راه روشن
وبلژیون همسفر آزاده رحمانیان
چهارشنبه 17 بهمن 1397 :: نویسنده : آزاده رحمانیان
به نام قدرت مطلق 

روزدوشنبه مورخ 97/11/15،لژیون چهارم به استادی خانم آزاده بادستورجلسه "موانع محبت (2)راس ساعت مقررآغازبکارنمود..

درابتدای جلسه همسفران عزیزدرمورددستورجلسه هفتگی "شربت اُتی "مشارکت کردند:

همسفرزهرا:یکی ازتفاوتهای این شربت بادیگرشربتهای ترک اعتیاد،تلخ بودن آن است واین خودنشاندهنده ی اینست که هدف جناب آقای مهندس ازساخت چنین دارویی فقط جنبه ی درمان وکمک به مسافران بوده است برخلاف بقیه ی موادترک که موادافزودنی به جهت جنبه ی تجاری بودن به آن اضافه میکنند.

همسفرمعصومه :یکی ازبهترین خصوصیت این ماده اینست که براحتی ودرهمه جابرای مسافرقابل استفاده است وبرای مسافران تحت درمان این روش عالیست.

همسفرلیلا:من ازجناب مهندس بابت ساخت چنین دارویی کمال تشکررادارم که باتحمل سختیهای فراوان توانستنداین داروراتهیه ودراختیارمسافران قراردهندوازافرادی که درقسمت اُتی زحمت میکشندهم تشکرمیکنم.

همسفرالهام :من هم ازجناب مهندس تشکرمیکنم ومابایدقدردان زحمات جناب مهندس باشیم زیراایشان سختیهایی رادراین مسیرتحمل کردندواکنون هم هیچ چشمداشتی ازدیگران ندارند

پس ازآن راهنمای عزیزخانم آزاده نکاتی ازسی دی موانع محبت (1)که دستورجلسه هفته گذشته بودجهت یادآوری همسفران بیان کردند:

اتفاقهای که به صورت  تکانه هستندباعث میشوندمابه مرحله ودرجه بالاتربرویم.

اگرانسان درصراط مستقیم باشدهراتفاق هرچندناخوشایندبرای اوخیراست

انسانهابااعمال خودبه تنهایی شناخته نمیشوندبلکه نیت افرادنیزمهم است .

چیزی که خالص میشوددوحالت پیدامیکند:یکی درجهت سازندگی ودیگری درجهت تخریب است (مانندانسانهایی که ظرفیت پایینی دارند).

خالص شدن درانسانهاباگذراندن آزمایشهای زیادوتحمل دردرورنج فراوان همراه است .وجه مشترک همه ی انسانهای مطرح درتاریخ دردورنج ویتیمی و...بوده است .

تزکیه اصولادرناک است .

وقتی درزندگی مشکلی برای مابوجود میآیداحساسهایی به سراغ مامی آیدازجمله ترس،بی لیاقتی ،احساس گناه

والبته این به دلیل آلوده شدن حس است که مااین فکرهارامیکنیم.

وکسانیکه نتوانندخالص بشوندشروع به تخریب خودودیگران میکنند.

اگربتوانیدازموانع درزندگی خودبه سلامن عبورکنیدگوهری درزندگی بدست میآوریدکه قیمتی نداردوبسیارباارزش است .

درمحبت واقعی اینکه برای طرف مقابل چه چیزی خوب ومفیداست مهم است نه اینکه چه چیزی برای من خوبست .

ونکته آخراینکه اگرمن دراین خانواده ودراین شرایط قرارگرفته ام حتمابرای من لازم وحتمی بوده است واین اتفاقهاباعث سازندگی من خواهندشد.

درادامه جلسه سی دی موانع محبت (2)توسط همسفران به اشتراک گذاشته شد:

همسفربیتا:ابتدای سی دی خلاصه ای ازموانع محبت (1)توسط استادامین بیان میشود.پس ازآن ایشان راجع به رابطه مالکیت ومحبت صحبت میکنند.ایشان میگویندمالکیت بامحبت عدم قطعیت دارد.وقتی مالکیت به شی یا..به صددرصدبرسدمحبت به صفرنزدیک میشودوبالعکس .هنگامیکه محبت به بینهایت میرودمالکیت به صفرمیرسد.

راهنما:اینکه مالکیت بامحبت عدم قطعیت داردیعنی چه؟

همسفرزهرا:ممکن است ماسالهابرای رسیدن به مقام یاشی یاشخصی سالهاتلاش کنیم ووقتی به خواسته خودرسیدیم همه چیزمتوقف میشودو دیگرمانسبت به آن حسی نداریم واین مالکیت است نه محبت واماوقتیکه ماپس ازتلاش بسیاربه خواسته ای برسیم وپس ازآن حس وحال ماخوب شودروابط مانسبت به قبل بهترشوداین نشاندهنده ی اینست که مانسبت به ان محبت داشتیم نه صرفامالکیت .

نقطه مشترک مالکیت ومحبت جاذبه است واینجاست که انسان اشتباه میکند.درمالکیت وقتی مجذوب شی یا شخص یا..میشویم جاذبه ذهن آدم رافریب میدهد ولی درواقع حسی وجودندارد.

مالکیت خودش به چیزی وابسته است  که نیازبه تاییدواحترام رادردل خودخودجای دارد. نیازبه تاییدواحترام پشت مالکیت رادارد.یعنی ازداشتن ان چیزتاییدواحترام دیگران رابخریم..

راهنما:ضمن تشکر،دروادی چهاردهم میخوانیم مثلث عشق تشکیل شده ازجاذبه ،حس وسایه ها.

سایه هاچیزی است که ماعاشق آن میشویم (محسوس یاغیرمحسوس )ودراینجاجاذبه وحس داریم چیزی که درمالکیت وجودنداردحس است.یعنی درمالکیت من نسبت به چیزی که بدست آوردم حسی ندارم فقط به خاطرتعریف وتمجیددیگران اینکارراانجام میدهم که انرژی زیادی درمن بوجودمی اوردکه هرطورشده است من به این خواسته ام برسم.

ودرواقع مامالک چیزی هستیم که خلقش کرده ایم پس نمیتوان نسبت به فرزند،همسرو..حس مالکیت داشته باشیم چون آنهاراخلق نکرده ایم ووقتی این حس درون ماباشددرواقع مابه خاطرتاییددیگران باانهاهستیم وبه محض اینکه دیگراین احترام ازجانب دیگران به مانرسدماانهارارهاخواهیم کردوبه آن اهمیتی نخواهیم داد.

همسفربیتا:توقع ازناتوانی انسان بوجودمیآیدووقتی ناتوانی به توانایی تبدیل شدتوقع هم ازبین میرودووقتی توقع ازبین رفت نیازبه تاییدواحترام دیگران دیگردرماوجودنخواهدداشت وبه دنبال آن مالکیت ازبین میرودومحبت به وجودمیآید.

وقتی انسان ناتوانایی های خودراپیداکندودرصددرفع ان برآیدبه انسانی شکست ناپذیرتبدیل میشودمانندحضرت علی (ع).

وقتی انسان چیزی که میخواهدرابدست می اوردوبهردلیلی ازدست میدهددچارسه حس خشم ،ترس وناامیدی است که بایدازاین سه حس عبورکنیم(راهنما: که درکنگره به ان تزکیه وپالایش میگوییم )واین کارسختی است وبایداینکاربصورت کم کم انجام پذیردتزکیه یکدفعه صورت نمیگیرد.

همسفرزهرا:نکته ای دیگرکه دراین سی دی بیان شداینست که وقتی مشکلی ،حس بدی یا..درزندگی بوجودمی آیدتمام تمرکزانسان روی بیرون میرودومقصررادیگران میبینیم واین یک علت بیشترنداردوآن اینکه انسان هیچوقت ناتوانی خودرانبیند،نپذیردوتاوقتی که اشکال رادرخودپیدانکینم مشکلات خودراگردن دیگران میاندازیم.

همسفرزینب:مابرای اینکه مالک چیزی شویم ممکن بهای بسیارزیادی بدهیم بااینکه قیمتی نداردفقط برای اینکه تاییدواحترام دیگران رابدست آوریم.

همسفرلیلا:وقتی محبت خودرانشان میدهدکه توقغ ومالکیت ونیازبه تاییددیگران بادانایی درماازبین برود،واینجاست که مابه همه چیزمحبت وعشق داریم .

یک جنگجوآثارزخم برروی بدن اونمایان است .درزندگی هم برای اینکه بتوانیم به مراحل بلاتربرسیم بایدازمشکلات باتزکیه وپلایش عبورکنیم .

راهنما:دلیل اینکه درپایان سفراول حال مسافرخوبست ولی حال همسفرخوب نیست ؟

به خاطراینکه همسفردربهترکردن حال خودناتوان است ونمیخواهدبه خودبپردازدوازمسافرخودتوقع داردکه حال اوراخوب کندوحس ناامیدی دراینجابه همسفردست میدهدکه ممکن است به این موضوع پی ببرد ودرمسیربهترکردن حال خودقدم برداردیااینکه نه.

چندنکته ازسی دی هفتگی اقیانوس :

همسفرزینب :ازنقطه به اقیانوس میرسیم وازاقیانوس به نقطه میرسیم .نقطه مانندیک گردوکه تبدیل به درخت گردومیشودویک گردوتمام ان درخت درون آن نیست .نقشه ای ازآن درون گردواست که بایدانرژی وقدرت دیگری هم به ان برسدتاتبدیل به درخت شودوآن انرژی ازآب وخاک ونوربه آن میرسدانسان هم همینطورازنقطه به اقیانوس میرسدیعنی یک دوره ای هیچ است بعدبوجودمی آیدودوباره میمیردوبه هیچ تبدیل میشود.

همسفرالهام :انسان وقتی به دنیامی آیدهیچ است وقتی هم که ازدنیامیرودهیچ است امااین دوهیچ باهم متفاوتست .چون درک وعقل وآموزشهایی که میگیریم درنقطه باقی میماندونقطه همان نفس انسان است که اطلاعات دروجودماباقی میماند..

راهنما:آقای مهندس دراین سی دی بیان میکنندبعضی مواقع شمابایدبه استقبال خطربرویدوقتی پذیرفتیدراحت میشویدوآنگاه تسلیم میشویدومیتوانیدبامسیله کناربیایید.

 

جلسه این هفته هم بادعای راهنمای عزیزمان به پایان رسید:.

انشالله خداوندقدرت تشخیص مالکیت ازمحبت رابه همه ی ماعطاکند.........آمین

 

نگارش :همسفرزهرا

نوع مطلب : عملکرد لژیون، 
برچسب ها : کنگره 60، درمان اعتیاد، عملکردلژیون،
لینک های مرتبط :

نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.


درباره وبلاگمدیر وبلاگ : آزاده رحمانیان
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic