راه روشن
وبلژیون همسفر آزاده رحمانیان
سه شنبه 27 فروردین 1398 :: نویسنده : آزاده رحمانیانبه نام قدرت مطلق
دوشنبه مورخ 98/1/26لژیون چهارم به استادی خانم آزاده بادستورجلسه "بستن دهان "راس ساعت مقررآغازبکارنمود..


ابتدای جلسه راهنمای عزیزازهمسفران عزیزخواستندبرداشت خودازدستورجلسه هفتگی "وادی هشتم "بیان کنند:

همسفرزهرا:اولین حسی که درهنگام خواندن متن وادی هشتم به من دست دادآرامش بود.درمتن وادی آمده است که ماپس ازطی کردن مشکلات ورنج هایی باشادی به مبدااولیه خودبازمیگردیم ودرواقع این مدت فرصتی است تامن خودم رارشدوارتقادهم .پس من آمده ام تادوباره به مبداخودبازگردم ولی اینکه چه طوربرگردم مهم است .پس من بایدسعی کنم ازاین فرصت خوداستفاده کنم تادرآنروزپشیمان نباشم .

همسفرزینب :موضوعی که دراین وادی مهم بودحرکت بودکه تازمانیکه ماساکن باشیم چیزی بدست نمی آوریم .درحین حرکت  راه ومسیربرایت بازمیشودواگرهدف مدنظرت باشدبه مقصودخودخواهی رسید.

سه نکته مهم این وادی داشت یکی اینکه حتماهدف داشته باشیم سپس درراستای هدف تلاش کنیم وسوم اینکه درمسیری که حرکت میکنیم راههای زیادی برای مابازمیشودارزشی وضدارزشی ،که البت بایددرمسیرارزشهاحرکت کنیم .دیگراینکه دراین راه حتمابایدجبران خسارت کنیم .ابتداازخودشروع کنیم سپس دیگران وجامعه.

همسفرلیلا:وادی هشتم به مامیگویدوقتی درمسیرقرارمیگیری بایدهدفدارباشی واگرباتفکرقدم بگذاری راه برایت نمایان میشودنبایدمرتب به نتیجه کارفکرکنی .

خانم آزاده :درمسیربه جزییات توجه کردن باعث میشودکه ازهدف خوددورشویم .

همسفرالهام :ماآگاهانه وناآگاهانه به اطرافیان وجامعه خسارت واردکرده ایم زمانیکه به کنگره می آییم به ماآموزش داده میشودکه بایستی جبران خسارت کنیم .وقتی درصراط مستقیم قراربگیریم گره هاکم کم بازمیشود.

برای جبران خسارت سه مرحله وجوددارد.اول اینکه لیستی ازخسارتهایی که به خودمان زدیم تهیه کنیم وآنهارابرطرف کنیم .واینکه ازضدارزشهادوری کنیم .

دوم جبران خسارت ازخانواده ،که بایدبه آنهااحترام بگداریم سوم جبران خسارت ازجامعه ،بایدسعی کنیم محیط زیست راتمیزنگه داریم .هرسال یک گیاه بکاریم .موادپلاستیکی راازبقیه زباله هاجداکنیم و...

خانم آزاده :این وادی درابتدابه مامیگویدباحرکت راه نمایان میشودیعنی تازمانی که حرکت نکنی راه برای تونمایان نخواهدشد.

ایشان برای درک بهتراین وادی به همسفران عزیزتوصیه کردندسی دی  "محرم "آقای امین راگوش دهند.

آقای امین دراین سی دی توضیح میدهندکه زمانیکه مابه زمین فرستاده شدیم به مااختیارداده شدتامسیرزندگی خودراانتخاب کنیم ولی خداوندمارابدون مربی رهانکرد.استادومربی ماخودمان هستیم .هرکدام ازشمامربی وایینه من هستند.همانطورکه درکنگره میاموزیم راهنما ورهجومکمل یکدیگرهستند.

اگربه اطراف خودبنگریدمتوجه میشویداطرافیان شمادراثرنادانی خودشماراناراحت کرده اندیااسیب رسانده اندیا..

تفاوت انسان وحیوان درعلم آموزی است .مااستادان زیادی داریم اگربه دیدوزاویه دیگری به انسانهاواطرافیان نگاه کنیم همه ی انهامیتواننداستادومربی من باشند.

این وادی مسیله اختیاروجبران خسارت رابرای مابیان میکند.تازمانیکه ماازخودمان جبران خسارت نکنیم نمیتوانیم ازدیگران جبران خسارت انجام دهیم.

آقای مهندس بیان میکنندتازمانیکه وادی هشتم رابه خوبی درک وعمل نکرده باشیم نمیتوانیم به وادی نهم برویم .

چرا؟

همه ی مانقاط قوت وضعفی داریم اماهمه درپی این هستندکه نقاط قوت خودرانشان دهندامانقاط ضعف خودرامیپوشانند.

وقتی پیمان هشتم نوشته میشودمن به نقاط ضعف خودپی میبریم وازاین به بعدسعی میکنیم آنهاراانجام ندهم .

پس باتمام وجودقبول میکنیم مشکلات من به واسطه ی کارهایی است که خودم انجام داده ام پس وادی نهم که نقطه تحمل است رابراحتی میتوانم انجام دهم .یعنی وقتی مشکلات به من فشارمی آوردمن به یادمی اورم که این دراثرکارهایی است که خودم انجام داده ام .پس بایدبایستم وبجنگم وچاره ای جزاین ندارم .

مابایدیکسری چیزهاحتمارابیاموزیم ومسلماچیزی دروجودمن است که من بایدانرایادبگیرم تامن به آرامش دست پیداکنم .پس من هرکجابروم توسط شخص دیگری به من آموزش داه خواهدشدپس ازاین فرصتی که داریم استفاده کنیم.

سعی کنیدازدلخوشیهای کوچک اسفاده کنیدوانرژی خودرابیهوده ازدست ندهید.

مابه هرمکانی واردمیشویم قوانینی دارد.اگرآنهاراانجام ندهیم خودبه خودازآنجاطردخواهیم شد.مادرکنگره بایدسعی کنیم جواب سوالهای خودراازکتابهاوسی دی هاوراهنمایان عزیزبگیریم وبیرون ازاینجادنبال آن نگردیم .

زمانیکه مشکلی برای ماپیش می آید،اینکه درسی دی بخشش هم گفته میشودببخشید،نه اینکه طرف مقابل لایق بخشش است بلکه هدف انست که من به آرامش برسم .ومسلماخداونداورابه خاطرآموزش و..مجازات خواهدکرد.

مابایدبه این فکرکنیم که طرف مقابل زمانیکه من راآزارمیدهدخوداوبیشتردرعذاب است ووقتی به این موضوع فکرکنم راحتتراورامیبخشم وبرای اودعامیکنم تاازین وضعیت نجات یابد.پس ماحتی میتوانیم دشمنان خودراهم دوست داشته باشیم.

پس ازآن سی دی "بستن دهان "آقای مهندس ،توسط همسفران عزیزبه مشارکت گذاشته شد:

همسفربیتا :آقای مهندس ابتدای سی دی بیان میکننددردرمان اعتیادمابه سه مقوله جسم ،روان وجهان بینی اشاره کردیم .روان یعنی خلق وخوی .جسم راهم بررسی کردیم وروش قطعی دردرمان اعتیادارایه دادیم .

دردرمان بایدجهان بینی به حقبقت نزدیک شودونه تنهابرای درمان اعتیاد که برای زندگی کردن به ان نیازداریم .

بهترین کاربرای اینکه جهان بینی رادرست کنیم چیست ؟چرازفیلسوفان زمان حاضربرای جهان بینی استفاده نمیکنیم ؟چون هیچکدام ازآنهاخودشان عاقبت خوبی نداشتند.برای انسان صورآشکاروپنهان رابیان کردیم .

این دانشمندان درشناخت انسان فقط روی صوراشکارامتمرکزشدند.ولی مابایدروی هردوقسمت متمرکزشویم .

پس مادنبال جهان بینی میگشتیم که مرده رازنده کندیعنی رفتاراوراکامل به سمت تعادل سوق دهد.واین کاربایدکارمداومی باشدکه تغییر نکندثابت باشدوازمدنیفتد.

روش "دی اس تی "همیشه جوابگوست چراکه ماازمنابعی استفادهه کریدم که جهان شمول باشدوموردقبول همه ی انسانها.

همسفرالهام :آقای مهندس میگویندبیشترمنابع من کتب آسمانی است که راه درست زندگی کردن رابه مااموزش میدهد.

بستن دهان بهانه ای است برای بازنمودن دربهای دیگرازجمله ذهن ،تفکر،اندیشه واحساست و...

بستن دهان هم مربوط به غذاخوردن است که هرچیزی رانخوریم ،همه  چیزرانخوریم وهم مربوز به حرف زدن که هرچه انسان بیشترصحبت کندبیشتراشتباه میکند.ماباصحبت کردن هم میتوانیم عشق ومهرودوستی به دیگران  القاکنیم وهم نفرت ودشمنی و..

همسفرشهره :صحبت بیجامشکل سازاست .صحبت ممکن است به صورت توهم باشد.مراقب دروازه دهانمان باشد.وقتی درصراط مستقیم باشیم همه ی کارهاعبادت است .

همسفرلیلا:بایداختیاردهان دردست خودمان باشد.وقتی دهان بازباشددربهای دیگربسته میشود.مثلادرموردغذاخوردن ،چون تمام ذهن درگیراندوختن چربی و..است فکراینکه احساس کند،بلنداندیشی ژرف کندقفل میشود.

یکی ازفلسفه های ماه رمضان وروزه داری همین است ،سوای اینکه عبادت است ،وقتی انسان گرسنه است احساسهای دیگراوبازوبیدارمیشود.مابه زمین آمدیم تاپرورش یابیم.

انسانهای واقعی وپلیدهیچگاه بینشان احساس برقرارنمیشودمگراینکه سودهنگفتی درمیان باشدکه وقتی سودزیادی بینشان باشدهمه کاری میکنندوهیچ چیزبرایشان مهم نیست تااینکه به هدف خودنائل شوند.

همسفرزینب :مطالی که مامی آموزیم قبل ازآگاهی هیچ نمیدانستیم اماپس ازآگاهی برای ماجهت معین میگرددکه قلم براشتباهات خودبگذاریم .وبه طرف مطالبی برویم که دربرنامه هدف دارماجای داده شده است.

همسفرزهرا:درانتهای سی دی آقای مهندس بیان میکنندچیزی که برای ماحائزاهمیت است بستن دهان است که کننترل ونظارت بردهان داشته باشبم چه خوردن وآشامیدن وچه حرف زدن .خیلی چیزهاجاذبه داردحتی خوراکیها.

خانم آزاده :نکته ای دیگرکه دراین سی دی بیان شداینکه ماحتی حرف خق راهم بعضی مواقع نبایدبیان کنیم وبایدجای  هرسخن رابدانیم وشرایط را بسنجیم .

نکته سی دی ساختمان جسن (1):

همسفرسمیه :ماازجسم میدانیم بایدمراقبت کنیم اماجسم رانمیشناسیم وفکرمیکنیم همه چیزدراختیارماست درصورتیکه ماچیزی هستیم وجسم چیزدیگر.

همسفرزهرا:اعتیادرابایدخوب بشناسیم تاانرادرمان کنیم .بلدبودن یک طرف،عمل کردن طرف دیگر.

علوم ازیک نقطه آغازشدندوگسترش پیداکردندوشاخه شاخه شدند،حرکت کردندوپس ازان متوقف شدند.

جلسه بادعای راهنمای عزیزبه پایان رسید :

دعاکردن یعنی بسیج نیروهای درونی یعنی باتمام توان به سمت آنچه که میخواهیم برویم .مهمترین خواسته رادرنظرداشته باشیدانشالله خداونددرمسیررسیدن به آن خواسته مارایاری کند.

 

موفق وپیروزباشید..

نگارش :همسفرزهرا

 

نوع مطلب : عملکرد لژیون، 
برچسب ها : کنگره 60، درمان اعتیاد، عملکردلژیون،
لینک های مرتبط :

نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.


درباره وبلاگمدیر وبلاگ : آزاده رحمانیان
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic