راه روشن
وبلژیون همسفر آزاده رحمانیان
پنجشنبه 26 اردیبهشت 1398 :: نویسنده : آزاده رحمانیان
به نام قدرت مطلق
روزدوشنبه مورخ 97/2/23لژیون چهارم به استادی خانم آزاده بادستورجلسه "تفکروروشهای غلط درمان "وسی دی هفتگی "ساختمان جسم 4"راس ساعت مقررآغازبکارنمود.

ابتدای جلسه همسفران درمورددستورجلسه"جهان بینی 1و2" مشارکتهایی انجام دادند:

همسفرلیلا:من قبلاشنیده بودم اگرمیخواهی خدارابشناسی بایدابتداخودت رابشناسی واین جمله برای من نامفهوم بودوقتی من به کنگره آمدم وباشنیدن سی دی هاعیوب خودم راپیداکردم وجهان درون خودم راپیداکردم. وبیشترشناختم آقای امین میگوینداگرمیخوتاهیدجهان بینی شماارتقاپیداکندبایدخودتان راببینیدنه عیوب دیگران ودیگری خدمت کردن درکنگره.

درجهان بینی دومثلث دانایی وجهالت وجوددارد.که مثلث دانایی شامل آموزش ،تجربه وتفکراست ومثلث جهالت شامل ترس ومنیت وناامیدی است.

ادامه جلسه به استادی خانم زهرابادستورجلسه خصوصی "تفکروروشهای غلط درمان "ازاستادامین برقرارگردید.

همسفرزهرا:ابتدای س دی استادامین تفاوت تفکروافکاررابیان میکنند.تفکرحرکتی است منسجم ومتمرکزمثل شعاع نوری که دریک راستاحرکت میکنندولی افکارفاقدتمرکزوپراکنده است ودرهمه جهات پخش میشود.

پس وقتی ماچندخواسته باهم داریم تبدیل میشودبه افکاراماوقتی یک خواسته مابالابیایدوتنهاخواسته مابشودتمام نیروی ماروی آن متمرکزمیشودوبه آن خواهیم رسید.

درمان اعتیادهم همینجوراست بایدابتدای راه ،مسائل دیگرکناررودومسئله درمان بالابیاید.

همسفرزهرا:وقتی یک خواسته مااجراشددرمسئله تفکر،پس ازمدتی خودبه خودمیروی روی پله ی بعدی وخواسته بعدی .

خانم آزاده :اگربخواهی چیزی رابدست بیاوری بایدچیزی ازدست بدهی واگردرصراط مستقیم باشیم مطمئناچیزهای بسارخوبی نصیب ماخواهدشد.درسفراول هم برای اینکه به درمان برسی بایدفقط روی درمان خودمتمرکزشویم .

همسفرنسترن :افکاردرماحسی به وجودمی آورندکه مارابه دنبال خودمیبرندامادرتفکرماازحس استفاده میکنیم برای اینکه بتوانیم مسئله راحل کنیم .

همسفرزهرا :تفکرکمیتی است که هم جهت مثبت داردوهم منفی .

آقای امین بیان میکنندمادرکنگره درست فکرکردن رامی اموزیم واین مسئله  بسیارمهم است .

حال چه اتفاقی می افتدکه تفکرماخراب ازآب درمیایدوتفکرمانتیجه ای نمیدهد؟موانع چه هستند؟

همسفرنسترن  :به دوصورت یااینکه ماناآگاهی داشته باشیم یا ناخالصی که دراثرحسهای منفی که داریم ودارای احساس منیت وترس وناامیدی باشیم تفکرماازمسیراصلی منحرف میشود.

خانم آزاده :ناخالصی درمن باعث میشود که من متوجه مطالبی که که درسی دی بیان میشودرانشوم وماوقتی به اینجامی آییم بایددرخودم پالایش انجام دهم برای نوشتن سی دی وقت بگذارم تابه مرورمتوجه مطالب آن شوم .

 همسفرزهرا :نااگاهی باناخالصی متفاوت است .منشاتفکرچیست ؟

همسفرلیلا :به اعتقادکنگره همه چیزطبق خواسته انسان وفرمان اوانجام می گیرد.پس پشت خواسته های ماتفکروجودددارد.

همسفرزهرا :تفکردزنقاط مثبت ازخواسته های معقول نشات میگیردولی ممکن است به نتیجه نرسدمثلاسفرمیکنیم ولی سفرخوبی نمکنیم .

تفکرمیتواندمثبت ولی درعین حال غیرصحیح باشد.واین زمانی است که نادانی وناخالصی مادرتفکرنقش دارد.

تفکرممکن است مثبت باشد وقوی وسازنده که این میشودتفکرمثبت وصحیح.

یااینکه تفکرممکن است منفی باشدوقوی مانندارتش هیتلر.

خانم آزاده :برای اینکه تفکرمادرست باشدبایددوپارامتررارعایت کنیم وتمام مشکلات ماازهمین موضوع نشات میگیرم ،ازجمله اینکه تابحال اعتیادرابیرون ازکنگره نتوانسته انددرمان کنندیکی اینکه هنوزمجهولات رانشناخته ایم ودوم مسیرراه ،که اشتباه رفته ایم وبدرستی تشخیص نداده ایم.

همسفرزهرا :پس اگرمجهولات مااشتباه باشدمسیرحرکت ماهم اشتباه خواهدبود.

همسفرزهرا :درتفکرسه نیروی الهام والقاوتحرک اتفاق می افتداگرماباجریانات الهام والقاوتحرک همسوباشیم میتوانیم ساختارقوی بوجودبیاوریم حال اگربا آنهاهمسونشویم وطبق جهل وناآگاهی خودمان پیش برویم ویابراساس ناخالصی خودمان عمل کنیم بااینکه تفکرمامثبت بوده وخواسته مان معقول ولی به نتیجه ای نمی رسیم وبنای سستی به وجودمی اوریم .

پس حرکت درجهت الهام والقاوتحرک براساس تقوااست .

حال اگربراساس فجورونیروهای تاریکی حرکت باشداگرکسی خواسته نامعقولی داشته باشدوحرکت کندنیروهای الهام والقاوتحرک هم به اوکمک میکندولی ازنوع منفی آن

تعریف بنیادی تفکریعنی حرکت ازمجهول به سمت معلوم .

درموردالهام والقاوتحرک توضیح دهید؟

همسفرلیلا:القایعنی اثرگذاشتن چیزی برروی چیزدیگر،الهام درصورپنهان ماصورت میگیرد.تحرک هم یعنی حرکت کردن

خانم آزاده :القایعنی تحت تاثیرقرارگرفتن ،الهام هم که توضیح داده شوواحیایعنی زنده شدن ،

همسفرزهرا :درکنگره به مبداخیلی توجه داده میشودچون اگرمبدامامشخص باشدکارماخیلی راحت وساده خواهدبود.اگرمبداغلط باشدتمام تلاش ومحاسبات ماحتماغلط خواهدبود.

آقای امین بیان میکنندمابایدستونهایمان رابرزمین سفت بناکنیم وقتی فرض ماغلط باشدمثل اینست که ستونهای خودراروی شنزاربناکینم .

اکثرکسانیکه که مشکلاتی نظیراعتیاددارندچون چندین مرتبه ودرزمان زیادی شروع به مبارزه وپیداکردن راه حل ازروشهای مختلف کرده انداین باوربه وجودمی اید که بایدزورزیادی بزنیم درصورتی که اینطورنیست .

پس یکی ازنشانه های اینکه تفکردرستی را درپیش گرفته ایم اینست که درطول مسیرحرکت احساس سبکی وآرامش ولطت ازسفرراپیداکنیم واین احساسی است که بعد ازسفربه وجودمی آید.

اراده چیست ؟

همسفرنسترن :نیروی خواست انسان رامیگویند.

همسفرزهرا :هرچه نیروی خواست مابیشترباشداراده ماقویترمیشودامااین یک نیروی خام است .

اراده نیروی خام است که باکمک نیروی عقل وتفکردرطول زمان باعث به وجودآمدن ساختارهایی درانسان میشود.پس اینهامکمل هستند.

اراده برای کارهای ساده مثل خوردن و...قابل استفاده است ولی برای کارهای پیچیده نیازبه آموزش دارد.

درانتهای سی دی آقای امین راجع به اعتمادبه نفس صحبت میکنند.

اگرماخودمان تصمیم گیری انجام ندهیم هرچندحرکت درستی انجام داده باشیم اعتمادبه نفس درمابوجودنمی آید.شرط لازم اینست که خودمان تفکرانجام دهیم .

وقتی فرمان درست صادرکنیم اتحادبین عقل ونفس هرچه قویترمیشودواعتمادبه نفس ماقویترمیشود.نفس است که تعیین موجودیت میکندعقل فرمان صادرمیکندولی نفس بایدآنراانجام دهد.ضمانت اجرایی خواسته نفس است.

خانم آزاده :پس اینکه تابحال روانشناسان و...نتوانسته انداعتیادو..رادرمان کنندچون حرکتشان ازراه درستی نبوده است مجهولات رابدرستی نشناخته اند.

نکته سی دی ساختمان جسم (4) :

همسفرلیلا :آقای مهندس دراسن سی دی بیان میکنندجسم بسیارعظیم است که ماچیززیادی ازآن نمیدانیم فقط به ظاهرجسم می پردازیم جسم دارای صدهامیلیاردسلول است که ماقادربه شناختن همه ی آنهانیستیم واصلادرتصورمانمیگنجد.

جسم داستان عجیب وغریبی است وهمه چیزدرجسم درحال ساخت وسازاست .

جلسه بادعای راهنمای عزیزبه پایان رسید:

دعامیکنیم خداوندبه ماکمک کندتابهترین حرکت رادرجهت تغییرجهان بیین خودمان به سمت جهان بینی کنگره انجام دهیم.

 

نگارش :همسفرزهرا

 

 

نوع مطلب : عملکرد لژیون، 
برچسب ها : کنگره 60، درمان اعتیاد، عملکردلژیون،
لینک های مرتبط :

نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.


درباره وبلاگمدیر وبلاگ : آزاده رحمانیان
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic