راه روشن
وبلژیون همسفر آزاده رحمانیان
جمعه 3 اسفند 1397 :: نویسنده : آزاده رحمانیان
به نام قدرت مطلق
روزدوشنبه مورخ 97/11/29لژیون چهارم به استادی خانم آزاده  بادستورجلسه وادی دهم (سه سی دی )راس ساعت مقررآغازبکارنمود

ابتدای جلسه راهنمای عزیزخانم آزاده باتوجه به نزدیک شدن به عیدنوروزتوصیه وقوانینی رابه همسفران عزیزگوشزدکردند:

سفراولی حتی اگردرپله ی آخرباشدحق نداردبه سفربرودواینکه همسفران عزیزسفراولی دقت کنندکه هنگام ورودمسافربه داخل خانه،نبایدظاهرخانه به هم ریخته باشدپس امسال مساله خانه تکانی رامتوقف کنید.وهمچنین باتوجه به شرایط اقتصادی فعلی جامعه وحال مسافران خود،اصراربرخریدشب عیدو...نداشته باشید.

درادامه همسفران عزیزدرمورددستورجلسه هفتگی،وظایف راهنماورهجو،مشارکت کردند:

همسفرزینب :یکی ازوظایف رهجواینست که به حرف راهنما گوش دهدودیگرنوشتن سی دی است که به گوش کردن تنهااکتفانکند.

همسفرالهام :ازوظایف مهم رهجواینست که فرمانبردارخوبی درقبال راهنمای خودباشدوحرفهای اورابدون چون وچراقبول کند.واینکه سعی کنیم تادرآینده بتوانیم کمک راهنمای خوبی باشیم ودراین جایگاه قراربگیریم .

همسفرلیلا:هرکس درهرجایگاه ومکانی قرارامیگیردبایدوظیفه خودرادرآن جایگاه بداندوبدان عمل کندوقتی مابه کنگره می آییم به عنوان رهجوبایدوظایف خودرابدانیم وبدان عمل کنیم .

همسفرزهره :من  هم تمام تلاش خودرامیکنم تابه حرفهای راهنمای عزیزمان گوش کنم وبااینکه ایشان ماننددخترمن هستنداما من همیشه خودرادرجایگاه پایین ترایشان وشاگردایشان میبینم .

راهنمای عزیزدرمورداین دستورجلسه عنوان کردند:

به قول خانم مرجان رهجویی که جلسات رایکی درمیان می آیدمانندکسی است که تلفنی باکسی صحبت میکندولی درحین صحبت صدابرای اوقطع ووصل میشودوازاین مکالمه چیزی متوجه نمیشود.من هم باتوجه به تجربه دریافتم همسفرانی که جلسات خودرامرتب می آیندوبرای شرکت درجلسات اهمیت قائل میشوندبه مراتب ازدیگرهمسفران موفقترهستندوحالشان بهتراست .

وظایف رهجوبسیارزیاداست ولی یکی ازوظایف اصلی اواینست که به تمام قوانین چشم بگویدوآنهارابدون چون وچراقبول کند.دیگراینکه ازحواشی به دورباشیم تارشدکنیم وبالذت فرمانبردارمسافرخودباشیم.

ادامه جلسه به بررسی سی دی های "وادی دهم "پرداخته شد:

همسفرزهره :جناب مهندس ابتدای سی دی درموردخودواژه ی صفت توضیح میدهندکه ویژگی هرچیزی وخصوصیت آنراصفت آن چیزمیگویند.این وادی به مامیگویدصفت گذشته درانسان صادق نیست چون انسان جاری است .واین قانون درموردبقیه موجودات و..صدق نمیکندوشامل انسان میشود.

راهنما:اینکه گناهکارترین آدمهایاحتی ثوابکارترین آدمهامیتوانندعوض شوندمنظورش چیست ؟

همسفرزهره :یعنی من میتوانم ویژگی درون خودراعوض کنم اگرخودم بخواهم .چون صفت گذشته درانسان صادق نیست وانسان جاری است .

یکی ازنشانه های آدم های خوب اینست که چهره اش آرامش داردوبقیه ی انسانهااورادوست دارند.

راهنما:اینکه این وادی مانندچاقوی دوسراست منظورش چیست ؟

همسفرزهره :یعنی اینکه هم به ماهشدارمیدهدکه مواظب باشیم وهم امیدمیدهدکه میتوانیم برگردیم .

راهنما:وبه این دلیل میتوانیم ازبهترین جایگاه به بدترین جایگاه حرکت کنیم وبالعکس چون انسان جاری هست ودرحرکت است .

بزرگترین معجزه حیات ،خودحیات است .توضیح دهید؟

همسفرزینب:درزندگی غم واندوه ودوستی واشک ولبخندومرگ وجدایی و..وجودداردوهمه اینهادرکنارهم است که بدون یکدیگرمفهومی ندارند.

نکنه هایی ازاین سی دی:

همسفرزینب : سه مولفه  ی اصلی درجهان که بدون آن هستی نامفهوم است :نور،حس وصوت است .

راهنمای عزیزدرادامه بیان کردند:اصوات وظیفه ای هماننداداره مخابرات درهستی دارند.واینکه ماچیزی به عنوان نیستی نداریم.همه ی مفاهیم درحال انتقال هستندوصوت ونورمفاهیم رامنتقل میکتتد..

صوت و نورهم صورپنهان دارندوهم صورآشکار..

 

همسفرسمیه سی دی دوم راآغازکردند:هرانسانی درهرجایگاهی است آن چیزی است که خودش تلاش میکند.خدابه انسان اختیارکامل داده است ولی بایدعواقب آن هرچه هست راهم بپذیرد.

اگرشب خواب نداری ،اگرپریشان هستی ،مشکل داری چون  درصلح وآرامش  نیستی  ودرجهل ودرنتیجه درجنگ هستی .واگرمیخواهی به آرامش برسی صفات زشت ولجبازی و..رادرخودتغییربده تابه صلح وآرامش برسی .

راهنما:ماکی میتوانیم صفت گذشته رادرخودتغییربدهیم ؟

همسفرزهرا:اولین قدم اینست که انسان بداندوقبول کندکه این مشکل رادارد.

همسفرسمیه :حس اولین  نیرویی است که قوه ی عقل رابه کارمی اندازدوپیامهای نوروصوت رابه هم مرتبط میکند.حس قابل دیدن نیست .ووقتی حس خوب کارکندوآرام باشدبه انسان شادی وشعف دست میدهد.

عبدوبنده بودن خداوندیعنی خدمت کردن به دیگران .

راهنما:آقای مهندس میگویندیکی ازنشانه های اینکه مامشکل داریم چیست ؟

همسفرلیلا:یکی ازنشانه هایش اینست که ماشب به درستی نمی خوابیم ودرواقع صلح وآرامش نیستیم .

 

راهنماچه زمانی ماازوضع موجودخودراضی نیستیم ومرتب شکایت میکنیم ؟

همسفرسمیه :زمانی که نمیخواهیم قبول کنیم مسئول مشکلات خودهستیم .

راهنما:اینکه حس اولین نیروی بکارانداختن عقل است یعنی چه ؟

همسفرزهرا:یعنی اینکه ماابتداازطریق حس است که باجهان هستی ارتباط برقرارمیکنیم وپس ازآن فرمان به عقل صادرمیشود ونهایتاعقل دستورمیدهد.

راهنما:ماهرگزنمیتوانیم صفت گذشته رادرخودتغییر دهیم مگراینکه ....؟

حسمان راتغییردهیم .یعنی برای تغییرصفت ابتدابایدتغییرحس انجام دهیم .

پس ازآن به بررسی  سی دی سوم وادی دهم پرداخته شد:

درابتداهمسفرزهراضمن بیان داستان ایازوسلطان محمود غزنوی ،بیان کردندانسان بایدهمیشه جایگاه قبلی خودرابه یادداشته باشدوارزش جایگاهی که فعلادرآن قرارگرفته است رابداندکه اگرارزش آنراندانیم ازماگرفته خواهدشد.

راهنما:مراحل تزکیه رابیان کنید؟

همسفرزینب :اولین قدم تفکرسالم است پس ازان ایمان سالم ،سپس عمل سالم که به دنبال آن حس سالم آشکارمیشود،مرحله بعدعقل سالم سپس عشق سالم وپس ازآن است که صفت گذشته درانسان تغییرمیکند.

راهنما:ایمان یعنی چه ؟

همسفرزهرا:ایمان یعنی تجلی نورخداونددرانسان .

راهنما:منظورازعشق سالم چیست ؟

همسفرزهرا:عشق سالم مرحله ای ست که توتمام هستی رادوست داری .خاک ،درخت و...حتی انسانهای بدراهم دوست داری ،چراکه اوبه نوعی آموزگارتواست .

راهنما:پاسخ بدی راچگونه بایدداد؟آیابایدهمیشه به خوبی داد؟

همسفرلیلا:مسلمانه ،بایدبسته به شرایط پاسخ بدی رابدهیم وشرایط تعیین میکندکه ببخشیم یاجواب دهیم .

انشالله  همانطورکه جناب مهندس هم بیان میکنندبتوانیم باتزکیه وپالایش صفت گذشته رادرخودتغییردهیم وبه نقطه ی بهتری برسیم وباحرف وسخن اینکارغیرممکن است راه ان تنهاتزکیه وپالایش است پس روی خودمان تمرکزکنیم ..

آمین

 

 

 نگارش :همسفرزهرا

 

 

 

 

 

 

 

نوع مطلب : عملکرد لژیون، 
برچسب ها : کنگره 60، درمان اعتیاد، عملکردلژیون،
لینک های مرتبط :

شنبه 4 اسفند 1397 07:50 ب.ظ
سلام و خدا قوت خدمت خانم آزاده و خانم زهرا
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.


درباره وبلاگمدیر وبلاگ : آزاده رحمانیان
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات