راه روشن
وبلژیون همسفر آزاده رحمانیان
جمعه 25 آبان 1397 :: نویسنده : آزاده رحمانیان
به نام قدرت مطلق "الله"
روزدوشنبه مورخ 97/08/21 لژیون چهارم به استادی خانم آزاده وهمراهی همسفران عزیزراس ساعت مقرراغازبکارنمود.
اولین قوه ی بکارانداختن عقل حس است.وحس مارامثلث شخصیت ماتشکیل میدهد.پس برای اینکه حس خوبی داشته باشیم بایدمثلث شخصیت منسجمی داشته باشیم......

درابتدای جلسه راهنمای محترم ازاعضاخواستند درمورددستورجلسه "روش دی اس تی "مشارکت وازتجربه های شخصی خودبگویند:

همسفرلیلا:این روش همانطورکه ازنام ان پیداست روش تدریجی وپلکانی است .که درزمان خاصی مقدارمصرف مسافررابه تدریج کم میکند.تادرطول 10-11ماه به صفربرسد.

راهنمای عزیزاضافه کردند:پس دراین مدت موادمخدردرونی جایگزین موادمخدربیرونی خواهدشد تااینکه بدن بتواندبه تعادل خودبرسد.

همسفرزهره ازتجربه ی مسافرخودازروشهای دیگربرای درمان وعدم موفقیت اودراین روشهاتوضیح داد.واینکه ازوقتی واردکنگره شده است به درمان واقعی رسیده است .

همسفرالهام:مسافرمن هم همه ی روشهاغیرازسم زدایی رااستفاه کردحتی طبق دستورپزشک ازروش شوک هم استفاده کردواین روشهانه تنهانتیجه ای نداشت بلکه هنوزعوارض شوک همراه اوست .ووقتی واردکنگره شدبه درمان رسید.

راهنماادامه دادند:به قول اقای مهندس وقتی صورت مسیله ای معلوم نیست ماهرکاری بکنیم به نتیجه مطلوب نخواهیم رسید.ودرمان غلط به خاطر نادانی وجهالت افراداست.

پس ازان ایشان بخشی ازمصاحبه ی خانم شانی درموردبخشش رابرای همسقران بیان کردند:

"تازمانیکه انسان ضربه ای راکه به اومتحمل شده خودش جبران نکندوروی پای خودش نایستدنمیتواندببخشد

اکثرماانسانهاوقتی ازکسی ضربه میخوریم منتظریم که کسی که به ماضربه زده است بلایی سرش بیاید،درصورتیکه این ماجرادوطرفه است (یعنی هم من وهم شخص مقابل تقصیرکارهستیم این یک مسیله دوطرفه است یعنی تاوقتیکه دوطرف باهم همجنس نباشندبه هم گره نمیخورند)اسیب هیچوقت یک طرفه نیست هردوطرف اسیبهایی به هم رسانده اندوقضیه همیشه دوسرداردزمانی میتوانی ببخشی که بتوانی خودرارهاکنی ومعایب خودرادراتفاقی که افتادتشخیص دهی وبدون حس خشم وتنفرروی پای خودت بلندشوی .انسانی که زمین میخوردمانندبچه ضعیف است که همه ی دنیامیتوانندبه اواسیب برسانندولی ان کودک میتوانددوباره بزرگ شودوروی پای خودش بلندشودوقتی ان کودک رابپذیری وبدون خشم وکینه وانتقام وحسادت وهرچیزدیگری بلندشوی خداوندنیروی برتری به تو اضافه میکند."

ایشان اضافه کردنداقای امین درسی دی بخشش هم میگویند:زمانی من میتوانم ببخشم که قبول کنم من هم دراین ماجرامقصرهستم .واین مسیله درتصویرذهنی ماوبه دنبال ان درعملکردماهم تاثیردارد.حس دقیقامنتقل میشود عمل وعکس العمل به دنبال هم هستندباهم گره خورده اند.پس تصویرذهنی خودمان راتغییرودرجهت مثبت انجام دهیم .

واینکه بخشش دیگران دردرجه اول به دردخومان میخوردواینکه من بایدازاین اتفاق درس بگیرم وخودم مشکلم راحل کنم .

پس ازان جلسه بابررسی سی دی «قلب »ادامه یافت:

همسفرزهرا:ابتدای سی دی اقای امین راجع به صورت مسیله اعتیاد صحبت میکنند.ایشان میفرمایند:شروع کنگره بامسیله اعتیاداغازشدوپس ازان تحولاتی درکنگره رخ داد.چشمه ی جاودانگی همیشه خوب نیست چون انسان بایدشاهدمرگ عزیزانش باشدکه ناخوشاینداست .هرعلمی پایه وبنیادی دارد.بعضی علوم مانندعلوم ریاضی قابل مشاهده است امابعضی علوم قابل مشاهده نیستندمثل حس ،زیبایی ،روان و...مسیله اعتیادهم چون باعلوم انسانی درارتباط است قابل مشاهده نیست.

انسان دارای صوراشکارمانندقلب ،ریه ،و...،وصورپنهان مانندروح ،روان وخشم وکینه و....میباشدکه قابل مشاهده نیستند.

راهنمااضافه کردند:پس برای اینکه تابحال برای مسیله اعتیادخارج ازکنگره راهی پیدانشده ،برای اینست که هنوزتعریف مشخصی برای ان پیدانشده به دلیل اینکه اعتیادازازدواج انسان باموادمخدراست وچون علوم انسانی

هنوزناشناخته هستندوواحدمشخصی ندارند،مثلابرای زیبایی هرکسی تعریفی دارد،پس هنوزبه درمان اعتیادالبته دربیرون کنگره دست نیافته اند.

ودلیل اصلی اینکه جناب مهندس توانستندراهی برای این مسیله پیداکننداینکه خودشان درگیراین مسیله ودرواقع  مصرف کننده بودندومثل بسیاری افرادکه میخواهنداعتیادرادرمان کنندقضیه راازبالانمی دیدند.

بیشترین چیزی که درکنگره راجع به ان صحبت میشودودرواقع بیشترمشکلات ما"نفس "است.

همسفرلیلاادامه دادند:نفس چیزی است که شخصیت راشکل میدهد.حال شخصیت چیست ؟

شخصیت سه ضلع دارد:یک ضلع ان شایستگی ،ضلع دیگرمعصومیت ،وضلع دیگرامنیت

این سه ضلع درهمه انسانهاوجودداردووقتی یکی ازضلعهاضربه بخورددرواقع به شخصیت اوضربه خورده است .واین ضربه هاتاجایی ادامه داردکه به مرورزمان قلب سخت میشودواگربخواهیم خنجری که به قلب واردشده خارج کنیم بایدقلب نرم باشد.

حال چطورقلب نرم میشود؟بایدان خشم ،کینه،نفرت ،انتقام؛....یاهرچیزی که به قلب من واردشده است وقلب من راهمانندسنگ کرده است ازقلب خارج شود تاقلب خوب شود.والبته این خارج شدن سخت وهمراه درداست.وبایدتزکیه وپالایش صورت بگیرد.

راهنماضمن تاییدتاکیدداشتند:پس زمانیکه کسی حرفی به من میزندمانندتیری است که به قلب من واردمیشودواگرمن بتوانم این مسیله رادرخودم حل کنم بااگاهی ،حس انتقام نداشته باشم ،قلب من نرم میشودوتیرازقلب من بیرون می اید.وبرای تبدیل شدن به یک انسان چندبعدی همین یک روش میتواندکامل باشد.

 

همسفرزهرا:تواناییهاوتمام خصوصیت یک فردراموجودیت اومیگویند.وباورماازاین تواناییهاشخصیت ماراشکل میدهد.امنیت ،معصومیت ولیاقت اضلاع شخصیت راشکل میدهند.که هرکدام دچارخدشه بشودشخصیت مادچارمشکل میشود.

راهنما:باورمانسبت به موجودیت خودمان چندنوع است ؟

همسفرشهره:سه نوع باور وجوددارد:یک دسته ادمهایی که تواناییهای خودشان رابیشترازچیزی که هست میبینند.دسته دوم کسانی که باورشان نسبت به تواناییهایشان کمترازواقعیت است ودسته سوم انسانهای متعادل که باورشان باتواناییهایشان همخوانی دارد.

راهنما:احساس معصومیت چه زمانی دچارمشکل میشود؟

همسفرمعصومه:احساس معصومیت مازمانی دچارمشکل میشودکه حس کنیم باانجام یک خطاولغزش ،معصومیت خودراازدست داده ایم وازپاکی خودمان دورشده ایم.

راهنما:احساس امنیت وقتی دچاراسیب میشودکه که من مرتب فکرکنم ازطرف دیگران درخطرهستم واین دراصل به خودما،وطرزفکرمابرمیگردددرواقع شخصیت مادست خودمان است .مادرکنگره کاری به دیگران نداریم ومعتقدهستیم هربلایی سرمامی ایددست خودمان است .

احساس لیاقت  هم دراختیارخودماست وخودمابه ان ضربه میزنیم وقتی مدام فکرکنیم که من لایق این جایگاه نیستم .

زمانی که مثلث شخصیت اسیب ببیندچه اتفاقی میافتد؟

همسفرزهرا:دراین موقعیت هرانسانی براحتی میتواندبامن ارتباط برقرارکندودرواقع من تحت تاثیر اوقراربگیرم ،حال من را خراب ویاحتی خوب کند.

راهنما:پس بنابراین زمانی که من میبینم هرکسی حرفی میزندمن دچاربدحالی میشوم درواقع ازجانب مثلث شخصیت من دچارمشکل هستم .واشکالی دراین قضیه وجودداردکه بایدانرابرطرف کنم .

 

درادامه سی دی استادامین توضیح میدهندکه اگرعقل نیرومندی هم داشته باشی وازدانایی کافی برخوردارباشی ولی مرتب حسهای منفی واردمن شودبازهم دچارمشکل میشویم .

 

بصورت خلاصه میتوانیم بگوییم که اولین قوه ی بکارانداختن عقل ،حس است .یعنی اینکه چیزی که مارابه جهان بیرون ارتباط میدهددرواقع حواس پنجگانه ماست، البته صورظاهرکه اگرتزکیه داشته باشیم حسهای صورپنهان هم به کارمیافتد،وحس مارامثلث شخصیت ماتشکیل میدهد.چنانکه که اگرکسی به ماحرفی بزندحال من ،حس من خراب میشود،پس بنابراین برای اینکه ماحس خوبی داشته باشیم بایدمثلث شخصیت منسجمی داشته باشیم وبرای اینکه مثلث شخصیت خوبی داشته باشی بایدقلب ماشفاپیداکند.

اقای امین درادامه میگویندازعقل ماسربازهای دانایی محافظت میکنندپس اگرازدانایی استفاده کنیم میتوانیم ازعقلمان محافظت کنیم وبرای نفس مدل شهروجودی راداریم یعنی هرچقدرساختارهای وجودماکامل باشندشهروجودی سالمتری داریم وبرعکس .زمانیکه میگوییم عقل به یادمغز میافتیم وزمانیکه ازحس صحبت میکنیم یادقلب می افتیم .پس قلب مخزن تمام حسهای مااست .وقتی قلب سالمی داشته باشم به دنبال ان حس های خوبی هم خواهم داشت ودرنتیجه عقل من درست کارخواهدکرد.

پس اگرمیخواهم مشکلاتم حل شودبایدحس خوبی داشته باشم .کینه ،نفرت ،حسدو....راازخودم دورکنم .

 

درموردپیوندنامیمون توضیح دهید؟

همسفرمعصومه:نیروهای تاریکی ازخودشان انرژی ندارندوبرای ابنکه انرژی شان زیادشودخودشان رابه چیزهای خوب پیوندمیدهندتاانرژی لازم رابدست اورنددرواقع اساس کارنیروهای تاریکی برهمین مبناست.

 راهنما:دونوع قلمه زدن داریم یکی بانیروهای مثبتی ودیگری بانیروهای منفی .یک مثال برای نیروهای مثبت بگویید؟

همسفرزینب:اینکه وقتی مثلاراهنمایااستادبه مسافریاشاگردخوددرموارداموزشی فشارواردمیکندتاتکانه ای به خودبدهد،این میشودقلمه زدن درجهت مثبت.

 

راهنما:پس میتوان نتیجه بگیریم قلب که شفاپیداکندمثلث شخصیت منسجم میشودودراینصورت حس ماپالایش میشودودراینصورت میتوانیم عاقلانه تصمیم بگیریم ومشکلات خودراحل کنیم.

 

راهنمای عزیزپرسیدند:چطورمیتوان تشخیص دادعمل سالم است یاناسالم؟

همسفرزهرا:انسان اگرانرژی داشته باشدکارغلط هم میتواندانجام دهد،ولی انرژی زیادی هم ازدست میدهددرواقع بهای سنگینی رابایدبپردازد.ودراین مواقع به حسمان هم توجه کنیم ودرواقع به حس اطمینان کنید.

راهنما:پس بنابراین زمانی که میخواهیم کاری راانجام دهیم اگراطلاعات درستی داشته باشم حس مادرست عمل میکند.

راهنما:چرااگرکسی هرکاری کندبازنمیتواندکسی رابه  اجبارواردکنگره کند؟

همسفرلیلا:چون انسان هم یوم الفصل داردبایدزمان جدایی اوازتاریکی برسدتابتواندازتاریکی جداشود.

راهنما:پس میتوان نتیجه بگیریم قلب که شفاپیداکندمثلث شخصیت منسجم میشودودراینصورت حس ماپالایش می شودودرنتیجه میتوانیم عاقلانه تصمیم بگیریم ومشکلات خودراحل کنیم .

راهنمای عزیزدراخرجلسه ضمن یاداوری دستورالجلسه هفته اینده "گلریزان"بادعای خودجلسه رابه پایان رساندند:

خداراشکرمیکنیم به خاطراین روش ومتدواینکه جناب مهندس رادراین حلقه ازافرینش برای ماقراردارندوبه ماکمک کردندتاازایشان بیاموزیم.......آمین

 

نگارش :همسفرزهرا


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

یکشنبه 27 آبان 1397 03:17 ب.ظ
صمن خسته نباشید به خواهر لژیونی خودم خانوم زهرا و راهنمای گلم وتشکر بابت زحمات وبلاگ مثل همیشه عالی بود


درباره وبلاگمدیر وبلاگ : آزاده رحمانیان
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات