راه روشن
وبلژیون همسفر آزاده رحمانیان
پنجشنبه 22 فروردین 1398 :: نویسنده : آزاده رحمانیان
به نام قدرت مطلق
روزدوشنبه مورخ 98/1/19لژیون چهارم به استادی خانم آزاده بادستورجلسه "ندانی رابدانی "همراه باهمسفران راس ساعت مقررآغازبه کارنمود.

ابتدای جلسه راهنمای عزیزخانم آزاده ضمن عرض تبریک سال نو،وآرزوی داشتن سال خوب برای همه ازهمسفران عزیز خواستنددرمورددستورجلسه هفتگی "دانایی ،دانایی موثر،سواد"مشارکت کنند:

همسفرزهره :من هم به تجربه شخصی به این مسئله رسیدم که سطح سوادربطی به دانایی افرادنداردچه بساافرادی که ازسوادبالایی برخوردارهستنداما داناییشان ازافرادی که سوادزیادی هم ندارندکمتراست.

همسفرسمیه :قبل ازآموختن این مطالب من مدام بادیگران درموردمسائل حتی کم اهمیت مشاجره میکردم امابادانستن این دستورجلسه باانهادیگرواردبحث نمیشوم .

همسفرالهام:من هم ازوقتی آموزه های کنگره رایادگرفتم وبه این مکان آمدم حتی بصورت ناخودآگاه بادیگران بحثهای قبلی راندارم وبه آرامش رسیده ام .وبه این نتیجه هم رسیده ام که کسی که دانایی داردنیازی درخودنمی بیندکه به دیگران اثبات کند.

همسفربیتا:دراطراف من هم هستندکسانی که ادعای دانایی دارندومن بادانستن این مسئله نسبت به آنهابی تفاوت هستم.

همسفرزهراسوال کردند:چگونه میتوان به کسانی که دانایی بالایی ندارنداماادعای این مطلب رادارندبرخوردکرد؟

راهنماخانم آزاده:نیازی نیست به آنهااثبات کنید چراکه وقتی که زمان آن فرابرسدآنهاخودیادخواهندگرفت.تنهاکاری که شمامیتوانید بکنید اینست که باآنهاواردبحث نشویدچراکه انرژی که بدست آورده ایدبراحتی ازدست خواهیدداد.وکنگره به ماآموخته است بانادان صحبت نکنید.ازطرفی هم آموخته ایم که انسانهایی که مارابارفتارخودآزارمیدهندبه نوعی آموزگارماهستند.

ایشان درمورددستورجلسه ادامه دادند:دانایی یعنی قدرت تشخیص ماهیت خواسته هادرهرلباس وشکلی.

یعنی کسی که دانایی داردباقدرت عقل خوددمیتواندتشخیص دهداینکاردرست است یاغلط وهمچنین بایدتزکیه وپالایش دیده باشدوعقل به تنهایی کافی نیست .

کسی به دانایی رسیده است بایستی  هرسه ضلع مثلث دانایی دراوهمزمان رشدکرده باشد.آموزش ،تفکر،تجربه

دانایی کلی زمانی اتفاق میافتدکه من درهمه ی مسائل به تعادل رسیده باشم .

ادامه جلسه به استادی خانم زینب برقرارشد:

جلسه گذشته سی دی "ندانی رابدانی (1)"موردبررسی قرارگرفت .این جلسه قراراست سی دی دوم به بررسی گذاشته شود.

همسفرلیلا:آقای مهندس ابتدای این سی دی بیان میکنندوادی هامطالب کلیدی وپایه کنگره میباشندزمانیکه مااین مطالب راکامل فرانگرفته ایم نمیتوانیم واردمسایل دیگرشویم .

سپس ایشان همانندسی دی اول ،نحوه ی مطالعه وادی دوم واینکه یک رهجویاراهنماچگونه بایداین وادی هارابه چالش بکشد،سوال طرح کندو...را به مامی آموزند.

وادی دوم میگوید:هیچ مخلوقی جهت بیهودگی ،قدم به حیات نمی نهد.هیچکدام ازمابه هیچ نیستیم ،حتی اگرخودبه هیچ فکرکنیم .

هیچ یعنی نبودن چیزی .مخلوق چیست ؟هرچیزی که وجوددارد،که فقط شامل انسان نمیشود.

اینکه هرکدام ازمابه هیچ نیستیم یعنی اینکه اگرحتی خودمافکرکنیم ارزشی نداریم غلط است وبدون ارزش نیستیم.

پس ازآن دروادی بیان میشودکه مابه جنگ خودادامه میدهیم .جنگ یعنی اینکه وقتی مسافرواردکنگره میشوددرافکارخودجنگ داردکه بایدادامه بدهم یانه ،چرامرتب سلام میکنند،چرادست میزنند،

شاگردابتداباراهنمادرجنگ است ومیخواهداورامحک بزند،میزان دانایی اورابداندو....

همسفرزهرا:پس ازجنگ ،ازآزمایش صحبت میکند.چرایک رهجوبه جنگ خودادامه میدهد.مگرنه اینکه جنگ یعنی نبردتاسرحدمرگ ،چون داردآزمایش میکندهنوزبه نتیجه وباورش نرسیده است .مثلاروی مصرف مواد،همه چیزراامتحان کرده (تریاک،شیره و..)حالایکی ازآنهاراقطع کرده وداردآزمایش میکند.

تااینکه جنگ ذره ذره تمام میشودودنیای درون تبدیل به شهرابادمیشود.

دنیای درون چیست ؟مگردرون ماجهان است ؟بله جهان پهناوری است .

همه شماوقتی اسم برج ایفل ،خیابان آزادی و...رابشنویدیک تصویرازآن درذهن خودتجسم میکنید،این میشوددنیای درون شما.

مگردنیای درون شهرخراب است تاتبدیل به شهرآبادشود؟

همانطورکه دنیای درون جنگل ،دشت و..داردمسلمافاضلاب ،یابعبارتی کینه ،دشمنی ،حسد،بدبینی ،مشکلات و...هم وجوددارد.

انسان عالم اکبروجهان عالم اصغر،یابرعکس بستگی به دیدگاه دارد.

همسفرالهام :پس درون مادنیایی وجودداردودنیای درون مادرسفراول تبدیل به گندآب است .آشغال همه جارافراگرفته است وبرق قطع ووصل میشود.و...

ادامه وادی میگویدتمام هستی راه خودرابه سوی نیروهای مافوق برمی دارد.

همه هستی منظوردرون موجوداست .

اصل نیروهای مافوق خداوندیاقدرت مطلق است .امادراینجامنظورنیروهای الهی (فرشتگان ،پیامبران و..)میباشد.زیراممکن باشندکسانیکه دراین نقطه باخداوندمشکل داشته باشندومابایدچیزی رابیان کنیم که موردقبول همه باشدتاجای سوالی پیش نیایدچراکه هدف مااینست که کمک کنیم تامصرف کننده ازجهان تاریک اعتیادخارج شود.البته خداوندهم جزنیروهای مافوق است برای کسانیکه قبول دارند.

وقتی به سمت نیروهای مافوق میرویم ازآنهااطلاعات قویتری یادمیگیریم وآنهامارابه سمت مطالب بهتری هدایت میکنند.

ماراه وجهت راسالهاگم کرده ایم چون فکرنمیکردیم به اینجابرسیم واینگونه شویم .(مثلااگرازکودکی میدانستیم دروغ یاهرچیزدیگری حتی کوچک چقدردرسرنوشت ومسیرراه ماتاثیرگذاراست هرگزآن راانجام نمیدادیم .)

کمترین تخریب اعتیادآنست که سرساعتی مشخص بنشینی وآن رامصرف کنی (البته غیرازشیشه وموادصنعتی )

تخریبهاوقتی آغازمیشودکه راه های دیگرگم میشود.مثلاموقعیتی بسیارخوب برای تحصیل دردانشگاهی معتبربرای اوفراهم میشودولی اومیگویدتمام جهان به یک گرم تریاک نمی ارزد.والبته مطالب دیگر..

برای یافتن ،راه بسیارمهمی درپیش داریم.الکی نیست وبایدفکرکنیم .پس برگشتیم به وادی اول .

تفکرووادی اول درهمه جای زندگی مااست وروزانه درتمام سطوح به آن نیازداریم وتمامی وادی هادرابعادزندگی ماکاربرددارند.

هدف ماازاین سی دی اینست که روی وادی هاکارکنیم ،انهاراتشریح وبشکافیم ونقاط راذره ذره بیرون بکشیم وواداربه تفکربشویم .

نکته سی دی چرخ :

 خانم آزاده:الهام هم درروان ماتاثیردارد.واینکه هرمشکلی که برای ماپیش می ایدخودم دردرجه اول درآن نقش داشته ام.

خانم سمیه :نفس به سه قسمت تقسیم میشود:نفس اماره یعنی امرکننده ،نفس لوامه یعنی انجام میدهدوبعدپشیمان میشودونفس مطمینه

جلسه بادعای راهنمای عزیزخانم آزاده به پایان رسید:

 انشالله خداوندصبروقدرت وامکانات به افرادآسیب دیده سیل اخیر بدهدتادوباره به زندگی عادی خودبرگردند.

موفق وپیروزباشید.

نگارش :همسفرزهرا

نوع مطلب : عملکرد لژیون، 
برچسب ها : کنگره 60، درمان اعتیاد، عملکردلژیون،
لینک های مرتبط :

نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.


درباره وبلاگمدیر وبلاگ : آزاده رحمانیان
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات