راه روشن
وبلژیون همسفر آزاده رحمانیان
جمعه 24 اسفند 1397 :: نویسنده : آزاده رحمانیان
به نام قدرت مطلق
روزدوشنبه مورخ 97/12/20لژیون چهارم به استادی خانم آزاده بادستورجلسه "طلب ظلم (2)راس ساعت مقررآغازبه کارنمود.

ابتدای جلسه راهنمای محترم خانم آزاده ضمن تشکرمجددازهمسفران به خاطرهفته راهنما،نکاتی را به آنان گوشزدکردند:راهنماورهجوهانبایددراینستاگرام وشبکه های مجازی باهم درارتباط باشند.

تولدهای روزپنج شنبه ساده باشد.

 امتحان کمک راهنمایی به 23/3/98 ،به تعویق افتاد.

دیدوبازدیدآقای مهندس مخصوص سفردومیهاوروزاول ودوم وسوم عیداست.برای ثبت نام به مرزبانی مراجعه کنید.

روزجمعه مراسم تعویض شال مرزبانی ورزش است .

سفراولیهابه مسافرت ومهمانی های طولانی نروند.

 

 جلسه به استادی خانم لیلا ادامه پیداکرد.

همسفران عزیزمشارکتهایی درمورددستورجلسه هفتگی "وادی هفتم "ارائه کردند:

همسفرزهره:درس بزرگی که من ازاین وادی گرفتم این بودکه قبلابرای حل مشکلات خودمتوسل به جادووسحرو..میشدم که نه تنهانتیجه مطلوب که نتیجه ای عکس برایم داشت وریشه ی تمام کارهایی که من قبلامیکردم جهل ونادانی خودم بود.

همسفرسمیه :درسی که من ازاین وادی گرفتم این بودکه کنگره نه تنهامحلی مناسب یرای رهایی مسافران که مکانی مطمئن برای حل مشکلات ماهمسفران نیزاست .

همسفرزینب :نتیجه ای که این وادی به ماآموزش میدهداینست که ماابتدابایدراه درست راپیداکنیم وازاین راه درست هرکسی برداشتی داردولی طبق گفته های جناب مهندس هدف اصلی همه مازندگی کردن است وتمام چیزهایی که مادراین راه بدست می آوریم بایددرمسیراین هدف باشد.

همسفرزهرا:تمام فرقه هاوگروه هامعتقدهستندکه مسیرشان ،هدفشان و..برترین مسیراست امادراین وادی آقای مهندس برای ماروشن میکنندکه اگرمیخواهی بهترین مسیروراه راپیداکنی به نتیجه وآینده کسانی که قبلادراین مسیربودندنگاه کن که آیاآنهابه سرمنزل مقصودرسیده اندیاسرازبیراهه هادرآورده اند.

همسفرالهام :دراین وادی انسانهارابه دوگروه تقسیم بندی کرده است کم خردان وخردمندان .کم خردان کسانی هستندکه ابتداکاری راانجام میدهندبعداعمل میکنندکه درانتهاآنهابه پشیمانی وناامیدی ومعذرت خواهی میرسند.

درمقابل انسانهای خردمندکه ابتداتفکرسپس عمل میکنند.ومابایدهمیشه این موردرامدنظرداشته باشیم .

همسفرلیلا:درسی که من ازاین وادی گرفتم اینکه مابایدقبل ازحرف زدن به نتایج وعواقب آن فکرکنیم حتی دربعضی مواردی حرف درست راهم نباید بزنیم.

پس ازآن سی دی "طلب ظلم 2"موردبررسی قرارگرفت :

همسفرلیلا :ابتدای این سی دی خلاصه ای ازسی دی طلب ظلم 1بیان شد.ایشان عنوان کردند،نتیجه ی هرظلمی که به دیگران میکنیم به خودمابرمیگردد.طبیعت هم همینجوراست .اگرمابه طبیعت ظلم کنیم نتیجه آن به صورت سیل ؛زلزله ،طاعون و..به خودمابرمیگردد.

همسفرزینب :ظلم به صورتهای مختلف صورت میگیرد.گاه به یک شخص است گاه به طبیعت یاحیوان یاهزاران انسان..که مسلمانتیجه آن به خودمابرمیگردد.

منظورازشهر درپیامی که دراینجابیان میشودشهروجودی انسان است .

همسفرزهرا:هرچیزی معلم میخواهد.درسیستم الهی هم به معلم نیازاست .نگهبانان درهمه سطوح هستندوکازشان بسیارمهم وارزشمنداست آنهاباعث میشوندهمه چیزبه طرف صراط مستقیم هدایت شودوازراه خودخارج نشود.

آنهایی که جذب رحمت وبخشندگی ومهربانی خداوندمیشوندخدارادرک میکنند.خداونددرخوبی وکمک ونیکی به دیگران است .درک وتشخیص وفهمیدن نیروهای الهی باعث ارتقامیشودواین ارتقابه شکلهای مختلفی صورت میگیرددربعضی موارددردرنگ صورت است بعضی جاهادرسن یاگفتاریا...

واماآنانکه دنبال سورچرانی هستندوحرمتهاراحفظ نمیکنندازاین ارتقانصیبی نمیبرند.

اینکه میگویندبایددرلحظه زندگی کنیم نه اینکه فقط به فکرحال باشیم بلکه به این معنی است که نبایدلحظه های خودرانابودکنیم .

تمام کارهای مابایددرکنگره انجام پذیرد.بیرون ازکنگره بایدبه بقیه زندگی خودبرسیم .

کنگره هدف نیست بلکه وسیله ای است برای رسیدن به آرامش وبهترزندگی کردن ما.هدف مانجات دیگران نیست ماابتدابایدبه خودمان کمک کنیم .درسفراول درمان مقدم است برتمام کارهاولی درسفرهای بعدی کارمقدم است.

الله سریع الحساب"کسانیکه درصراط مستقیم قرارمیگیرندبازخوردسریع میبینندواززندگی خودلذت میبرندواین درتمام زندگی صادق است .

انسانهایی که به سورچرانی مشغولنددرتمام سطوح زندگی مانندچهارپایانی هستندکه به دنبال پاهای اضافی میگردند.پاهای اضافی مصداقی است که درپیزهای مختلفی راشامل میشود.مثلاکسیکه 5خانه داردوبه دنبال بقیه آنست .درست است مابایدپایه های مالی خودرامحکم کنیم ولی بایدازاین مواردی که به دست میاوریم هم استفاده کنیم .سه مولفه بایدهمیشه ردنظرداشته باشیم ککاشت ،برداشت ومصرف .چراکه عمرانسان محدوداست

به قوانین پیامبران بایداحترام بگذاریم .هرچیزی حساب وکتاب دارد.سجده به صورتهای مختلفی صورت میگیرد.یک صورت آن درنمازهایی که میخوانیم (یکی ازفلسفه های نمازاینست که ذکرنام خداوندنیروهای منفی رادورمیکند.)

یکی دیگرازصورتهای سجده خدمت به بندگان خداست ،طعام دادن به انسانهاو...

درزندگی ماخیلی چیزهاهستندکه ماباآنهاخوشحال هستیم بایدقدرآنهارابدانیم وشکرگزارخداوندباشیم .

دونعمت است که ماقدرش رانمیدانیم وزمانیکه آنراازدست دادیم قدرش رامیدانیم یکی سلامتی ودیگری امنیت درجامعه است.

همسفرلیلا:پس ازآن جناب مهندس درموردطعام دادن درماه رمضان واهمیت وبزرگ داشتن این موضوع صحبت میکنند.

یکی ازسولاتی که جناب مهندس دراین سی دی بیان میکننداینکه من همیشه ازکسانی که میخواهندکمک راهنماشوندمیپرسم هدف شماازکمک راهنمایی چیست ؟

تنهاکسانی میتوانندبه این سمت برسندکه درجواب علت راتنهابرای خودشان بیان کنندنه اینکه به خاطرکمک به دیگران یااداکردن دین به دیگران و...چراکه کسیکه باعشق این جایگاه راقبول کندخودش ودیگران لذت میبرندولی کسانیکه ان راوظیفه بدانندبرای خودودیگران خسته کننده میشود.

چندنکته ازسی دی فیزیولوژی :

همسفرزینب :دراین سی دی آقای مهندس ابتدا درموردفیزیولوژی حیوانات صحبت میکنندکه موادشبه افیونی دربدن آنهاتولیدمیشودتاآنهارادرمواقع ضروری استفاده کنندوحیوانات دسته اولی هستندکه اگرتوسط انسانهامعتادشوندزودتر

ازبین میروندپس ازآن خانمهاخصوصاخانمهای باردارهستند.

نکته ای جالب که ایشان دراینجابیان میکننداینست که افسردگی پس اززایمان اصلاوجودنداردوحالاتی که درموردخانم باردارپس اززایمان رخ میدهدبدلیل موادشبه افیونی است که پس اززایمان دربدن خانمهابه تقلیل میرسد.

مثلث فیزیولوژی شامل جسم ،روان ،جهان بینی است .مثلث روان شامل فیزیولوژی وجهان بینی وضمیرناخودآگاه به اضافه الهام والقااست .

همسفرلیلا:الهام والقاوجوددارد.خداونددرهفت جای قرآن قسم میخوردکه الهام والقاهست .

وهمانطورکه الهام والقااست ،جن وروح هم هست که جن حرفهای بدوروح حرفهای خوب راالقامیکندولی این که ماکدام راقبول کنیم بستگی به تفکرودانایی خودمان دارد.

تقدیروسرنوشت هرکس دست خودش است وازقبل نوشته نشده است .

درپایان راهنمای عزیزضمن تشکرازخانم لیلابیان کردنداین سی دی هم مانندیگرسی دی هابسیارجالب بودونکته ای که میتوان آنرابه تجربه بیان کنم مسئله ی افسردگی پس اززایمان است که طبق گفته های جناب مهندس این مسیله اصلاوجودنداردوبدون مصرف هیچ دارویی این مسئله به مرورزمان حل خواهدشد.

 

موفق وپیروزباشید

نگارش :همسفرزهرا

 

 

نوع مطلب : عملکرد لژیون، 
برچسب ها : کنگره 60، درمان اعتیاد، عملکردلژیون،
لینک های مرتبط :

نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.


درباره وبلاگمدیر وبلاگ : آزاده رحمانیان
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic