطح انرژی میگویند.مثلث جهالت شامل "ناامیدی ،ترس ومنیت "است که تمام حالات منفی ریشه دریکی ازاین سه مورداست.برای اینکه به دانایی برسیم بایداین مثلث رادرخودمان حل کنیم.راهنمای محترم اضافه کردند:ماهرکاری بخواهیم انجام دهیم این سه حس جلوی ماراخواهدگرفت.

همسفربیتاادامه داد:حسهای منفی قدرتشان زیادولی زمانشان کوتاه است همانندطوفان.سونامی و...ودردرون انسان مانندخشم و...که تخریبشان زیاداست.

انرژی دردرون انسان یاخالص است یاناخالص .

راهنمای محترم:یکی ازمواردی که ماانرژی ناخالص بدست می اوریم وقتی است که مافردی رادرجمعی تحقیرکنیم درواقع انرژی راازاومیگیریم که این انرژی ناخالص است وبه دردمانمیخورد.

همسفربیتاادامه داد:وفتی شخصی مرتب انرژی ناخالص دریافت کندقدرت تشخیص اوپایین می اید.وبرعکس ...

 

عامل حرکت درانسان حس است.

ناسپاسی ،غیبت کردن ،حسادت و...ساختارمنفی است.وبایدحسهای منفی رادفع کنیم.

ذهن  قابلیت این رادارد که مانندتقویت کننده وتضعیف کننده عمل کند.

روش مقابله باحسهای منفی فرق میکند.چون ماهیت هرکدام متفاوت است وبایدهرکدام راجدابشناسیم.درموردخشم میتوان گفت:خشم انرژی انسان رامیگیردودراینصورت انرژی خشم زیادمیشود

تانبخشیم نمیتوانیم رهابشویم.

درموردحس منفی ترس گفتندراه مقابله باترس عکس خشم است برای مقابله بااین حس بایدباان روبروشوی.

ودرموردحس منفی ناامیدی که همان سکون وعدم حرکت است که مابایددراین موقع حرکت کنیم ونایستیم .

سپس راهنمای محترم ضمن عرض تشکرازایشان ادامه دادند:درتاییدصحبتهای خانم بیتامابایدماهیت حس هارابشناسیم چون روش مقابله باهرکدام متفاوت است.پس ازان  سوالاتی رامطرح کردندکه توسط اعضاپاسخ داده شد.ایشان پرسیدند:

مسیله تقویت کننده وتضعیف کننده ذهن رابیشترتوضیح دهید؟

همسفرلیلا:ذهن مامانندذره بین عمل میکندومابایدبه این اندیشه  برسیم که ایابایدبااین مسیله روبروشویم انراتقویت کنیم یاانرارهاکنیم.واگربه این درک  نرسیم وچیزکوچکی رابزرگ کنیم وانراتقویت کنیم دچارعوارض بعدی ان که شامل کینه ودشمنی میشودخواهیم شد.

وبرعکس اگردرمواردی تضعیف کننده های ماتقویت شودمثلاخدمت دیگران راکوچک کنیم و..که ان هم عواقبی به دنبال خواهدداشت.    

راهنمای محترم اضافه کردندپس دونوع انسان داریم1،کسانی که مسیله تقویت کننده درانان سریع عمل میکنندو2،انسانهایی که تقویت کنندشان دیرترعمل میکندوبعدادرذهن خودبه این مسیله می پردازند .

حال این فرایندرادرمسیله غیبت کردن توضیح دهید؟

همسفرزینب:وقتی شخص احساس میکندتقویت کننده دراوضعیف است ومیگویدتقویت کننده ام قوی نیست که ان مسیله رابزرگ کنم وچندتقویت کننده دورهم جمع میشوندتاان مسیله کوچک رابزرگ کند.

راهنمای عزیزدرموردانسانهای ناسپاس گفتنداین جوراشخاص کسانی هستندکه کارهای بزرگ دیگران راکوچک میکند.

ایشان درادامه ازقول اقای امین علت حال خراب ادمهارااینگونه بیان کردندکه کاینات بطورمداوم به ماانرژی میدهدامامابه جای اینکه این انرژی راصرف کارهای مثبت وخودمان بکنیم صرف دیگران وکارهای منفی میکنیم واین باعث خراب شدن حال مامیشود.

ایشان پرسیدندحسادت ازمنیت ریشه میگیرد چرا؟

همسفرزهرا:وقتی شخصی خودرادرجایگاه طرف مقابل میبیندوفقط ظاهررامیبیندوازپشت پرده وتلاش های طرف مقابل خبرندارد باعث حسادت میشود.

راهنما:نحوه ی مقابله باخشم راتوضیح دهید؟

همسفرلیلا:خشم سریع اتفاق می افتداگرمابتوانیم این موقع رادرست تشخیص دهیم مامیتوانیم درست تصمیم بگیریم.

راهنمای محترم :بعضی ادمهابه راحتی احساس افرادمقابل رادرک میکنندچرا؟

همسفران گفتندبه خاطرتزکیه که حسهای خودشان به خوبی تقویت شده است.

ودرادامه راهنمای عزیزمان گفتندزمانی حرف ماتاثیرداردونفوذکلام داریم که بتوانیم خشم خودراکنترل کنیم.

سپس راهنماازاعضاخواستنددرموردسی دی هفتگی زمستان نکاتی رابیان کنند:

همسفرزینب:چرخش اطلاعات غلط باعث تخریب میشود.

همسفرشهره:داستان چرخش اطلاعات غلط درمیان سرخپوستان راتوضیح دادند.

همسفرمهتاب:مابایدهمیشه به همه ی جوانب زندگی توجه کنیم .

همسفرلیلا:مابه هرچیزی که داریم هرچندکم ارزش دهیم وبرای ان ارزش قایل شدیم وهمین خوشبختی است.وجناب مهندس میگویندمابایدستونهای علمی خودرامحکم بسازیم وانشالله بتوانیم اکادمی درمورداعتیادتاسیس کنیم تاانسانهای بادانشی بیرون بیایند.

همسفرزهرا:امیددرزندگی بسیارمهم ودرواقع مانندپله ودست اویزی برای انسان درجهت رسیدن به مراحل بالاترعمل میکنند.

همسفرزهره :بایددرزندگی واقع بین باشیم وبه قول معروف ازکاه ،کوه نسازیم.

راهنمای گرامی نکته ای ازسی دی رادرپایان یاداورشدندوفرمودند:خداوندانسان رابافقروثروت (هردو)ازمایش میکندوهردووسیله ی ازمایش است نه برتری جویی .

جلسه بادعای راهنمای عزیزبه پایان رسید:

خدایابه ماکمک کن تابتوانیم جسم وروح وجهان بینی خودراباهم به تعادل برسانیم وقدرداشته هایمان رابیشتربدانیم......آمین

نگارش :همسفرزهرا

نوع مطلب : عملکرد لژیون، 
برچسب ها : کنگره 60، درمان اعتیاد، عملکردلزیون،
لینک های مرتبط :

نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.


درباره وبلاگمدیر وبلاگ : آزاده رحمانیان
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات