راه روشن
وبلژیون همسفر آزاده رحمانیان
چهارشنبه 19 دی 1397 :: نویسنده : آزاده رحمانیان
به نام قدرت مطلق

روزدوشنبه مورخ 97/10/17لژیون چهارم به استادی خانم آزاده بادستورجلسه وادی هشتم راس ساعت مقررآغازبه کارنمود...

جلسه بامشارکت همسفران عزیزدرمورددستورجلسه هفتگی "کمک من به کنگره وکمک کنگره به من"آغازگردید:

همسفرلیلا:یکی ازدرسهایی که من ازکنگره گرفتم درس صبرواستقامت بود.من ازوقتی به کنگره آمدم برخوردم بامشکلات بسیارمتفاوت ترازقبل شده است .

کمک من به کنگره اینست که درسی که میگیرم خوب یادبگیرم وابتدادرخودعملی کنم تاانشالله بتوانم به دیگران هم یاددهم .

همسفرالهام :من باآموزشهای کنگره به عیبها ی خودم پی بردم  ویادگرفتم که آنهاراچگونه درخودم ازبین ببرم وتصمیم گرفتم باصبوری خودبه آرامش برسم وخدمتگزارخوبی برای کنگره باشم .

راهنما:یکی ازخطرناک ترین بیماریهایی که مادچارآن خواهیم شداینست که نعمتهای اطراف خودرانمیبینیم واین نعمتهابرای ماعادی شده اندوباکوچکترین مشکلی  ناسپاسی میکنیم وهمیشه ازخداودیگران که به مالطف میکنندحالت طلبکارانه برخوردمیکنیم واین تفکردردرازمدت باعث افسردگی ومشکلات دیگری درماخواهدشد.پس بایدمرتب نعمتهای خدارابه خودمان یاداوری کنیم.

جناب مهندس میگویندتوزمانی به یک ابرانسان تبدیل میشوی که دشمنان خودراتبدیل دوست کنی .من به این  

نتیجه رسیدم که آن افراددراثرنادانی دست به چنین کارهایی میزدند واین تفکرفقط باعث آزارخودمن خواهدشدپس اگرمن ادعامیکنم درمسیردانایی هستم نبایدبااوماننددشمن برخوردکنم وبایدبااودوست باشم.

نکته ای دیگراینکه جهان بینی که کنگره به من یاددادمن درهیج جای دیگربه این شکل نمیتوانستم به آن دست پیداکنم .

خداونددرزندگی به مااختیارداده است ومن انتخاب میکنم درچه راهی قراربگیرم .ودرهرراهی باشم خداوندبه ماکمک خواهدکرد.پتانسیل تمام کارهای خوب وبددرمانهادینه شده است.تمام مشکلات وافرادی که درزندگی  درسرراه ماقرارمیگیرددرواقع آینه اعمال خودماهستندکه مابایدابتداخودمان رااصلاح کنیم.

درموردکمک من به کنگره میتوانم بگویم وقتی خودجناب مهندس میگویندمن هم به عنوان بنیانگذارکنگره هنوزنتوانستم به کنگره خدمت کنم پس ماهم هرخدمتی انجام دهیم نمیتوانیم ادعایی داشته باشیم و دیگرتکلیف ما مشخص است .

وکمترین کاری که من میتوانم به کنگره بکنم اینست که به همه ی قوانین کنگره "چشم "بگویم وخدمتی که به کنگره میکنم خالصانه باشدنه ازروی رقابت و..

پس ازآن طبق برنامه ،سی دی وادی هشتم به مشارکت گذاشته شد:

همسفربیتا:مابایددرهرسطحی نقطه تحمل خودرادرموردهمه مسایل بالاببریم .

خویشتن خویش به طورکلی نفس یاخویشان واقوام  ویاخودشخص است که دراین جامنطورخودشخص است که هرکس بایدبه موجودیت خود توجه کندوبرماواجب است که صورپنهان وآشکارمایکی باشددرواقع حرف وعملمان یکی باشد.

بایدبه خلقت وقدرت درزمین دقت کنیم وهرچیزدردنیاباحساب وکتاب خلق شده است .بایدبه رحمت خداایمان داشته باشیم وپاداش ،خودکمک کننده درادامه کاراست .

راهنما:اینجامنطوراینست که وقتی من کارمثبتی انجام میدهم درادامه  نیرویی به من داده میشودکه من بتوانم کارم راباقدرت بیشتری پیش ببرم.

همسفربیتا:جناب مهندس عنوان میکنند بذرنیکوکاری رابکاریم ومنظورازاین بذرهمان کارهای مثبتی است که انجام میدهیم .

مابه طورقوه همه کارهای خوب وبدراداریم .درواقع پتانسیل همه ی کارهادرماگذاشته شده است .ازطرفی به همه انساهااختیارداده شده است وبراین اساس برسردوراهی قرارمیگیرندراه خیریاشر.

طبق نظرجناب مهندس انسان مختارالخطااست یعنی به انسان اختیارداده شده است که خطاکندولی درادامه هم بایدعاقبت ان کاررابه عهده بگیرد .

پس به انسان اختیارداده شده که راه درست یانادرست راخودانتخاب کند وخودش بایداستفاده درست راازاین اختیاری که به اوداده شده است رابکند.

خداوندبرای انجام این مهم دوپیامبردراختیارماقرارداده است یکی پیامبردرون که همان عقل ماست ودیگری پیامبربیرون ،همان بزرگان وافرادی که برای مافرستاده است .همه ی پیامبران هدف ومنظورشان یکی است .ودرواقع تفاوت دربیان آنهابرای اینست که مکمل یکدیگرهستند.همه برای ایجادصلح وآرامش آمده اند.همه بالاتفاق معتقدندکه بایدخمررااززندگی خودحذف کنیم ومنظورازخمرحجاب وپوششی است که عقل وقدرت تفکرمارامیپوشاندوجسم مارادچارتخریب میکندمانندمشروبات الکلی ،یاموادمخدرو..

انجام ضدارزشهاراحت وراه آن هم کوتاه است

راهنما:آیابالابردن نقطه تحمل درانجام ضدارزش هاآموزش خاصی میخواهدیاخیر؟

جناب مهندس میگویندانجام ضدارزش هانیازبه تفکروآموزش خاصی ندارد.

همسفر بیتا:برای رهایی ازکارهای ضدارزشی مانیازبه زمان داریم یعنی نبایدانتظارداشته باشیم یکدفعه ازآن رهایی یابیم بلکه کم کم ودرطی زمان این کارانجام میپذیردوهمچنین این عمل مرحله به مرحله ودنباله داربایدانجام شودوضدارزشهابصورت شاخه ای وتکی حل نخواهدشد.

هرچیزی نقطه تحمل داردکه اگرازآن نقطه عبورکندسیستم آن دچارمشکل خواهدشدودچارتخریب میشود.

هرانسانی ظرفیت خاصی دارد وبه عبارتی آستانه آشوبی داردومابایدآن رارعایت بکنیم وباهرکسی بایدباتوجه به ظرفیت آن برخوردکنیم تابااودچارمشکل نشویم .

مابایدسعی کنیم نقطه تحمل خودرابالاببریم.

قسمت دوم سی دی توسط همسفرمعصومه بیان شد:

مادرکنگره می آموزیم که چطورنقطه تحمل خودرابالاببریم وآنرادرزندگی عملی کنیم .انسانهادوچهره خوب وبدددارند.

که چهره بدخودراپنهان میکنند امااگرکسی کاری کندوفردبه نقطه آشوب برسدچهره بدخودرانشان خواهنددادپس اینکه دیگران باماچگونه رفتارکنندبه خودمابستگی دارد.

پس انتهای نقطه تحمل ،نقطه آشوب است ودراین نقطه ،جنگ ،خونریزی وخشم و..وجوددارد.وهیچ چیزقابل کنترل نیست .پس ماسعی کنیم بارفتارخودانسانهارابه نقطه آشوب نرسانیم .واگرکسی درجهت منفی حرکت میکندبه خاطرجهل اوست .

آستانه تحمل افرادمتفاوت واکتسابی است .ودردوجهت مثبت ومنفی است که درجهت منفی نیازبه آموزش نداردولی درجهت مثبت نیازبه تمرین وتفکردارد واینکه بایدسطح دانایی خودرابالاببری تاآستانه تحمل درجهت مثبت قرارگیرد.

وقتی علم وآگاهی ندارید نمیتوانید کاری انجام دهیدویادرکاری که میکنیدموفق شوید.

تمام هستی بادونیروی مکمل میچرخدجهان برمبنای اضدادبناشده است.چهارعنصرباد؛آب ؛خاک وآتش ،جهان رابوجودآورده اندکه هم میتوانندبرخلاف هم باشندوهم میتواننددراستای  یکدیگرباشند.

نیروهای منفی واهریمن نقش مکمل نیروهای مثبت رادارندتاآن نیروهانباشندمانمیتوانیم نیرووهای مثبت رابشناسیم.پس میتوانیم بگوییم نیروهای اهریمنی برای این به وجودآمده اندتامابتوانیم سطح آگاهی خودرابالاببریم وبا فکروآگاهی آنهاراازسرراه خودبیرون کنیم .

انسانهای ضعیف محکوم به نابودی هستندودرطبیعت هیچ جایگاهی ندارندواین عین عدالت است.مسایل متافیزیک رانمیتوان باتاریخ بیان کردواینهاهمه تمثیل است.

راهنما:نکته ای که دراین قسمت خیلی درزندگی ماتاثیرگذاراست اینکه مابایدرفتاروگفتارخودرادرمورددیگران کنترل کنیم وهرحرفی رانزنیم چراکه ممکن است حرفی که میزنیم برای خودماخیلی مهم نباشدولی درزندگی طرف مقابل تاثیربسزایی داشته باشد.

قسمت سوم سی دی توسط همسفرالهام بیان شد:

قانون طبیعت اینست که ضعیف پایمال میشود چه درحیوان چه انسان.

چیزی که درموردانسانهاست جوانمردی آنهااست که نمونه آن راداستان پوریای ولی وتختی بیان میکنندومیگویندالان دقیقا برعکس این رخ میدهدکه افراددست روی نقطه ضعف افرادمیگذارندومیخواهنداوراازاین طریق نابودکنند .

قدرت این نیست که توزورگویی کنی بلکه قدرت آن است که توبتوانی ضدارزشی انجام دهی ولی آن راانجام ندهی .

 ومابایدفتوت وجوانمردی داشته باشیم وبه یاری دیگران برویم .

همه نبایدهمیشه قوی وسالم وخوشبخت و...باشندچون اگرهمیشه ،همه ی افراداینگونه باشنددیگرمادرک درستی ازاین هانخواهیم داشت.نقطه تحمل خودرابالاببریم تابتوانیم ازسختی هاعبورکنیم وبه تعادل برسیم واین عمل ذره ذره رخ خواهدداد.

سختی تغییرکردن اینست که زمانبراست ولی اگربابرنامه وحساب وکتاب جلوبروی این مسیربسیاربرای تولذت بخش خواهدبودوبه نتیجه لازم خواهی رسی .

مشکلات درزندگی مارحمت خداونداست که درجهت آموزش ورشدماهستند.درست است که نیروهای تخریبی نقش مکمل راایفامیکنندولی مابایدحواسمان باشدوباآنهامقابله کنیم .

اگربخواهیم حسهای درون وبیرونی ماقوی شوداینکاریک شبه رخ نمیدهدکه دراینصورت دچارآسیب ومشکل میشویم.

همانطورکه نیروهای مثبت درجهت القاوجوددارندنیروهای منفی هم القاکننده هستند.

انسان هم مانندزمین دارای سپردفاعی است که ازاومحافظت میکندکه بامصرف موادوقرص های روانگردان ویاضدارزشهااین هاله وسپرازبین میرودواین باعث میشودنیروهای منفی درزندگی مانفوذکنندوبیرون کردن آنهابسیارمشکل وشایدغیرممکن است .

مسیولیتی که به شماسپرده میشوددرهرمرحله ای به بهترین نحوانجام دهید.

تفاوت اولیای خدابادیگران اینست که آنهاوقتی خطایی ازکسی ببینندآنرابه روی اونمی آورندیابه طورغیرمستقیم بیان میکنند.وماهم سعی کنیم عیب دیگران رابپوشانیم وصفت ستارالعیوب بودن خدارادرخودمان تقویت کنیم واینکه عیب خودراکوچک ببینیم وعیب دیگران رابزرگ ،این عمل بسیاراشتباه ومخرب است

راهنما:برای بالاببردن نقطه تحمل خود،بایدازمسایل کوچک زندگی شروع کنیم تاانشالله بتوانیم درمشکلات بزرگترهم نقطه تحمل بالاداشته باشیم .

موفق وپیروزباشید...

 

 

 

ا

 

نوع مطلب : عملکرد لژیون، 
برچسب ها : کنگره 60؛درمان اعتیاد، عملکردلژیون،
لینک های مرتبط :

یکشنبه 30 دی 1397 12:32 ب.ظ
بسیار زیبا و کامل بو ممنون
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.


درباره وبلاگمدیر وبلاگ : آزاده رحمانیان
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات