راه روشن
وبلژیون همسفر آزاده رحمانیان
سه شنبه 9 بهمن 1397 :: نویسنده : آزاده رحمانیان
به نام قدرت مطلق

روزدوشنبه مورخ 97/11/8 لژیون چهارم به استادی خانم آزاده بادستورجلسه "موانع محبت 1"راس ساعت مقررآغازبه کارنمود.


ابتدای جلسه همسفران عزیزراجع به دستورجلسه هفتگی "سم زدایی یاسم نزدایی"مشارکت وتجربه شخصی خودرابیان کردند:

همسفرالهام :این روش توسط چندنفرازمصرف کنندگان دربستگان ما انجام گرفت که برای هیچکدام اثربخش نبودودوباره بازگشت داشتند.

همسفرزهره :یکی ازبستگان ما که این روش دربیمارستان روی اوانجام گرفت وقتی به خانه آمدحالت تشنج به اودست دادونه تنهانتیجه مثبت نداشت که نتیجه عکس روی ایشان داشت.

همسفرزهرا:جناب مهندس تمثیل زیبایی برای روش سم زداییی بیان میکنندواینکه تصورکنیدشهری بمباران شده وبرای پاکسازی شهرفقط اقدام به جمع اوری ترکش های درون شهربکنندمسلم است که بااین عمل شهرپاک نمیشود.روش سم زدایی هم اینگونه عمل میکندوواضح است که بااین روش فردپاک ورهانمیشودوتنها5درصدبااین روش نتیجه گرفته اند.

 

درادامه راهنمای عزیزخانم آزاده نکات وپیامهایی رابرای همسفران عزیزگوشزدکردند:

باپوشش مناسب مخصوصاروزهای پنج شنبه درجلسه حضورداشته باشید.

روزهای پنج شنبه به خاطرحضورمسافران  ترددورفت آمدزیادنداشته باشید.

دبیرجلسه موظف است که پیامهای مرزبانی رابرای همسفران درجلسه لژیون بیان کنند.

ساعت ورودروزهای دوشنبه تاساعت 3:45نوشته خواهدشد وپس ازآن غیبت خواهندخورد.

سعی کنیددرامتحانات شرکت کنید.

پس ازآن راهنمای عزیزبه سوال یکی ازهمسفران وعلت اینکه چرابعضی مواقع حال ماخوب نیست اینچنین توضیح دادند:

وقتی حال ماخوب نیست بایدریشه یابی کنیم یکی ازدلایل اینکه ممکن حال ماخوب نباشداینست که هروقت چیزی ازتعادل خارج شودهمه چیزبه هم میخورددرهم گره میخورد.مابایدجایگاه خودرابه عنوان یک زن بدانیم وآن رادرحدتعادل انجام دهیم .هرکسی بایدمسِولیت خودرابداندوخودش آنراانجام دهدتاحس مسئولیت پذیری درطرف مقابل کم وبه مرورزمان ازبین نرود.عدم مسئولیت پذیری رامن بارفتاردردیگران بوجودآوردم واگرقبلاچنین کردم بایدالان کم کم این حس رادردیگران منتقل وتقویت کنم.

یکی ازعللی که من میخواهم تمام کارهاحتی مسیولیت دیگران راانجام دهم حس منیتی است که درمن وجوددارد.پس اینکه ریشه تمام مشکلات ماترس ،منیت وناامیدی است کاملادرست است.پس سعی کنیم این حس راازخوددورکنیم وطرف مقابل راهمانگونه که هست بپذیریم وازاوسلب مسئولیت نکنیم.

ادامه جلسه به بررسی سی دی موانع محبت (1)پرداخته شد:

همسفرزینب:استادامین دراین سی دی بیان میکنندانسان هرگاه بخواهدمحبت بسیاری رادرک کندبایدددردورنج بسیاری راتحمل کند.دردورنج وسختی است که یاباعث صعودیاموجب سقوط انسان میشود.

دوست داشتن به انسان انگیزه ،احساس ؛انرژی وتوان حرکت میدهدووقتی پاسخی ازاین محبت دریافت کنیم این توان درمابیشترخواهدشدواگرپاسخی دریافت نکنیم اگرعشق واقعی نباشدیادرخواسته خوداصرارمیکینم یامنجربه بدگویی طرف مقابل وانزجارازاومیگردد.

اگرمیخواهیدبه محبت واقعی برسیدبایددرجه خلوص آن بالابرود.ابالارفتن درجه خلوص در انسان همان رنج وسختی فراوان است  که برای اوپیش میآید.

تزکیه اصولادردناک است ماهیتش اینست راه دیگری هم ندارد مانندهمان به دنیاآمدن بچه که بادردورنج همراه است وخلق جدیداست .

 

همسفرزهرا:تفاوت بین افرادی که صعودکردندمانندحضرت محمدیابسیاری انسانهای بزرگ دیگرباافرادی که به خاطرکشتاروقساوت قلب و..نامشان ماندگارشده است درچیست ؟

وجه مشترک همه ی آنهارنج است.وبرای خالص شدن این دردورنج لازم است والبته این دردورنج لازم است ولی شرط کافی نیست.شرط کافی آن دانش فرداست که آنرادرجهت مثبت خرج کند.

تفاوت درنگاه افراداست.غم بزرگ هم میتواندانسان رابه بالاترین جایگاه وپایین ترین مکان سوق دهدولی برای خالص شدن الزامیست.

(دراینجااستادامین بیان میکنندبادانستن این مطلب به بسیاری ازسولات من پاسخ داده شد:چرامن بایدبااین شرایط زندگی کنم ؟چرامن این مشکل رادارم ؟و....)

وقتی کسی نتواندبااین درددرورنج کناربیایدسه راه جلوی اوقرارمیگیرد: 1)دروسط راه میماندیا2)به سمت تاریکی میرودودنبال منفعت خویش یا3)تبدیل به فردمخربی برای خودودیگران میشود.

راهنما:قبل ازاینکه این اتفاقهابیفتدچه حسی درااینگونه افرادبوجودمی آید؟

همسفرزهرا:احساس  ترس ناامیدی ،بی لیاقتی واحساس گناه

وچیزی که دراین میان به انسان کمک میکندجهان بینی ودانش درموردهستی وخودانسان است که کاربسیاردشواروراه طولانی است اماارزشش رادارد.

ثروت  هرانسان به محبتی است که درون قلب اوست وهرچه این احساس بیشترباشدارزش وثروت اوبیشتراست.

تواناییها واستعدادهای هرفردباقدرت محبت امکانپذیراست.

راهنما:زمانیکه محبت خالص وزیادباشدآنرابهترمیتوانی یادبگیری وبه دیگران انتقال کنید.

دراین قسمت سی دی جناب مهندس دژاکام سخنان کوتاهی راعنوان کردند:

ایشان بیان کردندسه عامل موجب شدکه من ازاین بیماری به سلامت عبورکنم :ورزش ،آرامش جسم وروان،تغذیه مناسب

وایشان روی قضیه آرامش جسم وروان ،اینکه مثبت نگرباشیم وقدردوستان خودرابدانیم بسیارتاکیدداشتند.

پس ازآن ادامه سی دی توسط استادامین بیان شد:

همسفرلیلا: دراین سی دی آقای امین بیان میکننداگرمادرراه وصراط مستقیم باشیم هرآنچه مشکلات درسرراه ماقراربگیردبه صلاح ماست.ونبایدازآن ناراحت شویم.

انسانی که میخواهدمحبت راکامل درک کندباید ابتدامرحله نابودی راکامل درک کرده باشد.

راهنما:چاشنی محبت  وخالص شدن چیست؟

دردورنج

راهنما:تفاوت انسانی که خالص میشودباانسانی که درجهت تخریب پیش میروددرچیست ؟

همسفرزهرا:تفاوت انهادرانتخاب ها ونوع نگرششان است .

راهنما:درددوست داشتن چه چیزی مهم است ؟

اینکه من بدانم چه چیزی به صلاح طرف مقابل است وبرای اومفیداست اینحا دیگرمن مهم نیستم .

وقتی بتوانی عشق ومحبت راخالص درک کنی وازاین مرحله عبورکنی  چیزی بدست می آوری که ارزش بسیارداردوقیمتی نیست .ودراین شرایط به ارامش خواهی رسید.

راهنما:درموردمشکلی که بعضی افرادباخانواده خوددارندوجایگزین انتخاب میکنندچیست ؟

همسفرزینب :مادرکنگره یادمیگیریم که خانواده خودراهمانگونه که هست بپذیریم وبه آغوش خانواده برگردیم موانع رابرداریم وکسانی دیگررانبایدجایگزین خانواده خود کنیم .همه ی کارهای خداحساب وکتاب دارد.

دراینجاراهنمای محترم خانم آزاده اضافه کردندآقای امین دراین جاهم به زیبایی بیان میکنندکه چرامن بایدشرایطی راکه درآن قراردارم راقبول کنم ؟ایشان میگویند:اگرمن بامادرخودمشکل دارم بایدیادبگیرم تااین موانع رابردارم خداوندی که من راآفریده است براساس نیاز،احساس وانرژی من ،من رادراین خانواده وشرایط قرارداده است تادرواقع آموزش ببینم  وبرای من لازم است واگرموجودی وجودش برای این دنیااثربخش ومفیدنباشدسریعابه دنیایی دیگرمنتقل خواهدشد.

درادامه همسفرلیلا چندنکته ازسی دی ادیان رابیان کردند:

جناب مهندس  درابتدای سی دی میگویندماتازمانیکه چیزی رانشناسیم، نمیتوانیم راجع به آن نظری بدهیم یاکاری بکنیم  مانندشناخت ماشین ...

روان هم همینطوراست.تاماآنرانشناسیم نمیتوانیم نطری درموردآن داشته باشیم.

جلسه بادعای همسفرزهراخاتمه یافت :

امیدوارم حس وحال همه همیشه خوب وپایدارباشد.

.

 نگارش :همسفرزهرا

نوع مطلب : عملکرد لژیون، 
برچسب ها : کنگره60، درمان اعتیاد، عملکردلژیون،
لینک های مرتبط :

نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.


درباره وبلاگمدیر وبلاگ : آزاده رحمانیان
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات