راه روشن
وبلژیون همسفر آزاده رحمانیان
جمعه 17 اسفند 1397 :: نویسنده : آزاده رحمانیان
به نام قدرت مطلق
روزدوشنبه مورخ 97/12/13لژیون چهارم به استادی خانم آزاده بادستورجلسه هفتگی "جشن راهنما"ودستورجلسه خصوصی "طلب ظلم (1)"را س ساعت مقررآغازبکارنمود.

ابتدای جلسه همسفران عزیزبه مناسبت هفته راهنما،ضمن تبریک به خانم آزاده ،ازایشان به خاطرزحمتهاوعشقی که به همسفران عطامیکنندقدردانی کردند.

خانم آزاده درادامه ،ازهمسفران عزیزتشکرکردندوبیان نمودندهمانطورکه میدانیدراهنمامیتواندتاحدی به رهجوکمک کنداوتنهاالفبارابه رهجوهایادمیدهدوبقیه آن به دست خودرهجواست که چه شعری بسازدچه نوشته ای بنویسدو....

راهنمانبایدبیشترازخودرهجوبرای اودلسوزی کندکه درغیراینصورت نتیجه عکس خواهدداشت .امیدوارم من هم بتوانم حدوحدودرارعایت کنم وچیزی که نیازتان هست بتوانم به شماانتقال دهم.

آقای امین میگویندمابرای اینکه بتوانیم ازطوفانهایی که دروجودمان است عبورکنیم لازمست به صفتهای که دروجودمانیست ولی همیشه دوست داشتیم آنهاراداشته باشیم به آن دست پیداکنیم ومن فکرمیکنم جایگاه کمک راهنمایی این امکان رابرای مافراهم میکندتابه این نقطه برسیم .خیلی دوست دارم همه ی شمادراین جایگاه ببینم .

پس ازآن طبق برنامه ای که خانم آزاده اعلام کرده بودندادامه جسه لژیون به استادی همسفر لیلابرقرارشد.

خانم لیلا بیان کردند:خوشحالم درچنین روزی درچنین موقعیتی هستم واین روزدرواقع روزهمه ی ماهم هست چراکه خداونددرسرراه مامعلم خوبی راقراردادتاراه درست زندگی رامرتب به مایادآوری کندوبه ماآموزش دهند.

امروزقراراست سی دی طلب ظلم (1)موردبررسی قراربگیرد.

این سی دی هم ماننددیگرسی دی هادرزندگی بسیارکاربردداردوظلم دراینجابه معنی ظلم بسیاربزرگ نیست حتی کارهایی کوچک که ماحتی فکرش راهم نمیکنیم ظلم باشدبرای مثال نادانی که خیلی وقتهادرروابط بادیگران به کارمیبندیم  نوعی ظلم به آنهاست .پس سعی کنیم روی رفتاروگفتارخودذره بین بگذاریم وبیشتردقت کنیم که نتیجه آن به خودمابرمیگردد.

پس ازآن متن سی دی توسط همسفران توضیح داده شد.

همسفرالهام:ابتدای سی دی آقای مهندس بیان میکنندظلم بسیار،ظلم وسختی رامیطلبد.این جمله به مامیرساندکه کسی که ظلم میکند(حتی غیرعمد)خوداوبااینکارسختی راطلب میکندواین ظلم به اوبرمیگرددواین ازقوانین کائنات است .واین قوانین روی نظم وحساب است .پس نتیجه هرعمل به خودفردبرمی گرددواین اجتناب ناپذیراست .

اگرانسانهابدانندبدی ،بداست هرگزآنراانجام نمیدهندپس این موضوع رابه واقع نمیدانندوانجام میدهند.

وبرعکس اگربدانندخوبی ،خوب است محال است خوبی نکنند.

بایدبدانیم ظلم هیچگاه به نتیجه نمیرسد.واین یک قانون است .مثل قوم عاد،ثمود،فرعون و...که ظلم رابرای خودطلب کردند.

هیچ ظلمی راانجام نمیدهیم مگراینکه لباس تقوی به آن آن بپوشانیم .مثلابه بهانه ی اینکه دنیابهترشودجنگ میکنندو...

همسفرزینب :چیزی که قدرت عظیم هیتلررانابودکردآن ظلمی بودکه به دیگران کردولرزه ای که به تن دیگران انداخت.

سه نیروارتباطبین افرادوجهان هستی رابرقرارمیکند:1)حس 2)صوت 3)نور

همه چیزدرجهان حتی جامدات حس دارند.صوت ارتباط بین هستی وموجودات رابرقرارمیکند.ونورهم که فرمان میدهد.

خام لیلا:جناب مهندس دراین سی دی میگویندهرکس برمبنای جهل خودزندگی خودراویران میکنداین یعنی چی ؟

همسفرزینب :بعضی صوتهابه ماانرژی وقدرت میدهندوبرعکس بعضی اصوات این قدرت راازمامیگیردودرجهت تخریب مابکارمیروندپس صوت درزندگی مابسیاراهمیت دارد.

خانم آزاده :صوت وآهنگی که گوش میکینم درزندگی ورفتارمابسیارتاثیرگذاراست .واینکه وقتی حالمان خراب است نبایدانتظارداشته باشیم بایک آهنگ وصوت خوب حال مابرای همیشه خوب شود.ممکن بصورت آنی این اتفاق بیفتندولی مابایدمشکل رابصورت ریشه ای حل کنیم .

همسفرزینب :نیایش باخداوندبه صورتهای مختلف صورت میگیردوهمه اگرواقعی باشددرست است .

خانم لیلا:منظورازباده الهی چیست ؟

همسفرزهرا:باده منظورشراب وکلاچیزی که مست کننده است نوعی شراب است .باده الهی منظورحرکاتی است که دراثرسماوتفکرالهی و..باعث بالارفتن نورونهای عصبی شادی کننده ی بدن شودوشخص احساس شادی وسرخوشی کند.

همسفرشهره :قسمت آخرسی دی درموردماه رمضان صحبت میشود.آقای مهندس دراینباره میگوینددرماه رمضان انسان هاوکالبدهابه تزکیه میرسند.تزکیه هم درروح وروان ماشادی به وجودمی آورد.

سعی کنیم درماه رمضان افطاری هرچندکم بدهیم .مخصوصامغازه دارها..

آقای مهندس میگویندمن خودم ازاین ماه چیزهای بسیارخوبی یادگرفتم ازجمله نظم وانضباط درکارهاومتد"دی.اس .تی"هم دراین ماه شکل گرفت وبوجودآمد.

خانم آزاده :هرگونه عبادتی که انجام میگیردفلسفه ای داردوعبث وبیهوده نیست .خواصی دارد.این فلسفه آنراباارزش میکندودرواقع برای پالایش انسان است .یکی ازخواص روزه هم اینست که ازمرگ ومیرجلوگیری میکند.مثلاباعث میشودساعتهاسیگارنکشی ،همه ی عروق واملاح بدن راازبین میبردواینهامیشودتزکیه وپالایش.

رمضان راشکرکنیم وبه پاس این نعمت افطاری دهیم.

یک نکته ازسی دی "آرامش ":خانم آزاده:دراین سی دی آقای مهندس هدف ازتکراردرمطالب رابیان میکنندواینکه استادبارهاوبارهااختیاررابه شاگردان یادآوری میکند.

چه قدرخوب است قدراختیارهایمان رابدانیم .

جلسه بادعای خانم لیلابه پایان رسید:

ازخداوندمیخواهم تاانسانهای خوب ازجمله کمک راهنمایان همواره دراختیارانسانهاباشند.

 

 نگارش :همسفرزهرا

 

 

 

نوع مطلب : عملکرد لژیون، 
برچسب ها : کنگره 60، درمان اعتیاد، عملکردلژیون،
لینک های مرتبط :

نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.


درباره وبلاگمدیر وبلاگ : آزاده رحمانیان
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات