راه روشن
وبلژیون همسفر آزاده رحمانیان
جمعه 28 دی 1397 :: نویسنده : آزاده رحمانیان
به نام قدرت مطلقروزدوشنبه مورخ 97/10/24لژیون چهارم به استادی خانم آزاده بادستورجلسه سی دی "مثلث شخصیت آقای امین"راس ساعت مقررآغازبه کارنمود.....


ابتدای جلسه همسفران عزیزدرمورددستورجلسه هفتگی "ازدواج "مشارکت کردند:

همسفرزینب :ازوقتی به کنگره آمدم متوجه عیبهای خودم شدوسعی کردم آنهارااصلاح کنم والان زندگی بهتروآرامتری دارم.

همسفرلیلا:یک نکته اصلی که مابایددرزندگی توجه داشته باشیم اینست که هردوطرف درزندگی ازخودگذشتگی داشته باشندوفکرنکنندهمیشه همه چیزایده آل مااست .هیچکس بدون عیب نیست مهم آنست که فقط عیب طرف مقابل رانبینیم وعیب خودراهم ببینیم .

همسفرالهام :نیمی ازمشکلات مادرزندگی برای اینست که فکرمیکنیم مالک طرف مقابل هستیم ومرتب طرف مقابل راتحت فشارقرارمیدهیم .

ومن اگربه گذشته برگردم حتمامسافرخودراانتخاب میکنم چون خصلتهای بسیارخوبی دراووجودداردکه من هرروزبه ان بیشترپی میبرم .

راهنما:یک نکته ای که دردین ماوجوددارداینست که باازدواج دین ماکامل میشود.خداوندبه من اختیارداده است ولی مارابطورکامل رهانکرده است وهرعیبی دردیگران میبینیم مطمیناتاحدی آن عیب هم درماقرارداردومن هم بدون عیب نیستم .ازدواج درواقع آزمون خودشناسی بزرگ است و زمینه ای است برای اینکه ابتدادرجهت اصلاح خودم گام بردارم ومرتب ازاتفاقات زندگی درس بگیریم.

همسفرزهرا:مدتی است که مسافرمن بسیاربهانه گیرشده است درحالیکه قبلااینطورنبودعلت چیست ؟

راهنمایکی ازعلل ان رامیتوانم  بگویم که حسهای مسافردرسفراول وحتی کمی بعدازآن درحال بازشدن است واین حالت درسفراول طبیعی است ووطیفه شمااینست که مدتی بارمسافرخودرابه دوش بکشیدمطمینانتیجه خوبی خواهیددید.

 

ادامه جلسه سی دی "مثلث شخصیت "آقای امین به مشارکت گذاشته شد:

همسفرزهرا:ابتدای سی دی آقای امین سوالی راعنوان میکنندکه "منظورازاینکه عقل به کارنیفتاده یاازدسترس خارج شده به چه معناست؟

ایشان ابتدامثالی رابیان میکنندکه کشوری رافرض کنیدکه درآنجاکارخانجات زیادی باتولیدات خوب ونیروی متخصص خوبی وجوددارد،درواقع این کارخانجات چرخ کشوررامی گردانند،آدمهایی که درآنجاکارمیکننداحساس زنده بودن میکنندوزندگی مفهوم پیدامیکنندواینکه کشورروال خوبی راطی میکند

درواقع کارخانه هابه مواداولیه نیازدارند،حالا اگرمواداولیه به کارخانه نرسدیا کم باشدیامواداولیه نامرغوب به آن برسددرنتیجه بعضی کارخانه هاتعطیل میشوند،کارگرهااخراج میشوند،بعضی نیمه وقت کارمیکنندو...

دراین شرایط کشورروال عادی راازدست خواهدداد .

حس هرانسانی مواداولیه اواست اگرحس خوب باشدمواداولیه خوب داریم وبرعکس .

حال کشوری رادرنظربگیریدمانندکشورآفریقاکه هیچ کارخانه ،راه ،نیروی متخصص و..نداردودرواقع هیچ بنیادوپایه ای ندارد،این کشوربالطبع تولیدی نخواهدداشت .

تولیدنداشتن دراین دوکشوری که مثال زده شدبسیارمتفاوت است .اگربخواهیم تولیددرکشوراول راشروع کنیم باچندحرکت منظم میتوان تولیدراآغازکردچون تاسیسات وجوددارندولی راه اندازی تاسیسات درکشوردوم بسیارزمانبرومشکلتراست .ناتوانی که درزمان اعتیاددرانسان شکل میگیردازنوع وجنس دوم است .

راهنما :پس زمانیکه ماحس خوب وسالمی  نداشته باشیم وحس ماخوب کارنکندعقل وفکرمن هم خوب کارنخواهدکردوبه نتیجه لازم نخواهیم رسید.وباتوجه به سی دی عقل آقای امین ،حس درواقع قوه ی به کارانداختن عقل است.

اگرشخصیت من دراثراحساسات نادرست(احساس بی لیاقتی یااحساس گناه یااحساس تهدید) آسیب دیده باشدمسلماعقل هم به درستی کارنخواهدکردواین احساس همیشه بامن است ودرزندگی من تاثیردارد.

درادامه این سی دی آقای امین میگوینددرقدیم اگربه شخصیتی کسی توهین میکردندچه اتفاقی میافتاد؟

همسفرزهرا:سریع عکس العمل نشان میدادوحتی ممکن بودباطرف مقابل دوئل انجام دهد.

راهنما:کسی که مرتب به شخصیت اوضربه واردشودچطورمیشود؟

همسفرملیحه :برای اواین امربی تفاوت میشودچون دیگرشخصیتی وجودنداردودرواقع هیچ عکس العملی نشان نخواهدداد.البته این امردرظاهررخ میدهدودرباطن اثرات بدی به دنبال ددارد.

راهنما:ازسه طریق عقل ضربه میخوردبامثال توضیح دهید؟

همسفرلیلا:اگرعقل رابه یک قاضی تشبیه کنیم درحالت اول ممکن است یکسری اطلاعات اشتباه واردپرونده های قاضی کنیم که دراثرآن قاضی اشتباه وحتی برعکس حکم کندودراین حالت بازرس اورامتوجه اشتباه خودمیکندوبه اومیگویدتودیگرلیاقت این جایگاه رانداری وبایدپست خودراتغییردهی یااستعفادهی و..وقاضی باورمیکندلیاقت این جایگاه راندارد.

دراین حالت "احساس بی لیاقتی "درشخص به وجودمی ایدوشخص برای پرکردن این خلامرتب به دنبال گرفتن مدرک ورفتن به کلاسهای مختلف است.

راهنما:دربعضی مواردممکن است این احساس بی لیاقتی ازطرف دیگران به مامنتقل شودواین احساس چگونه وتوسط چه کسی درمن تقویت میشود؟

همسفرزهرا:نفس

راهنما:نفس دائمااحساسات منفی رادرمن تقویت میکند.احساس گناه چگونه درانسان بوجودمی آید؟

همسفرالهام :حالت دوم وقتی است که پیشنهادهایی به قاضی داده میشودوبه اومیگوینداین چنین حکم کن واین کاربه صلاح است ولی بعدامتوجه میشودکه حکم اشتباهی داده است که دراثرآن تخریب بسیاری رخ داده است (مانندکارتون شیرشاه )

دراین حالت احساس گناه دردرون شخص ایجادمیشودکه این احساس مرتب همراه اوست وبه شخصیت اوضربه میزندوفردبرای پرکردن این خلامرتب درکارهای عام المنفعه شرکت میکندوهدف اوازشرکت دراین کارهاکم کردن این احساس درخوداست یااینکه مرتب ازخودش تعریف میکند.

راهنما:احساس تهدیدچگونه درشخص بوجودمی آید؟

همسفرزینب:حالت سوم وقتی به وجودمی آیدکه مثلابه قاضی میگویندبایدطبق خواسته ماحکم کنی درغیراینصورت خانواده یاحتی خودشخص موردتهدیدقرار میگیردواین درواقع شوکی است که شخص باورمیکندواین تهدیدبه شخصیت فردضربه میزند.وکسی که این احساس دراوبه وجودمی ایدمرتب درحال بدست آوردن قدرت است تاازاین طریق این خلاراپرکندتاکسی نتوانداوراتهدیدکند.

راهنما:رابطه ترس ونفرت چیست ؟

همسفرزینب :ترس عمیق نفرت عمیق میطلبد.درواقع هرجاتعادل به هم میخوردبایدبه نحوی این تعادل درست شودوقتی خیلی میترسیدبایدچیزی جای آن قراربگیردتاتعادل برقرارشودوآن نفرت است .درواقع نیروی مخالف ترس بایدمقابل آن قراربگیردتاآن راخنثی کند.پس حس ترس ،حس نفرت رابه دنبال داردبرای حفظ تعادل واین تعادل بافشارهمراه است وهرچه فشاربیشترباشدانسان خردمیشود.

راهنما:اکثرمواقع کسانیکه که مارامیترسانندازاومتنفرمیشویم واین به خاطرهمین مسئله ای است که همسفرزینب توضیح داد.

سپس آقای امین برای درک بهترحالات مسافربیان میکنندمسافرمانندکسی است که درچرخ وفلک نشسته است ودرحال چرخش است وازان بالااطراف وآدم های اطراف رامیبیند.پس اوهم درست میبیندولی زاویه دیداوباماوکسانی که پایین هستدبسیارمتفاوت است واین به من همسفرمیرساندکه دیدمسافرم توهم نیست واقعیتی است ازدیدگاه دیگر.بنابراین بایددرکش کنیم ،بارش راتحمل کنیم تازمانیکه ازچرخ وفلک پایین بیایدوزاویه دیدمان یکی شودوازسرزنش وتهدیدکردن واحساس بی لیاقت وگناه دادن به مسافرمان خودداری کنیم .

کسانی هم که درمورداعتیادفقط درس خواندنداین حالت چرخ وفلک راهرگزاحساس نخواهندکرد.پس ماکه درکنگره به این دانش دست پیداکرده ایم بدانیم که افرادمصرف کننده عقلشان درست کارمیکندفقط حسشان آلوده شده است واین حس آلوده اطلاعات غلط به عقلشان میدهدبنابراین این اوضاع به وجودآمده ومابایدبه آنان کمک کنیم تاحسشان پالایش داده شود.

راهنما:تفاوت عقل انسان هادرچیست ؟

همسفرلیلا:تفاوت عقل افرادبه خاطراینست که قدرت تکامل آنهامتفاوتست درواقع عقلی که تکامل بیشتری یافته است قدرت حل مسئله اوبالاتراست وبرعکس .ومابایدبه این مسئله پی ببریم ودرحدتوان عقل ودانایی آن ، مسولیت قبول کنیم.

راهنما:ویک نکته دیگراینکه درسفراول بایدتمام حواسمان به سفرمان باشدوبیشتربه این مسئله بپردازیم تامسایل دیگر..

چندنکته ازسی دی یونگ:

همسفرزینب:دراین سی دی به خودآگاه ،ناخودآگاه ،اشاره شده است که خودآگاه بازی درآگاهی است وناخودآگاه بازی درناآگاهی است .فرویدآنرابه شمع تشبیه کرده است که قسمت روشنایی آن مانندخودآگاه ،قسمت سایه مانندآن مانندنیم خودآگاه وقسمت تاریک آن مانندناخودآگاه است .

به اعتقادجناب مهندس ناخودآگاه مانندکوه یخی است که بخش عظیم آن درزیرآب است وقسمت قله آن که پیدااست را به خوداگاه تشبیه کرده اندکه همین زندگی کنونی ماست .

راهنما:یک نکته ازاین سی دی اینکه یونگ میگوید:ماخاطراتی راباخودحمل میکنیم که آنرادرطول زندگی بدست نیاورده ایم یعنی اینکه تمام مشکلات ما مربوط به  این دوره اززندگی مانیست .گاه

 

جلسه بادعای راهنمای عزیزبه پایان رسید:

امیدواریم آگاهی مابه این سطح برسدکه بتوانم ازروابط خودبادیگران چیزی فراترازظاهررادرک کنم وچیزی که بایدیادبگیرم رافرابگیرم....

.

موفق وپیروزباشید

نویسنده :همسفرزهرا

 

 

 

 

 

فر

نوع مطلب : عملکرد لژیون، 
برچسب ها : کنگره 60، درمان اعتیاد، عملگردلژیون،
لینک های مرتبط :

نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.


درباره وبلاگمدیر وبلاگ : آزاده رحمانیان
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic