راه روشن
وبلژیون همسفر آزاده رحمانیان
چهارشنبه 18 اردیبهشت 1398 :: نویسنده : آزاده رحمانیان
به نام قدرت مطلق
روزدوشنبه مورخ 97/2/16لژیون چهارم به استادی خانم آزاده بادستورجلسه "وادی یازدهم (سه سی دی )"راس ساعت مقررآغازبه کارنمود

ابتدای جلسه راهنمای عزیزخانم آزاده ضمن تبریک فرارسیدن ماه رمضان ،بیان داشتندامیدوارم حال همگی خوب باشد.من هم یاوجودمشکلاتی که دارم حالم خوب است وخداوندراشاکرم که کنگره رابرسرراه من قراردادتابتوانم دراین مکان مشکلات خودراشناسایی ودرمان کنم .پس ازآن ازهمسفران خخواستنددرمورددستورجلسه هفتگی "مسیولیت ،ظرفیت ،(قبله گم کردن )"مشارکت کنند:

همسفرلیلا :وقتی ظرفیت مابالاباشدهم مسیولیتم رابهترانجام میدهم وهم اینکه قبله ام راگم نمیکنم که این ظرفیت بادانایی من بالامیرود وهمیشه شکرگزارموقعیت فعلی باشم امادرکنارآن دانایی خودرابالاببرم که به درجات بالاتری برسم .

همسفرزینب :یکی ازدلایل وجودمشکلات درزندگیمان اینست که بایدظرفیت وعلم ودانایی مابالابرودپس درمواجهه بامشکلات گله وشکایت نکنیم وحکمت خداوندبراین قرارداده شده است .

همسفرسمیه :مسیولیتی که به ماداده میشودبایدظرفیت آن راداشته باشیم ونبایدظرفیت کاری که نداریم به عهده بگیریم .

همسفرالهام :هدف اصلی رامادرزندگی گم کرده ایم ،مشکلات درزندگی است ولی درست حل کردن ان بسیارمهم است .واگرمشکلی بر ای ماپیش می آیدشایدبه این دلیل است که شایدمسیولیتیکه قبلابه ماداه شده است درست انجام نداده ایم واین مشکل بایددرسرراه ماقراربگیردتاظرفیت مابالابرود.

همسفرمهتاب :مسولیت پذیری ازهدفمندی نشات میگیردکه هرچقدرهدف ما بالاترباشدمسیولیت پذیری مابیشترمیشود.

پس ارآن وادی یازدهم(سه سی دی ) به استادی خانم مهتاب ادامه پیداکرد:

همسفرمهتاب :آقای مهندس درابتدای این سی دی بیان میکنندانسانهابعضی مواقع بادستهای خودشان مشکلاتی رابرای خودفراهم میکنند.مثلاحرف خصوصی خودرابه دیگران میزنندیا..

ایشان ادامه میدهندتاریکی ازدل روشنایی به وجودمی آید وبالعکس .روشنی وتاریکی مطلق وجودندارد.

حرکت تاریکی هابصورت نرم وآرام است .

اهریمن ازچه ویژگی انسان برای منحرف کردن آن هااستفاده میکند؟ازختیارانسان ،که انسان را دعوت به ضدارزش میکندازطریق الهام والقا.

انسانهاچگونه انسانهایی هستندازنظراهریمن ؟

همسفرزینب :انسانهاموجودات ناسپاس ،حریص وزیانکار مگرکسانیکه عمل صالح انجام دهندودیگران رابه صبرومحبت توصیه کنند.

همسفرمهتاب :استاددرادامه میگویندانسانهادربدست آوردن چیزی تلاش میکنندولی برای نگه داشتن آن تلاشی نمیکنندوتعادل رادرزندگی رعایت نمیکنند.

خمرراتوضیح دهید؟

همسفرزهرا:مشروبات ،تریاک ومشتقات آن ،برگ های کاکویین ،حشیش ومشتقات آن ،قارچهای توهم زاوفکرواندیشه های منفی وموادمخدری که درآینده تولیدمیشود.

همسفرلیلا :خمریعنی پوشش وحجاب ،وکلاهرچیزی که

همسفرمهتاب :برای رفع مشکلات خودسریع ازداروهای شیمیایی استفاده نکنیم بایددرحداستانداردازاین مواداستفاده کنیم .

استاددراین سی دی درموردقوانین چه میگویند؟

همسفرالهام :برای اینکه ازجهنم خارج شویم بایدقوانین الهی رامحترم بشماریم کسی که درظاهرادعای دینداری میکندولی درخلوت خوداین قوانین رازیرپامیگذاردبی دین ترین انسانهاست .

همسفرمهتاب :انسان برای تغییرصفت گذشته بایدچه کاری انجام دهد؟

همسفرزینب :مااگروادی های قبلی رابخوبی کارکرده باشیم به این وادی که برسیم  قطعاتبدیل به چشمه های جوشان شده ایم .

همسفرمهتاب :دوویژگی برای تبدیل شدن به چشمه های جوشان وجوددارد.بیان کنید؟

همسفرزهرا:یکی وجودمنابع آب ذخیره شده ودیگری اختلاف سطح یااختلاف پتانسیل منابع آب بادهانه ی خروجی چشمه

همسفرمهتاب :این مسیله درانسان چگونه است ؟انسان برای اینکه تبدیل به چشمه ی خروشان شوداول اینکه بایداطلاعات وآگاهی خودرابالاببردودیگر وجوداختلاف پتانسیل بین سطح درون وبیرون برای کسب انرژی است .

بایدهمیشه تولیدانرژی داشته باشیم که بدست آوردن آن چیزعجیب وغریبی نیست .

راهناخانم آزاده :چیزی که من درکنگره فهمیدم اینست که اگرمیبینم حالم خوب نیست سه دلیل داردیاجسم یاروان یاجهان بینی من مشکل دارد که روان ترکیبی ازجسم وجهانبینی وتمام اینهاروی هم تاثیردارند.درزندگی من ابتدابایدبه خودم  بپردازم .

ترسهادرسهای ماهستند.ترس نتیجه شرک است .مابایدخشمهای خودم راکنترل کنم وبرانهاغلبه کنم .چگونه؟ بایدشرکهای خودراکناربگذارم .صفت گذشته خودراتغییردهم .که به مرورزمان برایمان رخ میدهد.

همسفرمهتاب :وقتی به کسی حتی مسولیت کوچکی داده میشوداین حالت اختلاف پتانسیل دراوبه وجومی آید.بنابراین برای چشمه ی جوشان شدن بایددایمادرحال حرکت باش وسعی کنیم باحرکت سالم جایگاه خودرابالاببریم .

انرژی منفی نداریم وقتی انرژی وتوان خودرادرجهت منفی به کاربگیریم حال وانرژی منفی تولیدمیشود.

مابرای اینکه همیشه انرژی داشته باشیم وحالمان خوب باشدبایدبه سمت ارزشهاحرکت کنیم وحال خوب داشتن به ثروت دنیامربوط نمیشودبستگی به اندیشه وافکارمان دارد.

وقتی انرژی وشادی  مازیادمیشوددرعمل تفکرمازیادمیشودوسیستم ایکس ما شروع به فعالیت میکندوآندروفین ودوپامین ترشح میکندوموجب شادی مامیشود.

انرژی منفی چگونه باعث تخریب میشود ؟

هرچقدربه سمت ضدارزشهاحرکت کنیم حال خودمان ابتداخراب میشوددرکتاب 60درجه هم بیان میکنیم هرچقدربه روزنه ی موجودیت خودنزدیک شویم حال مابهترمیشود.

راهنماخانم آزاده :ضمن تشکرازخانم مهتاب ،درابتدای سی دی آقای مهندس بیان میکنندوادی هاراه درست زندگی کردن وچگونه فکرکردن رابه مامی آموزند.حال سی دی سوم این وادی رابررسی میکنیم.

همسفرزینب :ابتدای این سی دی استادبیان میکنندهمه ی انسانهاچشمه هستند.اینکه چشمه چگونه است بستگی به نفس انسان دارد.چندنوع چشمه داریم .چشمه هایی با آب خنثی یاخشک ،انسانهایی که چیزی که دریافت میکنندفقط برای خودشان میخواهند،چشمه هایی باآب زلال ،همه ازاین نوع انسانهااستفاده میکنندوموجب آرامش ومحبت ولذت هستند.یاچشمه هایی باآب گندیده که اینگونه انسانهابوی تعفن میدهندوچشمه هایی باآب زهرآگین ،انسانهایی مردم آزارکه ازاذیت وآزارمردم لذت میبرند.

نیروهای مخرب برای ساخته شدن مااست درواقع نیروی مکمل ما برای سازندگی است .

قانون اصلی خلقت به مامیگویدمابایدبازپرداخت بدهیم .مثلاچیزی که میاموزیم به دیگران بایدبیاموزیم و...

درمتن وادی آمده چشمه ورودهای خروشان به بحرواقیانوس میرسندمنظورازچشمه جوشان جسم ماورودهای خروشان روح وروان ماواقیانوس اهداف ماهستند.

همسفرلیلا:مابایدبه جلوحرکت کنیم تاپیشرفت کنیم وبه تکامل برسیم واگرراکدباشیم تبدیل به گندآب میشویم یامانندکسی که بادوچرخه ثابت رکاب میزندولی به جلوپیش نمیرود.

همسفرالهام :انسان اگرمانندرودهای خروشان باشدبایدبپذیریم راه ماهموارنیست درسرراه مامشکلات وجودداردکه مابایدباصبروتحمل راه راادامه دهیم .

همسفربیتا:مابایدهمیشه اطلاعات وآگاهی خودرابالاببریم ودریک سطح نباشیم .اینگونه میتوانیم انرزی خوبی بدست آوریم .درست است که جسم ماثابت است ولی اندیشه وروح وروان مابایددرحال تغییرباشیم .

راهنماخانم آزاده :یعنی اینکه اگرثابت باشیم حال ماخراب میشودپس دراینصورت نبایدشکایت بکنیم که چراحال ماخراب است .هزاردلیل داردکه چراحال ماخراب است یکی ازسرفصلهای آن مربوط به جهان بینی وروان مااست .

همسفرلیلا:مهندس دراین سی دی بیان میکنندکه انرژی مابایدتبدیل به پتانسیل شودمثل وقتی است که ماآگاهی داریم که این رانبایددرخودمان نگه داریم بایدآن رابه بیرون منتقل کنیم مثلابه دیگرا ن بیاموزیم یامثلاماوقتی به کنگره می آییم وآموزش میبینیم زمانی که امتحان میدهیم انرژی میگیریم درواقع بازپرداخت میدهیم درزندگی هم همینطوراست .انسان باچیزهایی ناچیزمیتواندحال خودش راخوب کند.

راهنماخانم آزاده درپاسخ سوال یکی ازهمسفران درموردچگونگی بخشش به دیگران گفتند:به قول آقای خدامی ،همیشه ازنداشته هایتان ببخشید.نتیجه مثبت آن رابه زودی میبینید،عاقلانه ببخشیدنه حسابگرانه ،

جمله ای بسیارزیباازآقای مهندس دراین سی دی است که انسانهادلشان رابه آینده خوش کرده اندکه فلان کارراانجام میدهیم ولی فرصت آن راپیدانمی کنند،آینده مهم است بایدبرای آینده تلاش کنیم ولی زمان حال رانابودنکینم .ارزش چیزی که الن داریم بدانیم .

یک اصل کلی وجوداردمن اگرنسبت به خودم احساس خوبی داشته باشم دیگران هم نسبت به مااین احساس راخواهندداشت.پس اگراین حس درماوجودنداردنبایدازدیگران چنین توقعی داشته باشیم .

ایشان ادمه دادند:آقای مهندس میگویندهمه ی ماباوجودمشکلات زیادی که داریم ولی برگ برنده های فراوانی داریم که اززندگی لذت ببریم .ومهم اینست که به آنهابپردازیم وآنهاراببینیم مثل سلامتی و..

مطلب دیگری که ایشان درسی دی بیان میکننداینست که انرژی که ماازدیگران بدست می آوریم این انرژی خوبی نیست .ایشان میگویندفرق بین انسانهایی که ثروتمندزندگی میکنندوثروتمندمیمیرند.توضیح دهید؟

همسفرزهرا:انسانهایی که ثروتمندمیمیرندکسانی هستندکه فقط به فکرجمع آوری مال وثروت هستندولی ازآن استفاده ای نمیکنند.وآقای مهندس میگویندسعی کنیدثرونمندزندگی کنیدواین بستگی به این داردکه درچه مرحله ای ازنفس باشید.

خانم آزاده :بعضی میگویندچراخداشیطان راآفرید؟

همسفرزهرا:سختی هاومشکلاتی که درزندگی است برای تکامل انسان است وخوبی درکناربدی معناپیدامیکند.

خانم آزاده :مطلبی که آقای مهندس دراینجابیان میکننداینست که هرکسی درهرجایی که هست برمبنای عدالت است .چون این مربوط به گذشته مامیشودچیزی است که خودمان ازقبل ساخته ایم .

وانسان اگردرسختی فرومیرودبرای سازندگی و یادگیری اوست  حتی فقر،گرسنگی و..

هیچ چیزدراین دنیامجانی بدست نمی آید.

هرچیزی که دراین دنیابکاریم همان رابرداشت خواهیم کرد.

ویک دلیل برای کسانیکه ازنظرمالی قوی هستندولی حالشان خراب است اینستکه فقط به دنبال جمع آوری ودریافت هستندوبازپرداختی نمیدهند.

کسانیکه زندگی یکنواختی راتکرارمیکنندوآموزشی نمیبینند،هرروزشان مثل قبل است هیچگونه جهشی ندارندوهیچ تولیدواثری ازخودباقی نمی گذارنددرحقیقت انرژی لازم رابدست نمی آورند.

پس بایدهروزخودرابررسی کنم ،به خودم بپردازم ،آیاروزهای من باهم فرق میکندروبه پیشرفت است یاخیر،وعلت حال خرابی خودرادرخودم جستجوکنم نه دیگران.....

جلسه بادعای همسفرلیلابه پایان رسید:

انشالله که حال همه دراین ماه عزیزخوب شود.

آمین...

نگارش :همسفرزهرا

 

 

 

 

 

 

 

 

نوع مطلب : عملکرد لژیون، 
برچسب ها : کنگره0، درمان اعتیاد، عملکردلژیون،
لینک های مرتبط :

جمعه 14 تیر 1398 10:20 ق.ظ
از همه لژیون تشکر میکنم و زهرای گل که مطالب را به زیبای در وبلاگمون میزارند کمال تشکر را دارم
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.


درباره وبلاگمدیر وبلاگ : آزاده رحمانیان
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic