راه روشن
وبلژیون همسفر آزاده رحمانیان
چهارشنبه 8 اسفند 1397 :: نویسنده : آزاده رحمانیان
به نام قدرت مطلق
روزدوشنبه مورخ97/12/6لژیون چهارم به استادی خانم آزاده ،بادستورجلسه "امیدوناامیدی "راس ساعت مقررآغازبکارنمود.. 

درابتدای جلسه راهنمای عزیزمان چندموردازپیامهای مرزبانی رابه همسفران عزیزگوشزدکردند:

درجلسات منظم ودربین خطوط مشخص شده قراربگیرید.

 همسفران عزیزنبایدباراهنمای مسافرخودصحبت کنند.

روزجمعه انتخاب مرزبانی پارک است حتما حضورداشته باشید.

سفراولی هانبایدبه مسافرت بروند.

پس ازآن درمورددستورجلسه هفتگی هفته درختکاری مشارکتهایی توسط اعضالژیون صورت گرفت :

همسفرلیلا:کارکنگره احیاکردن انسان است .واین درختکاری به میفهماندکه وقتی انسان بخواهدچیزی رارشددهدواحیاکندکاربسیارسختی است که اگربه نتیجه برسدواقعالذت بخش است وگرنه ناراحت میشویم .

راهنما:درمورداجرای وادی دوازدهم چه کاری انجام میدهید؟

همسفرالهام :من موقع تولدهرفرزندم به نشان هرکدام یک درخت کاشتم .

مامسلمابه طبیعت خسارت زده ایم والان به جبران خسارتی که قبلابه طبیعت زده ام هرجازباله ای میبینم آنهاراجمع میکنم.

راهنما:من هم سعی میکنم زباله هاراتفکیک کنم ،درحدنیازنان میخریم ،وتاجایی که میشودپیاده روی میکنم،هرموقع بیرون میروم اگرزباله ای دیدم هرچنددیگران ریخته باشندآنهاراجمع آوری میکنم .درمنزل ازگلهای تصفیه کننده هواو..مراقبت میکنم .

مطمیناشماهم اینکارراانجام میدهیدواینهاکوچکترین کارهایی است که مامیتوانیم برای حفظ محیط زیست خودانجام میدهیم .

پس ازآن سی دی "امیدوناامیدی "موردبررسی قرارگرفت :

همسفرزینب :دراین سی دی جناب مهندس بیان میکنندهمه چیزبه اندیشه مابرمیگردد.اندیشیدن دردرون ماست ودراختیارماست .اندیشه میتواندهم درجهت مثبت وسازنده باشدوهم درجهت منفی ومخرب .

قدرت خیال ازشاهکارهای خلقت است .همه چیزبرمبنای خیال است .

انسانهای که تواناهستندازخیال واندیشیدن بسیاراستفاده میکنند..قدرت خیال واندیشیدن بسیارقوی است .

اگربه دیدمثبت به موضوعی بنگریم این میشودامیدواگربه دیدمنفی نگاه کنیم میشودناامیدی .

انسانهایی که امیدوارهستنداندیشه درحالت خوب است وشخص درحال آرامش وبالعکس .

درادامه سی دی آقای مهندس یکی ازشعرهای پروین اعتصامی که دیالوگی بین امیدوناامیدی است راشرح میدهند:

ابتدای این شعرامیدبه ناامیدی میگوید:کسی ازتوچیزی جزناسازگاری نشنید.روی هردلی پرده ی سیاهی کشیدی .

هرچه بدبختی وبیچارگی است ازتواست .درواقع دراین ابیات ایشان کارهای ناامیدی رابیان میکنند.

وقتی ناامیدی باشدهمه اش تلخی است وازاین بازرگانی بدترندیدم .کارناامیدی آسیب رساندن است .

ناامیدی موجب قطع رابطه ودوستی ومهرومحبت است .غبارناامیدی چشم رامیگیردوهمه چیزراسیاه میبیند.شعله های آتشت اندیشه های مثبت رامیسوزاند.هزاران آرزوراتباه میکنی .

سپس جناب مهندس بیان میکنندمادرمسیرزندگی ممکن است با ناکامیهایی مواجه شویم چیزهایی راازدست دهیم ،آسیب هایی به ماواردمیشودواین طبیعی است .مهم اینست که ماازآنهادرس بگیریم وبه بقیه زندگی بچسبیم .

سپس ادامه شعرراتوضیح میدهند:ناامیدی چشم هاراکورمیکند.اندیشه رابه آتش میکشدامواج کوبنده ی ناامیدی مرتب به انسانهامیخوردوانسان راپیروشکسته وبیمارمیکند.

 

پس ازآن امیدواری میگوید:من درهردل جایگاه خوبی دارم .من آزادگان رامومیایی میکنم .

راهنما:این جمله یعنی چه ؟

همسفرزهرا:یعنی اینکه من آزادی آنان راتضمین میکنم وآسیب پذیرشان میکنم تاغم واندوه درآنهارسوخ نکند.درلحظه غم واندوه آنهاراامیدمیدهم .

درادامه شعرامیدمیگوید:من لحظه هاراآرایش میکنم وازتمام لحظه هابه نحواحسن استفاده میکنم .ساختمان عشق رامابنیادش میکینم وامیداست که عشق رابوجودمی آورد.

کسیکه ناامیداست عاشق نمیشودواصلانمیداندعشق چیست .

امیدانسان ضعیف رابه انسان قوی تبدیل میکندواوراقدرتمندمیکند.

پس میتوان بگوییم تنهاچیزی که انسان ضعیف راقدرتمندمیکندامیدبه زندگی وامیدبه اهداف است .

سپس ناامیدی به امیدمیگوید:گردش روزگارتوراهمانندمن خواهندکردچنانچه زمانی هم مانندتوامیدواروشادبودم آرزوهاوهوسهاداشتم اماوقتی ازروزگاروایام دلسردی دیدم ،به انسانهاخوبی کردم وبدی دیدم و...وهمین ناسازگاری کارمن راساخت واردناامیدی شدم ،گلهایم پژمرده شدوبدبختی وسیاهی دیدم.

درپایان سی دی جناب مهندس نتیجه ای زیباازاین شعررااینطوربیان میکنندکه نگاه مابه زندگی دراین شعرمشخص میشودورسیدن به آن واجراکردن آن بسیارسخت است .اگرآگاهی مابالارودمیتوانیم آن راجذب کنیم وعمل کنیم وگرنه فقط میشنویم وبه سرعت ازذهن ماخارج میشودوفراموش میکنیم.

نکته ازسی دی هفتگی "عقبه ":

همسفرزینب :منظورازآن گذرگاه سخت است که اگربتوانی ازآن عبورکنی  انگارازجهنم عبورکرده ای.

 

جلسه بادعای راهنمای عزیزمان به پایان رسید:

انشالله که بتوانیم ماننددشت باشیم که هرقطره ی آبی درآن ریخته میشودسرسبزمیشودنه مانندکویرکه ریختن آب درآن هیچ فایده ای ندارد.

کسیکه ایمان داردقلبش ماننددشت است هزاران گل وشکوفه ودرخت تحویل میدهد.

سعی کنیدتاجاییکه میتوانیدبه کنگره خدمت کنیدتاحالتان بهترشود.

موفق وپیروزباشید...

 

نگارش :همسفرزهرا

نوع مطلب : عملکرد لژیون، 
برچسب ها : کنگره 60، درمان اعتیاد، عملکردلژیون،
لینک های مرتبط :

نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.


درباره وبلاگمدیر وبلاگ : آزاده رحمانیان
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات