راه روشن
وبلژیون همسفر آزاده رحمانیان
شنبه 17 آذر 1397 :: نویسنده : آزاده رحمانیان
روزدوشنبه مورخ 97/9/12لژیون چهارم به استادی خانم آزاده راس ساعت مقررآغازبه کارنمود........

درابتدای جلسه راهنمای عزیزازهمسفران خواستنددرمورددستورجلسه عمومی "نقش سی دی هادرآموزش "مشارکت کنند:

همسفرسمیه :نقش اصلی سی دی هادرزندگی من غلبه برترس وناامیدی خودویادگیری صبرمخصوصادرمقابل مسافرم بود.ودربهترشدن حال من بسیارموثربود.

همسفربیتا:من ازسی دی هایادگرفتم که ابتدابایدروی خودم کارکنم وخودم رادرست کنم.قبل ازاینکه بخواهم درکسی تغییرایجادکنیم.وحتماسعی میکنم علاوه برگوش کردن انرابطورعملی درزندگی بکاربرم.

همسفرزینب:تمام نکته های سی دی هاقبلابه مااموزش داده شده است ولی ماانهارافراموش کرده ایم یابطورعملی نمیتوانستیم انرابکارنبرده ایم ولی دراینجا می اموزیم که انهاچگونه درزندگی بکاربریم .همه چیزدراین جهان ابدی نیست وچیزی که بامامیمانددرواقع آموخته های مااست.

همسفرزهرا:من درابتدای کنگره نوشتن سی دی راخیلی جدی نمیدیدم  وحتی انرابه سخره میگرفتم ولی وقتی دیدم مسافرم به این امرجدیت داردخودم هم تشویق شدم وآموزشهای بسیاری هم گرفتم .مخصوصاازگوش دادن به سی دی هالو،قلب ،مال چیزهای بسیاری آموختم.

همسفرلیلا:کسانی که ابتدامیخواهندسی دی راگوش دهندفکرمیکنندخیلی سخت است ولی وقتی انراگوش میدهندمیفهمندچقدرشبیه زندگی خودمان است وبرایمان سهل واسان است.

سی دی هاراه اصلی رابرای من روشن میکنند.سی دی هاراطوری گوش کنیم انگارمخاطب اصلی این سی دی من هستم ومیخواهدچیزی رابه من بیاموزد.وسی دی قلب برمن بسیارتاثیرگذاربود.

همسفرالهام:سی دی هاچراغ راه زندگی من هستندو نوشتن آن مزیدعلت میشودتجربه دبیری ونوشتن خلاصه سی دی به من آموخت که نوشتن دوباره ی نکات سی دی درفهم آن نتایج وعملی کردن ان درزندگی بیشترموثرخواهدبود.

ونکته اصلی اینکه چون حرف وعمل جناب مهندس یکی است این سی دی درماهم تاثیرگذاراست.همیشه مخاطب اصلی سی دی راخودمان بدانیم.وسی دی اشعث درسهای بسیاری درزندگی به من آموخت.

همسفرزهرا:یکی ازآموزشهایی که من از سی دی هایادگرفتم صبروآرامشی بودکه من همیشه درجاهای دیگردنبال ان میگشتم .

همسفرزهرا:من دراینجایادگرفتم من بایدبرای این مشکل وتمام مشکلات خودراه حل پیداکنم به جای اینکه بخواهم  ازاین موضوع فرارکنم چون این مشکل درسرنوشت من قراردارد.وسی دی ها به من یادمیدهدچگونه مشکل خودراحل کنم.

همسفرزهره:من ازسی دی هایادگرفتم ناامیدنباشم .ودوربین خودراازروی مسافرم بردارم.واین موضوع دربهبودرابطه

مابسیارموثربودومن ازهمه سی دی هادرس گرفتم.

همسفرمهتاب:من ازسی دی کفر،شرک ومنیت یادگرفتم چقدردرزندگی دچاراشتباه بودم وخودم ازان بی اطلاع بودم .امیدوارم بتوانم بقیه سی دیهاراهم به خوبی درزندگی بکاربرم.

راهنما:مااکثراازپشت مشکلات زندگی رامیدیدیم واین سی دی هامیتواندنقش پنجره وفیلتربرای ماباشدواینکه برای خودمان احترام قایل باشم که همیشه این نیازرادرخوداحساس کنیم که نیازبه آموزش داریم ومن زمانیکه مخاطب اصلی سی دی راخودم قراردادم توانستم باان بهترارتباط برقرارکنم وآن ،درمن موثرتربود.وسی دی همسفرواحساس همسفربسیاربرای من درزندگی عملی ،کاربردداشت.وبه من اموخت چگونه بامسافرخودرفتارکنم.

 

پس ازان ادامه جلسه به سی دی "نقض فرمان "پرداخته شد:

همسفرزهرا:استادامین دراین سی دی عنوان میکنند شرک دوارزه ی تاریکیهاست .یعنی وقتی شرک می آیدبه دنبال آن نقض فرمان خواهدآمد.سپس میگویند:داستان حضرت ادم فقط مختص ایشان نیست بلکه مربوط به همه ی انسانهاست زیراکه ازویژگی های قران اینست که عام است ودرواقع برای همه انسانها جاری است. ونقطه مقابل این داستان ،ودرواقع نقطه مقابل شرک ،داستان حضرت ابراهیم است که تمام فرمانهای خدارادرهرمرحله ای به خوبی اطاعت کردند.

سپس برای ماروشن میکنندهرکسی ازجمله بزرگان ما،اگرجایگاهی دارندوبه این نقطه رسیده اندحتماپس ازانجام آزمایشهای زیادی بوده است که البته توانسته اندآنرابه خوبی پشت سربگذرانند.ومانبایداین تفکرراداشته باشیم که خدابه آنهاامتیازویژه ای داده است که به مانداده است.ونتیجه عملی این تفکراینست که مانسبت به خداونداحساس خوبی نخواهیم داشت وهمچنین آنها(بزرگان)ازحالت الگوبودن خارج میشوند.والبته این تفکرازحقه های شیطان است.

عنوان میکنند:اثرکلی شرک روی اختیارانسان است اینکه اختیارمامحدودخواهدشدوکنترل آن ازدست ماخارج میشود.

وبیان میکننداعتیادهم نوعی شرک است ودراصل هرچیزی که فرمان عقل وانسان راازدستش خارج کنددراین  مقوله قرارمیگیرد.واگرشرک انجام شود درانصورت فرمان ماباچیزدیگری شریک خواهدشد.وان دستور صددرصدازجانب ماصورت نمیگیرد.

وقتی انسان نافرمانی میکنددرواقع بانیروهای منفی پیمان میبنددوآن نیروهابه اوقدرت میدهند.

ازخصوصیات مهم قانون شیاطین اینست که پیش ازاین که بتوانی برکسی مسلط شوی یااختیارکسی راسلب کنی یا..ابتدابایدخودت تسخیرشوی،اختیارارخودت گرفته شود و...

وقانون الهی هم اینگونه است که قبل ازاینکه بخواهی کسی راآزادکنی ،درمان کنی و..ابتدابایدخودت رهاشوی ،خودت رادرمان کنی و...

جاذبه ای که ازطرف نیروهای منفی درماایجادمیشودباعث میشودماازاین نیروهاپیروی کنیم ودرواقع به ماقدرت میدهند.

حال اگرمابخواهیم ازاین نیروهادل بکنیم ودرمسیرمستقیم قراربگیریم چیزی که جایگزین این قدرت درماخواهدشد،همان وادی 14یامحبت است.اگرمحبت رادرک کنیم میتوانیم ازقدرت چشمپوشی کنیم ودران موقع میتوانیم آرام آرام ازتاریکیهاخارج شویم  البته بایدوادیهای قبل راهم بخوبی عملی کنیم ومحبت وعشقی واقعی وموثراست که بلاعوض باشدیعنی ماطرف مقابل خودراهمانگونه که هست بپذیریم وبه اومحبت کنیم .

 

پس ازان ایشان بیان میکنند:وقتی کسی تحت آموزش قرارمیگیردتازمانیکه به باروری برسدنیازبه زمان دارد.مانندهسته دانه که ماازابتدانمیتوانیم به آن درخت بگوییم بایددرمراحل مختلف ،تبدیلهای درستی که درنتیجه انتخاب درست است صورت بگیرد تابه مقصدبرسدواین درزندگی ماعمومیت دارد.

سپس به علم هیپنوتیزم اشاره میکنند که درسال 1850بصورت عملی برای درمان بیماریهادرآمدومانندبقیه علمهاهم درهردوصورت مثبت ومنفی قرارگرفت.

 

درادامه ایشان به این مسیله اشاره دارندکه جهان دارای دوقطب مثبت ومنفی است .قطب منفی همانندویروسهاومیکروب هاعمل میکنندوالبته بعضی انسانهاتفاوت چندانی باویروسهاندارندوبرا تبیین این موضوع به خصوصیت میکروبهااشاره میکنندکه دارای دوویژگی میباشند:

1)ویروسهابه گونه ای عمل میکنندکه هنگامی که شرایطی پیداشودکه تکثیرشوندورشدکنندخودرااشکارمیکنند.

2)اگراین شرایط مساعدنباشدتاخودراتکثیرکنندجهش پیدامیکنند.

راهنما:درمثال میتوان گفت همانندمسافری که تاحالش خوب است مادوستش داریم ودرغیراینصورت به گونه ای دیگری عمل میکنیم ومثالهایی بسیاردیگر....

وتنهاچیزی که ،انگلهاو..میشناسندانرژی است وچون تولیدی ندارندهمواره به دنبال منابع انرژی هستندتاازدستاورددیگران استفاده کنند.

انسان وقتی که درمسیرتاریکی قرارمیگیردمانندمیکروب هاعمل میکنند.

وانسانی که درمسیرروشنی است چیزی که برایش مهم است ظرفیت ودانایی است اینکه چقدرمفاهیم رادرک کندودرواقع ظرفیت خودرابالاببرد.

(دراینجامشارکت چهل دقیقه اول این سی دی به اتمام رسید)

پس ازان راهنمای عزیزضمن تشکراین نکته رابیان داشتندکه اقای امین دریکی ازسخنرانی های خودعنوان میدارندکه سعی کینم این تکیه کلام"چه خبر"راهنگامیکه یکدیگررامیبینیم حذف کنیم که این جمله به دنبال خودضربه های بسیاری به همراه داردواگردرزندگی آرامش میخواهیم بایددوربین خودرااززندگی دیگران برداریم وبه خودبپردازیم.

پس ازان راهنمای عزیزچندسوال مطرح کردند:

راهنما:ایاداستان حضرت آدم فقط مختص خودایشان است؟ودراثرخطای آدم است که مااینجاهستیم؟

همسفرلیلا:مطمیناماهم نقض فرمان کرده ایم واین داستان یک تمثیل است که مابهترمتوجه شویم .

راهنما:نتیجه فکری اینکه خدابه پیامبران امتیازویژه ای داه است که به این مرحله رسیده اندچیست ؟

همسفرزهرا:دراثراین تفکرمانسبت به خداوندوپیامبران احساس بدی خواهیم داشت وان افرادازحالت الگویی خارج میشوند.

راهنما:چرامانقض فرمان میکنیم ؟

همسفرالهام :نقض فرمان به ماقدرت میدهد.ولی درواقع ماازپشت پرده هابی خبرهستیم وفقط ظاهرقضیه رامیبینیم.

راهنما:دراثرنقض فرمان ،ماکاینات راازتعادل خارج میکنم وبایدجایی جواب ان رابدهیم .درسی دی هم بیان شده که خداوندمیگویدمابه کسانی که بهره های زودیاب میخواهندمیدهیم  ولی بعدابرای اوعذاب خواهدبود.

راهنما:قانون شیاطین وقانون الهی چیست؟

همسفرزینب:قانون شیاطین :قبل ازاینکه بخواهی برکسی مسلط شوی بایدابتدااختیارازخودت گرفته شود.

قانون الهی :قبل ازاینکه بخواهی کسی رارهاکنی بایدابتداخودت رهاشده باشی.

راهنما:زمانی که من رهانشده باشم نمیتوانم به دیگران ازجمله مسافرم کمک کنم.

اقای امین درسی دی بیان دارندیک دلیل اینکه مسافرمن نمیتوانداعتیادش رادرمان کنداینست که درازای ازدست دادن موادچیزی دریافت نمیکند.واین باعث میشوددوباره برگشت بزند.

وهمچنین وقتی که مانمیتوانیم قدرتی که ازرراه نقض فرمان بدست آورده ایم رابدهیم به خاطراینست که چیزی دریافت نکرده ایم ولی اگرچهاده وادی راطی کنیم وآگاهی بدست اوریم .درقبال دیگران محبت بلا عوض داشته باشیم (مانندباران باشیم ..)وقتی برایمان این حالت اتفاق میافتد دراینصورت نقض فرمان تاحدودبسیاری درمان خواهدشد.

جلسه آینده ادامه سی دی نقض فرمان وسی دی هفتگی کاشت بررسی میشود.

جلسه بادعای راهنمای عزیزبه پایان رسید:

ازخدامیخواهم به ماکمک کندتابتوانیم گنح درون خودراازدرون ویرانه ی وجودخودمان پیداکنیم وبفهمیم همه چیزبستگی به خودم دارد....آمین

 

موفق وپیروزباشید

 

 

 

 

 

 

 

نوع مطلب : عملکرد لژیون، 
برچسب ها : کنگره 60، درمان اعتیاد، عملکردلژیون،
لینک های مرتبط :

یکشنبه 18 آذر 1397 06:53 ق.ظ
سلام و خسته نباشی بازم مثل همیشه زیبا بود
شنبه 17 آذر 1397 09:09 ب.ظ
سلام و خدا قوت خدمت خانم زهرا . سپاس از خدمات شما موفق و پیروز باشید
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.


درباره وبلاگمدیر وبلاگ : آزاده رحمانیان
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic