راه روشن
وبلژیون همسفر آزاده رحمانیان
شنبه 10 آذر 1397 :: نویسنده : آزاده رحمانیان
روزدوشنبه مورخ 97/9/5لژیون چهارم به استادی خانم آزاده وهمراه باهسفران عزیزراس ساعت مقررآغازبه کارنمود:

درابتدای جلسه استادنکاتی رابه همسفران عزیزگوشزدکردند:

همسفران عزیزدرروزهای پنج شنبه نمیتوانندبامسافران خوددرجلسه صحبت کنندوهمچنین باراهنمای مسافرتان ومرزبانهای گروه مسافران.درصورت ضرورت بامرزبانهای گروه همسفران صحبت کنید.

فاصله نشستن خودرادرجلسات پنج شنبه بامسافران خودحفظ کنیدونزدیک به یکدیگرنباشد.

بعدازخواندن دعادرروزهای 5شنبه به علت حضورمسافران بیرون نروید.ودراین روزها سعی کنیدازآوردن فرزندان خردسالتان خودداری کنید.

همسفران عزیزدرروزتولدمسافرخودمیتوانند5-3دقیقه صحبت کنند.

سی دی درروزهای 5شنبه خودتان تهیه نکنیدواین کاررابه مرزبان خانواده بسپارید.

واینکه جلسات لژیون بایدسرساعت 6تمام شود.

دوشنبه هفته آینده راس ساعات 2،جلسه ای برای همسفرانی که قصدشرکت درآزمون کمک راهنمایی دارندتشکیل میشود.

واگرپیشنهاد،انتقادونظری داشتیدبااسیستنت محترم خانم مهین درمیان بگذرید.

پس ازآن به بررسی سی دی مال پرداخته شد:

همسفرزهرا:یکی ازموضوعاتی که دراین سی دی صحبت میشوداینکه علم بهتراست یاثروت.واستادبیان میکنندکه این سوال کاملااشتباه است مثل اینست که بگوییم زن بهتراست یامرد.ودرواقع این دومکمل هم هستندوانسان به هردونیازدارد.هیچکدام به تنهایی فایده ندارد.

 

همسفرلیلا: بعضی هامعتقدندپول چیزخوبی نیست درصورتی که این اشتباه است ودرکنارهرمعنویتی ،مادیات هم بایدوجودداشته باشد.انسانهاسه دسته هستند:یک دسته انسانهای ثروتمند،یک دسته افرادی که ازنظرمالی درحدمتوسط هستندکه اکثرانسانهادراین گروه قرارمیگیرند.ودسته سوم انسانهای فقیر.

ماهرچیزرابکاریم همان رابرداشت میکنیم واین پروسه نیازبه زمان دارد.ازلحاظ مالی هم اگربخواهیم به جایی برسیم نبایدانتظارداشته باشیم که چندماهه به نتیجه برسیم بلکه ممکن است سالهابه طول بینجامد.وهمچنین نبایدانتظارداشته باشیم اگرمثلامالی بکاریم،مالی هم برداشت میکنیم بلکه ممکن است نتیجه انرابصورت معنوی واتفاقات خوب درزندگی ببینیم

مثلث ثروت دارای سه ضلع درامد،مخارج ودارایی یابالانس است.واینکه قشرفقیرومتوسط بایدپس اندازراحتمادرزندگی خودداشته باشند.

همسفرمعصومه:مخارج مابایدبادرامدماهمخوانی داشته باشدوگرنه دچارمشکل خواهیم شدومسیله پس اندازراحتمادرزندگی خودداشته باشیم.

راهنماضمن تشکرازهمسفران عزیزدرموردشرکت درگلریزان ادامه دادند:

همسفرلیلا:بایددرامدومخارج راطوری تنظیم کنیم که حتماحتی به مقداراندک پس اندازراداشته باشیم ومیشودگفت تنهاجایی که به این مسیله اهمیت میدهدکنگره است.

کنگره به نام شخص خاصی نیست وهمه چیزدرکنگره حساب شده است.

سپس جناب مهندس دراین سی دی به مسیله ورزش واهمیت ان درزندگی میپردازند.ومیگویند 2/1مردم جهان مشکل یبوست دارندکه اگربه ورزش اهمیت دهنداین مشکل انهابرطرف خواهدشد.وهمچنین بایدبه مسیله تغذیه ونوع موادغذایی خودتوجه کنیم .ازمیوه وسبزیجات دروعده های غذایی حتمااستفاده کنیم که متاسفانه دراین موردمابسیارکوتاهی میکنیم.

ایشان ادامه میدهندورزش نه تنهادرجسم که برروح انسان هم تاثیربسیاری دارد.مادرکنگره به ورزش بسیاراهمیت میدهیم.

نکته ی دیگری که دراین سی دی بیان شداینکه همیشه به یادداشته باشبم ماتازمانیکه زنده هستیم صاحب اموال هستیم وبعدازمرگ دیگرصاحب انهانخواهیم بود.

 

همسفرملیحه:مادرکنگره تولیدعلم داریم.وعلم ماانچنان گسترده است که تبادل علم بادانشگاه داریم.

علم وثروت هرکدام جایگاه خاصی دارند.تعلیم بخش عظیم کنگره راتشکیل میدهد.وتعلیم باعث ازبین رفتن سدهای بین راه مامیشود.ومانبایددربین راه ازحرکت بایستیم.

 

همسفرزهرا:جسم ،روح ونفس انسان وقتی باعث صیقل دادن اندام های دیگرمیشودکه این سه باهم هماهنگ باشندوورزش  میتوانداین تاثیرگذاری راداشته باشد.فشارکنگره برروی تعلیم است.دراثرتعلیم راه بازمیشود.

انسان دراثرجهل ونادانی سدهایی برای خوددرست میکند درصورتی که اموزشهارادریافت نکنیم درگردبادمشکلات باقی می مانیم .وباتعلیم واموزش میتوان عبورکنیم  واگردربین راه به مشکل ومانعی برخوردکنیم نبایدمتوقف شویم  .حرکت موانع رانمایش میدهدوراه رانمایان میکند.

 

راهنمای عزیزضمن تشکرازراهنمایان عزیز،وهمچنین شرکت ایشان درمراسم گلریزان ،ادامه دادنداین سی دی باتوجه به نام ان "مال"،درسهای بسیاری درزندگی به مامیدهد.واینکه میگویندبابخشش یک دانه گندم هزاربرابرمیشودرامن باتجربه وهمچنین شمادرطی زمان ،به طورعملی درکنگره به ان خواهیدرسید.ووعده ی خداوندحتمی است.

نکته ای که درمورردنیروهای منفی اینست که این نیروهاابتداپاداش میدهندوسپس من ازان مسیله درس خواهم گرفت ولی نیروهای مثبت والهی  عکس عمل میکنندابتدابه من درس میدهندوسپس  پاداش میگیرم ودرصورتی پاداش میگیرم که حس من تزکیه شده باشد.

 

راهنمای عزیزبه طورخلاصه قسمتی ازسی دی قلب که جلسات قبل به ان پرداخته شده بودبعلت سوال همسفران،بیان کردند:ایشان عنوان داشتندشخصیت ماازسه ضلع شایستگی ،معصومیت وامنیت تشکیل شده که هرکدام ازاین سه ضلع دچاراسیب شوددرواقع شخصیت مااسیب میبیند.مثلاوقتی احساس بی لیاقتی دراثرسخنان دیگردرمن القامیشودومن انرادرخودباورمیکنم درواقع شخصیت من دچارخلل میشود.ووقتی احساس بی لیاقتی کتیم مدام درگیرگرفتن مدرک وکلاسهای مختلف برای درواقع سرپوش گذاشتن براین احساس خوداست.

 وقتی ضدارزشی انجام میدهیم عذاب وجدان درمن ایجادمیشودودرواقع ضلع معصومیت ودرنتیجه شخصیت من دچارمشکل میشود.ودراین موردهست که برای پنهان کردن این حس ماازخودتعریف وتمجیدبسیارمیکنیم.ووقتین م ازجانب دیگران تهدیدشوم ضلع امنیت مادچارمشکل میشود.وبرای سرکوبی این حس فردمدام دنبال کسب قدرت است.

برای تعادل درزندگی هرسه ضلع بایدباهم درتعادل باشند.

 

پس ازان همسفان عزیزدرموردسی دی هفتگی "برگشت "مشارکت کردند:

همسفرزینب:مادربدترین شرایط وحالات میتوانیم برگشت کنیم .برگشت دارای سه ضلع :خواست ،هزینه ،نقشه راه

درابتدا مابایدبخواهیم برگشت انجام دهیم پس ازان بایدهزینه ای برای انجام کارهای اشتباهی که قبلاانجام دادیم بپردازیم حال یامالی یاجانی.

ضلع سوم که مهمترین بخش راه است نقشه راه میباشد.چون اگرنقشه درستی نداشته باشیم باوجودخواست  خودبه بیراهه میرویم.وهزینه ماصرف مواردبیهوده خواهدشدودرنتیجه دوباره به نقطه اول بازگشت خواهیم داشت.

همسفرمعصومه:یک نکته ای که دراین سی دی بیان میشوداینست که مانبایدهمه چیزرابه همه کس بگوییم ولزومی نداردتمام رازهای زندگی خودرابه نزدیکترین افرادزندگی خودبیان کنیم.زیرااولابدآموزی داردودومابعدهاممکن است برعلیه مااستفاده شود.

همسفرلیلا: دراین سی دی بیان میشودخواست به تنهایی کافی نیست بلکه وقتی ماتصمیم میگیریم ازکاراشتباهی بازگشت انجام دهیم بایدخسارتهایی که دراین مدت ازجانب ماواردشده است راحتمااصلاح کنیم .وبهای انرابپردازیم.

مسیله دیگری که دراین سی دی بیان شدبرنامه ریزی است اینکه مابایددرهمه ی موضوعات زندگی برنامه ریزی داشته باشیم حتی درموردمسافرت ساده.

مسیله دیگراینکه مااگرگناهی،اشتباهی قبلادزندگی انجام داده ایم . لزومی نداردانرا برای دیگران بیان کنیم چون ممکن است روزی فردمقابل برعلیه مااستفاده کند.

ویک نکته مهم اینست که هرموقع ماازکاراشتباهی،خطایی پشیمان شدیم وخواستیم به مسیرمستقیم برگردیم دیرنیست وتااخرین لحظه زندگی میتوانیم برگشت وتوبه کنیم ،ضرب المثل "چه یک وجب چه صدوجب "دراین مورداشتباه است.وهرزمان خواستیم برگردیم بهتراززمان بعداست.

هرکس واردکنگره شودمابه دین ومذهب اوکاری نداریم .وهرکس باهردینی میتواندوارداین مکان شود.

راهنمای گرامی ضمن تشکرازمشارکت همسفران بیان داشتنداین سی دی هم نکات فراوانی دارد.یک نکته دیگرکه میتوان به ان اشاره کرداینست که اقای مهندس دراین سی دی بیان میکنندهیچ الزامی وجودنداردکه زندگی شماهمیشه درفرازباشدیاحتی فرود.پس مسلمابعدازهرسختی آسانی است ووقتی درمسیرمستقیم قراربگیریم راه هاخیلی زودتربرای شمابازمیشودوپرده هاکنارمیرود.

جلسه این هفته هم بادعای راهنمای عزیزبه پایان رسید:

ازخداوندمیخواهیم همراه باآموزشی که میبینیم به این نکته پی ببریم که چقدرمابرای هستی وکاینات باارزش هستیم..

آمین.....

موفق وپیروزباشید

 

 

 

 

نوع مطلب : عملکرد لژیون، 
برچسب ها : کنگره 60، درمان اعتباد، عملکردلژیون،
لینک های مرتبط :

یکشنبه 18 آذر 1397 06:56 ق.ظ
خیلی زیبا بود خیلی تشکر میکنم بابت زحمات شما خواهر لژیونی خودم و از خانوم ازاده عزیز
شنبه 17 آذر 1397 09:11 ب.ظ
خدا قوت خانم زهرا موفق باشید
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.


درباره وبلاگمدیر وبلاگ : آزاده رحمانیان
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات