راه روشن
وبلژیون همسفر آزاده رحمانیان
جمعه 11 آبان 1397 :: نویسنده : آزاده رحمانیان

به نام قدرت مطلق

درروزدوشنبه مورخ 97/8/7لژیون چهارم به استادی خانم آزاده وهمسفران عزیزراس ساعت مقررآغازبه کارنمود.


درابتدای جلسه راهنمای عزیزبه همسفران گوشزدکردندطبق گفته های جناب مهندس مخصوصادرسی دی اخیرحواسمان جمع باشد.زرنگ باشیم.ویس هرهفته اقای مهندس راگوش کنیم ودرمورددستورجلسه هفتگی مطالعه وتحقیق کنیم...

سپس ازاعضاخواستندنکته هایی ازگفته های اقای مهندس درمورد"دی سپ "رابیان کنند:

همسفرزینب:اساس این داروابتدابرای درمان یبوست مسافران بوداماکم کم وقتی افرادبه خاصیت این داروودرمان بیماریهای دیگرخوداشاره کردند،درواقع این داروشناخته ترشد.

واینکه بدن مابه املاح بسیاری ازجمله پتاسیم نیازداردکه توسط "دی سپ "تامین می شود.

همسفرلیلا:اقای مهندس درسی دی خودذکرمیکنندهرفردی تجربه ای ازمصرف این دارودارددرسایت کنگره عنوان کندتادرکتابی که بعداچاپ خواهدشدبه نام خودش ثبت شود واینکه تاکیدکردند"دی سپ "مخصوص اعضاکنگره است.

درادامه راهنمابه عنوان سوال بیان کردنداینکه چرافقط این دارومخصوص اعضاکنگره میباشد؟

به این دلیل که "دی سپ "همانندشربت "اُتی "بایدهمراه باجهان بینی باشدتانتیجه بخش باشد.

همسفرزهرا:طبق تجربه شخصی من برای درمان واریس بسیارمفیدبود.

پس ازان، راهنمابیان داشتندبسیاری ازهمسفران ازمن می پرسندچگونه میتوانیم خدمت کنیم؟طبق تجربه ،یکی ازبهترین خدمتهامشارکت درجلسات عمومی میباشد.وضمن تشکرازهمسفرانی که بامطالعه قبلی واردجلسه میشوندومشارکت میکنندبیان داشتندمشارکتها،سی دی ها،و..درواقع گنجینه های صورپنهان هستند.

مشارکت همسفران درمورددستورجلسه هفته "وادی دوم"

همسفرمهتاب:هیچ موجودی بیهوده به دنیانمی اید.ضدارزشهایی که برای انسان اتفاق میافتددراثرناامیدی است.وبایدازناامیدی دورشویم تابه امیدنزدیک شویم.

درادامه خانم راهنمااضافه کردند:چهاروادی اول درموردتفکراست مابرای اینکه بفهمیم ساختارهای ذهنی مان درست است یانه بایدازاین چهاروادی مخصوصاوادی دوم استفاده کنیم .وادی دوم به مامی گویدناامیدنباش اگرخودت هم فکرکنی بی ارزش هستی این طوری نیست.

همسفرالهام :هرگاه مشکلات انسان بزرگ باشدانسان دچارناامیدی،احساس بیهودگی وحتی درمقام شکایت ازخداوندقرارمیگیردامااین وادی امیدرابه مایاداوری میکندواینکه بعدازهرسختی قطعاروشنایی خواهدبود.

راهنماضمن تشکرادامه دادند:براساس گفته های اقای مهندس هرکدام ازمادنبال موضوع خاصی هستیم حتی اگرخودمان فکرکنیم به هیچ دردی نمیخوریم ووقتی نمیتواینم این مسیله رابرای خودمان توجیه کنیم که چرادراین موقعیت قرارگرفتیم وحال خوشی نداریم این به علت کمبوددانش ماازصورپنهان ،ودرواقع گذشته خودمان است.

وکاینات به مامرتب بهامیدهدتایادبگیریم بایدبهای زندگی خودرابپردازیم .

سپس  به بررسی سی دی "سروقت " پرداختیم:

همسفرزهرا:اختیارهرکس دست خودش است هرکس مسیرخودش رادرزندگی مشخص میکند.وقتی درزندگیمان تفکرداشته باشیم میتوانیم  درزندگی نظم ایجادکنیم وانسان بدون تفکردرزندگی خودنظمی نخواهدداشت.مسیله سروقت سه ضلع دارد:سروقت ،میان وقت وپایان وقت

سروقت زمان شروع هرکاری راگویند.میان وقت هم زمانی بین شروع وپایان است

 

همسفرلیلا:سی دی سروقت چندمقوله رادربرمیگیرد:یکی مسیله مدیریت زمان ،دوم مسیله اعتمادبه دیگران وکنترل اعتماد،وسوم مسیله کمک به دیگران است که بایددرصورت اعلام نیازدیگران به انهاکمک کنیم.درادامه گفتندبایدمسیله زمان رابسیارمهم بدانیم وهرچه بلوغ فکری انسانهابیشترباشدبه مسیله زمان ومدیریت ان بیشتراهمیت میدهند.سروقت زمانی است که ماکاری راشروع میکنیم .پایان وقت هم زمان اتمام کاراست.میان وقت زمانی است که مابایدمدیریت وبرنامه ریزی کنیم تابه نتیحه مطلوب برسیم.

راهنمای محترم ضمن تاییدادامه دادند:همیشه برای رفتن به مکانی بایدحواسمون به همه چیزباشد.ترافیک،خرابی ماشین و...

هرچه قدرباشعورترواگاه ترباشی ،سروقت خواهی رسی .

وقتی گوینده متوجه نباشدچه میگویددیگرنبایدازشنونده انتظاری داشت.

همسفربیتا:انتخاب مسیرزندگی دردست خودمان است.ومادراین مسیله اختیارکامل داریم.

همسفرزینب:مانمیتوانیم  به اجباربه کسی کمک کنیم مگراینکه متوجه بشویم اوبه کمک نیازداردواینکه انسان مختاراست خطاکندولی بایدبهای ان رابدهد.

راهنماضمن تاییدفرمودند:وقتی انسان اموزش ببیندخطاهای اوکمترخواهدشد.

راهنما:این مسیله بایددرزندگی مادستورالعمل باشدکه مابایددرصورت درخواست دیگران به انها کمک کنیم که کمک بیجااثرات عکس خواهدداشت.

همسفرالهام:مانبایدبه هرکسی اعتمادکنیم .بایدابتدافردرابشناسیم واینکه اعتمادخودراکنترل کنیم.

اگربناابادباشدولی بناخراب باشد،بناکم کم روبه خرابی میرود.وبرعکس اگربناخوب باشدوساکنین خراب ،بناروبه خرابی میرود.واینکه مابایدبه صورپنهان تو.جه کنیم وفقط ظاهرقضیه رانبینیم .مادرقبال اطرافیان مسیول خواهیم بود.بایدازدیگران دستگیری کنیم .چقدربه دیگران ازجمله کنگره خدمت کرده ایم؟

راهنما: وظیفه ماست اینکه ازکارمثبتی تعریف وتشکرکنیم وبرعکس.

درسی دی کفربه مامیگویدمابایدخوبی هاراببنیم وهیچ محبتی رانادیده نگیریم.

اگربه دیگران خدمت میکنیم ووظیفه انسانی خودراانجام بدهیم  ابتدابه خودمان کمک کرده ایم .خدمت به جامعه ،درابتداخدمت به خودمان است.

همسفرالهام:درهرمرحله ای هستیم بایدبه  همان لحظه فکرکنیم .به نتیجه فکرنکنیم.

راهنماادامه دادند:دراینصورت است که مامیتوانیم اززندگی خودلذت ببریم.وگرنه این لذت راخودمان ازبین میبریم..بایدبه نتیجه فکرکنیم ولی دردرجه اول بایدروی ان پله متمرکزشویم.

وسپس اضافه کردند:اگرکاخهاویران شدندخواست خدانبودبلکه نورالهی دیگردرانجاوجودنداشت.

یعنی اگرزندگی من نابودشده است خواست خدانبوده بلکه زمانی نورالهی اززندگی من رفته است.که بایدکم کم این نوررابه زندگی خودبرگردانیم.

نکته های سی دی سخن چین :

همسفرزهره:سخن چینی زندگی انسانهارا هم میریزد.

همسفرملیحه:درموردمسیله سخن چینی هم مثلث است:سخن چین ،مستمع وشنونده که اگریکی ازاین سه ضلع نباشداین عمل رخ نمیدهد.

راهنما:سعی کنیم ازسخن چینی دوری کنیم ونگذاریم این مثلث تکمیل وبرقرار شود تااین عمل صورت نگیرد.

وجلسه بادعای راهنمای عزیزبه پایان رسید:

ازخداوندمیخواهیم انقدرنوروانرژی به مابدهدتابتوانبم ناامیدی رااززندگی دیگران بیرون کنیم.

امین........

موفق وپیروزباشید....

 

 نگارش :همسفرزهرا

نوع مطلب : عملکرد لژیون، 
برچسب ها : کنگره 60، درمان اعتیاد، عملکردلژیون،
لینک های مرتبط :

نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.


درباره وبلاگمدیر وبلاگ : آزاده رحمانیان
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات