راه روشن
وبلژیون همسفر آزاده رحمانیان
جمعه 13 اردیبهشت 1398 :: نویسنده : آزاده رحمانیان
به نام قدرت مطلق
روزدوشنبه مورخ 98/2/9لژیون چهارم به استادی خانم آزاده بادستورجلسه سی دی "محرم "و"ترس "راس ساعت مقررآغازبه کارنمود.

ابتدای جلسه همسفران عزیزدرمورددستورجلسه هفتگی "الهام ازرمضان "مشارکت کردند:

همسفرلیلا:به نظرمن ماه رمضان علاوه برهمه ی فوایدی که داردماه خودسازی ،ماه نوشدن ازنظرروحی ،روانی است

اگرماباوادی اول واردماه رمضان شویم پیامی که ماه رمضان  به ماخواهدگفت یادمیگیریم واین دستورجلسه مابین دستورجلسه وادی 8و9است که وادی 8پیمان است که میبندیم ودروادی 9یادمیگیریم که نقطه تحمل خودرابالاببریم .ودراین ماه باروزه گرفتن میتوانیم نقطه تحمل خودرابالاببریم .

همسفرزینب :برنامه تنطیم مصرف جناب مهندس دراین ماه شکل گرفت درواقع متد"دی اس تی "نتیجه خویشتن داری دراین ماه است واگرنمیتوانیم کامل دراین ماه روزه بگیریم به قول آقای امین ابتدادرصدی روزه بگیریم تاجایی که بتوان کامل بگیرم .

همسفرزهرا:اقای مهندس درروزچهارشنبه گفتنداگرکسی قدرت روزه کامل رانداردمیتواندابتدانصف روزروزه بگیردتاخویشتن داری ماقوی شودوبه مرورقدرت روزه ی کامل به مادست دهد.

جلسه به استادی خانم بیتابادستورجلسه سی دی "محرم "ادامه یافت :

درسی دی محرم آقای امین ابتداتفاوت انسان وحیوان رابیان میکنندکه انسان میتواندعلم بیاموزدویکی ذیگرازتفاوتهاقدرت اختیاراوست که راههای زیادی دراین مسیرپیش روی اوقرارمیگیرد.

همسفرلیلا :مهمترین خاصیت انسان قدرت اختیاراوست .حال اختیارچیست ؟اینکه انسان بتواندبین گزینه های مختلف یکی راانتخاب کند.وانسان باداشتن اختیارکه پیش نیازآن آموختن علم است میتواندراه خودراانتخاب کند.

رمزیعنی یافتن راه وراه مسیری است که طی میکنیم ،حقیقت هم اصل وماهیت هرچیزی است .پس هرچیزی راابتدابایداصل وریشه اش راپیداکنیم .کشف هم چیزی است که راجع به صورپنهان است.

ارشمیدس میگوید:پاسخ بسیارآسان است امااندیشیدن وراه یافتن بسیاردشوار.

رمزهرچیزی رااگرپیداکردیم وادرباغ شدیم وازاین به بعدکارشروع میشود.تلاش مابه بارمینشیند.زحمات ماجواب میدهد.

سالهای سال طول میشکدتاانسان به رمزمحرم شودبایدمحرومیتهایی برای اوپیش آیدتامحرم شود.

حقیقت شامل دوبخش است یکی رمزکه برای 95درصدانسانهانامریی است بایدمحرم شوندتابرای انهامریی شود.ودیگری راز.

چه چیزی باعث میشودتاانسان محرم شود؟بایدمحروم شویم تادرفردظرفیت شکل گیردتابه رمزحقیقت برسد.

واین محرومیت زمانی اتفاق می افتدکه حس انسان پالایش شود.چیزی که باعث میشودانسان محرم شودوظرفیت وآمادگی پیداکندحس انسان است.

دررمزحقیقت حس انسان دخیل است که پالایش شود.یاهمان قلب انسان .باپالایش قلی انسا به رمزحققیت پی میبرد.

اگرقلب انسان مملوازکینه وحسادت و..باشدبه حقیقت وراه درست پی نمیبریم راه راگم میکینم .

اگرحس پالایش نشده باشددرقیاس وحواشی ورقابت است .

ساختارهستی طوری بناشده است که اگرازدرون خودرااصلاح نکنیم ازپیداکردن راه ومسیروتغییرات بازمی ماندودرنتیجه صفات در اوتغییر نمیکندپس زندگی اوتغییرنخواهدکرد.

سیستم کاینات میگویدتوزمانی میتوانی به هستی برگردی وقدرت خودرابدست آوری که خودراتغییرداده باشدپس بایدحس پالایش شود.

خانم آزاده :درجایی ازسی دی آقای امین میگویدمواقعی چون ماقدرت نداریم انتقا م نمگیریم اماوقتی شرایط برایمان  مساعدشووقدرت پیداکردیم فکرانتقام هم درماپرورش می یابد.

خیلی وقتهاماخیلی چیزهارابدست نمی اوریم چون ظرفیت آن رانداریم.پس اگرمیخواهیم قدرت پیداکنیم بایدسعی کنیم ظرفیت رادرخودمان رابالاببریم .واین کاریکدفعه رخ نمیدهدباتزکیه وپالایش صورت میگیردکه زمانبرهم هست.

ایشان درپاسخ به سوال یکی ازهمسفران که پرسیدندچگونه میتوانیم درجمع غیبت و..قرارنگیریم ؟گفتندمابایدخلاق باشیم وقتی درجمعی قرارمیگیریم کارهاوسرگرمیهای جمعی بسیاری وجودداردکه بتوانیم انجام دهیم وازفضاهای ضدارزشی دورشویم .

هروقت غیبت یا..میکنیم حال ماخراب میشودوشایدمابعضی مواقع متوجه نشویم ولی درصورپنهان ماحتمااین عمل صورت میگیرد.وهمیشه به این نکته توجه کنیم که درهرجمعی و..قرارمیگیریم ببنیم چه چیزی یادگرفتیم .

همسفرزینب :ادامه سی دی بیان میشودراه خوب ودرست چه ویژگیهایی دارد؟آقای امین درپاسخ بهاین سوال اصل کمترین کشش درکاینات رابیان میکنندکه درطبیعت هرچیزی برای اینکه تغییرپیداکندقانونی است که راهی راانتخاب میکنندکه ساده ترین راه باشدوکمترین آسیب وتخریب راداشته باشد.پس بهترین راهی که هستی انتخاب میکندسریعترین روش نیست بلکه روشی است که کمترین آسیب راداشته باشد.

راهنما :مادرکنگره به این اصل بهترین راه میگوییم که لزومابهترین راه ،کوتاه ترین راه نیست..

همسفرزینب :آقای امین درادامه سی دی به نقش همسفران درکنگره اشار میکنندکه همسفرمیتواندمادر،پدر،همسریافرزندباشدومسافروهمسفرحتمابایددرکنگره حضورداشته باشندزیرادونفرنادان ودونفرنادان میتوانندباهم زندگی کنندولی زندگی یک نفردانا ویک نفرنادان بسیارسخت ودردناک است.

 

خانم آزاده ضمن تشکرازهمسفران عزیز،پرسیدنداضلاع مثلث نادانی چیست ؟

همسفرزینب :ناامیدی ،ترس ،منیت

راهنما:باتوجه به اینکه تمامی مشکلات مادراثرداشتن این سه ضلع است سی دی ترس رابررسی میکنیم .

سپس جلسه به استادی خانم الهام واگذارشد.

همسفرالهام :آقای امین دراین سی دی میگویندترس دونوع است :ترس بازدارنده وتخریب ونگهبان .

ترس مکمل خشم است .

برای اینکه بتوانیم برترس خودغالب شویم فقط به گفتن نیست بلکه بایدباتمرین وپالایش آن ترس رادرخودازبین ببریم .

همسفرلیلا :به نظرمن یکی ازترسهایی که خوب است داشته باشیم ترس ازخداونداست که همیشه خداراناظربراعمال خودببینیم .

همسفرزهرا:برای اینکه انسان بتواندکاری راانجام دهدبایدتوان وپتانسیل آن رادروجودخودداشته باشد.واینکه نیرودروجوداوباشدواین نیروتحت اختیاراوباشدیک مسیله است ولی بعضی مواقع دراختیاراونیست که مسیله ی دیگری است.مثلاشخصی موقعی حالش خوب است 10مترمیپردولی یک مواقعی حتی 10سانتی مترهم نمیتواندبپرداین نشان میدهدنیرودرشخص است ولی تحت فرمان اونیست .

برای انجام کارعمل درونی وبیرونی وجوددارد.اگرعامل درونی تحت اختیارانسان بتواندبرعامل بیرونی غالب شودانسان میتواندآن کارراانجام دهدودراین شرایط ترسی وجودندارد.

مکانیزم ترس به این صورت است که بایددرانسان نیرویی وجوداشته باشدونیروبصورت ناقص تحت اختیارانسان باشدترس بوجود می آیدوخودش رانشان میدهد.

همسفرزینب :ترس یکی ازنتایج شرک است که درانسان ظاهرمیشود.شرک مثلا اینکه من مستقیمادرتصمیمهایم دخالت ندارم ومواردی دیگری هم هست که دراین تصمیم دخیل است .

همسفرالهام :خشم وترس مکمل یکدیگرند.ماوقتی میترسیم خشمگین میشویم واین موضوع غیرارادی است .

کسی میتواندفرمانده خوبی باشدوبه این مرحله برسدکه فرمانبردارخوبی باشد.

راهنماخانم آزاده:چطورمیتوانیم برترس خودغالب شویم ؟

همسفرالهام :بایدخشم رادرخودمان ذوب کنیم تادرماحل شودوبه مرورباتزکیه ترس درماازبین میرود.

راهنما:ترس به تنهایی نیست همراه باترس است  ترس بازدارنده است وخشم تهاجمی است وچون اثریکدیگرراخنثی میکنندباهم ظاهرمیشوند.کلیدترس درخودترس نیست درخشم است .

همه ی ادمهایکسری اختیارات خودرابواسطه ضدارزشهایی که انجام داده اندازدست داده اندوالان ترس برماغالب شده است پس برای اینکه ترسمان رادرمان کنیم بایدتزکیه وپالایش انجام دهیم .

همسفرالهام :باحرف زدن ترس ماازبین نمیرودلازمه ی آن تزکیه وپالایش ویادگیری جهان بینی است وکاراصلی مادربازپس گیری نیروهااست .

جلسه بادعای همسفران به پایان رسید:

انشالله که همه ی کسانی که راه خودراگم کرده اندپیداکنندوبه رهایی وحال خوب برسند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نوع مطلب : عملکرد لژیون، 
برچسب ها : کنگره 60، درمان اعتیاد، عملکردلژیون،
لینک های مرتبط :درباره وبلاگمدیر وبلاگ : آزاده رحمانیان
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات