راه روشن
وبلژیون همسفر آزاده رحمانیان
سه شنبه 3 اردیبهشت 1398 :: نویسنده : آزاده رحمانیان
به نام قدرت مطلق
روزدوشنبه مورخ 97/2/2لژیون چهارم به استادی خانم آزاده بادستورجلسه هفتگی "سیگار"ودستورجلبسه خصوصی "منیت "همراه بامسفران عزیزراس ساعت مقررآغازبه کارنمود..

ابتدای جلسه همسفران عزیزدرمورددستورجلسه هفتگی "سیگار"مشارکت انجام دادند:

همسفرلیلا:اعتیادسیگاربسیاربیشترازموادمخدردیگراست.چون راحت ودرهمه جاقابل استفاده است.دردرسترس عموم است .سیگارازسنین کم شروع میشودبه خاطرکنجکاوی که افراددارندوهمچنین حس میکنندسیگارکشیدن به آنهاشخصیت میدهد.ا

پس ازآن راهنمای عزیزخانم "آزاده "پیامهایی ازمرزبانی به همسفران عزیزگوشزدکردند:

سعی کنیدهمیشه به خصوص پنج شنبه هالیوان به دنبال داشته باشید.وازگرفتن لیوان یکبارمصرف خودداری کنید.حجاب خودرارعایت کنید.بطری آب به همراه داشته باشیدتانظم جلسه به هم نخورد.

باراهنمای مسافرخودصحبت نکنید.

افرادی که خدمت میگیرندتااخرین لحظه حضورداشته باشید.

حتماتاقبل ازساعت 4:45درجلسه حضورداشته باشید بعدازآن حاضری برای شمازده نمیشود.

افرادی که مسافرندارندتاشش ماه میتوانندبه کنگره بیایند.به نظرتان دلیل چیست ؟

همسفرلیلا:همانطورکه استادامین درسی دی"محرم "میگوینداعضای خاناده بایدهم سطح باشندتادچارمشکل نشوندوهرمسافری بایدحتماهمسفری ازاعضای خانواده خودداشته باشد.

خانم آزاده :درسته ،به قول اقای امین دونفرنادان باهم میتوانندزندگی آرامی داشته باشند،دونفرداناهم همینطورولی یک نفرداناویک نادان زندگی آرامی نخواهندداشت .

همانطورکه میدانیدماه رمضان نزدیک است اگرتوانستیدپنج شنبه هاحضورداشته باشیدوازاین حس خوب بهره ببریدودرحدتوان به این سفره کمک کنید.

وکسانیکه توانایی دارندمیتواننددرلژیون سردارشرکت کنند.

ادامه جلسه به استادی خانم "بیتا"ادامه پیداکرد:

همسفربیتا:منیت یعنی اینکه وقتی انسان جایگاه خودرابالاترازچیزی که هست ببیندبرای اومنیت به وجودمی اید.شرط لازم برای به وجودآمدن منیت یکسری استعدادوتواناییهایی است که فرددرخودببیندواین توانایی درهرسحطی است .بعدازمنیت مسیله قیاس بوجودمی ایدواگردرمسیله قیاس دانایی مابه اندازه کافی نباشدمنیت آغازمیشودکه پس ازآن فردجایگاه خوددرهستی راگم میکندوازدیگران توقع بیجاواحترام زیادی داردکه اگراین مسیله رخ ندهدمعضل تنفردراوایجادمیشود.

اگرماداناباشیم منیت درمارخ نخواهددادچون فرددانامیداندصورپنهان انسان بی نهایت است وبامقایسه یک پارامترآن هم دراین زمان کوتاه نمیتوان چنین نتیجه ای گرفت .هررشته زیرشاخه های بسیاری دارد.

پس مادرهرزمینه ای نمیتوانیم به کمال برسیم وتنهاخداونداست که میتواندقدرت مطلق باشد.

پس ازآن خانم بیتاسولاتی رامطرح کردند:

منیت چگونه بوجودمی اید؟

همسفرمهتاب :وقتی یکسری توانایی درماوجودداردومافکرمیکنیم به واسطه این تواناییهاازدیگران بالاترهستیم .

بیتا:شرط لازم برای منیت چیست ؟

همسفرزینب :داشتن مهارت وتوانایی

بیتا :روندشکل گیری منیت درماچگونه است ؟

همسفرزهرا :وقتی کسی توانایی داردوازطرف دیگران تشویق شوددراوانرژی ولذت به وجودمی آید که اگردانایی فردزیادنباشد پس ازآن فرددچارقیاس میشودواین قیاس درمامنیت به وجودمی اورد.

خانم آزاده :وقتی مایکی دوتاتوانایی داریم وآنرابروزمیدهیم ،توجه وتعریف دیگران به ماانرژی میدهدوازآن موقع به قیاس خودودیگران میپردازیم وازآن به بعدخودرابالاترازدیگران میبینیم ودرواقع جایگاه خودرادرهستی گم میکنیم  وبالطبع انتظاراحترام بالایی داریم درحالیکه جایگاه مادرنزددیگران تغییری نکرده است ووقتی ازطرف دیگران احترام نمیبینیم مفهومی بنام تنافردرماایجادمیشود.تنافرپایه واساس تنفراست.یعنی ازبقیه جدامیشوم تاحدی که باهستی هم نمیتوانم ارتباط برقرارکنم .میبینم درختان شکوفه زده اندولی درماتغییری به وجودنمی آیدچون حسهایم بسته شده است.

بیتا :شخص دانادرمورداستعدادش چگونه برخوردمیکند؟

همسفرمهتاب :شخصی که داناباشدمیداندانسان جهات مختلفی داردوبامقایسه یک پارامترآن هم درزمان کوتاه نمیتوان چنین نتیجه ای گرفت .

بیتا:زمانیکه فرددراثرمنیت جایگاه خودراگم کندبعدازآن چه اتفاقی می افتد؟

همسفرالهام :احساس تنفردراوبه وجودمیآیدورایطه خودباهستی راازدست میدهدونمیتواندازهستی انرژی بگیرد.

بیتا:تفاوت جایگاه چه چیزی رادرانسان به وجود می آورد ؟

همسفرزهرا:تنافروتنفر

بیتا :زیرشاخه های منیت چیست ؟

همسفرزهرا:کینه ،حسادت ،مکر،حیله

چگونه فردی که دچارمنیت شده ،ارتباط خودبادیگران وهستی راازدست میدهد؟

همسفرزهرا:وقتی کسی دچارمنیت میشودامکان ارتباط درست وتبادل انرژی راازدست میدهدودراینصورت چیزی

دریافت نمیکندوازامواج هستی محروم میشویم به خاطر حصاری که خودمان ایجادکرده ایم واینهاهمه درصورپنهان ماصورت میگیرد.

بیتا :کسی که دچارمنیت میشودبین کدام حالتها درنوسان است ؟

همسفرلیلا :یااینکه خودش راجمع میکندوازدریافت عواطف واحساسات محروم میشود.یاواردحمله به دیگران میشود.

بیتا :به طورکلی انسان درچندصورت درهستی فعالیت میکند؟

همسفرزینب :به دوصورت ،انسان برای حرکت کردن به انرژی نیازداردکه یااین انرژی راخودمان تولیدمیکنیم یااینکه ازدیگران آنرامیدزدیم .

خانم آزاده :به نظرتان چه کسانی مدام حالشان بداست ؟کسانیکه انرژی دیگران رامیدزدندچون انرژی ندارند.

بیتا :وقتی انرژی ازدیگران بدست می آوریم چه اتفاقی می افتد؟

همسفرزهرا:دراین حالت مامدام درگیرمسایلی مانندرقابت ،مقایسه ،حسد،کینه و..هستیم ومرتبادراین چرخه هستیم وهیچوقت حالمان خوب نیست وآرامش نداریم .

خانم ازاده :اقای امین درانتهای سی دی میگویندمابایدهمیشه حواسمان به جایگاهمان ووظایفمون  باشدووقتی تغییر جایگاه رخ دهدبه دنبال آن تخریب به وجودمی اید.ازجایگاه بالاتراگربخواهم به فرزند،مسافر،همسرو...نگاه کنم درزندگی بامشکل روبرومیشوم .

یکی دیگرازآثارمنیت عدم  شکرگزاری است.اینکه  این جایگاه لیاقت من بوده است .

خانم آازده :منیت وخودخواهی چه تفاوتی باهم دارند؟

درمنیت توانایی واستعدادی وجودداردکه من آنرابادیگران مقایسه میکنم ولی درموردخودخواهی این توانایی اصلاوجودندارد.

خانم ازاده ادامه دادند،آقای امین میگویند،هرچیزی که قدرت سازندگی دارد،قدرت تخریب هم دارد.درچه صورت آموزشهایی که من میبینم برای من فایده دارد؟درصورتی که من ازاین آموزشهااستفاده کنم وبرای خودم بکارببرم ،وقتی  که من بخواهم ازاین آموزشهابرای دیگران استفاده کنم به بیراهه میروم .یادمان باشدجهان بینی فقط برای من است من بایدابتداروی خودم کارکنم .

اینکه دیوبیرون رودفرشته درآید،اشتباه است همیسه ابتدابایدنوری واردشود تاپس ازآن تاریکی برود.

مابایدنورودانایی رابیاوریم تاتاریکی برودحالمان خوب شود.من بایدشروع کنم به حرکت تانورواردزندگی من بشودوتاریکی برود.

جلسه بادعایی به پایان رسید:

انشالله که همه ی مریضها شفایابند.  آمین

موفق وپیروزباشید..

نگارش :همسفرزهرا

 

 

 

 

نوع مطلب : عملکرد لژیون، 
برچسب ها : کنگره 60، درمان اعتیاد، عملکردلژیون،
لینک های مرتبط :

نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.


درباره وبلاگمدیر وبلاگ : آزاده رحمانیان
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic