راه روشن
وبلژیون همسفر آزاده رحمانیان
سه شنبه 4 تیر 1398 :: نویسنده : آزاده رحمانیان

به نام قدرت مطلق
دوشنبه مورخ 98/4/3لژیون چهارم به استادی خانم آزاده بادستورجلسه "سی دی یین ویانگ 2"راس ساعت مقررآغازبه کارنمود.


ابتدای جلسه راهنمای عزیزخانم آزاده ضمن عرض تبریک به مناسبت هقته دیده بان وضرورت قدردانی ازاین خدمتگزاران وشرکت درجشن دیده بان وتقدیرازآنهابیان کردند:دیده بانان ستونهای کنگره هستند،که این اعضا14نفرهستندوهرکدام مسیولیتهایی دارند.دیده یعنی چشم ،بان یعنی نگهبانی کردن ،

دیده بان کسی است که باچشمهایش مراقبت میکند،ووظیفه اواینست که مانندعقاب ازبالا نگاه میکندومدام درحال رصدکردن ونظارت کردن  است .

دیده بانان باتعادل ترین وباهوش ترین آدمهاهستند.

پس ازآن ایشان به وظایف دیده بانان واسامی آنهااشاره کردند.

پس ازآن سی دی "یین ویانگ 2"توسط همسفران بیان گردید.

همسفرنسترن :آقای امین دراین سی دی بیان میکننددرهرموجودوسیستمی دونیروبصورت اضدادوجوددارد.نیروی "یین "به عنوان نیروی خام وتاریک ونیروی "یانگ "به معنی نیروی پخته وروشنایی .

درواقع "یین ویانگ "وحدت اضداداست .

به خاطروجوداین دونیرواست که انسان هاو...درحال کشمکش ودرگیری بایکدیگرهستند.وببرسی وتحلیل این قضیه روی انسانهاکمکهایی به اومیکند.

وقتی یین درحال رشدپیداکردن است یانگ شروع به ضعیف شدن میکندتاجاییکه تاریکی تمام شخص رافرامیگیردوروشنایی به حداقل میرسدولی ازبین نمیروددراینجاروشنایی خودش راتقویت وکامل میکندجهش پیدامیکندودوباره این موجودراروشنایی فرامیگیردولی این روشنایی باروشنایی قبل فرق میکندازجنس کاملتری است .درچرخه ای که یانگ درحال رشدکردن است نشانه هایی درانساناست ازجمله سرزندگی ،برکت ،نظم وانضباط

وبرنامه واهدافی که انسان میخواهدانجام میشود.صداقت ودوستی ومحبت جایگزین میشودورشدمی یابد.

تاجاییکه تاریکی به نقطه میرسددراینجاتارییک جهش پیدامیکند،خودراتقویت میکندوباترفندهای قویتری رشدپیدامیکند

وازکوچکترین شکافهاوادرمیشودووجودشخص راکم کم فرامیگیرد.نشانه های رشدیین رامیتوان بی نظمی ،ازهم پاشیدن زندگی رامیتوان نام برد.

واین موضوع درمورداعتیادبه اینصورت است که اگرفردی بع درستی درمان نشده باشدوموادراقطع کنددرمرحله بعد ازموادقویتری استفاده میکند.

زمانیکه درمان درشخص اتفاق میافتدساختارقبلی منهدم میشودوازبین میرودوساختارجدیدی که ازهرنظربایاختارقبلی متفوتست به وجودمی آید.

وقتی یین مغلوب ویانگ غالب میشوداین مسیله برگشت ناپدیرمیشود.مانندزدن واکسن آبله ،که بدن رادرنقابل این میکروب مقاوم میکنداماممکن میکروبی دیگری باساختاری متفاوت دوباره واردبدن شودکه انسان بایددراین موردهوشیارباشد.

اعتیادهم اگردرمان شوددیگربرگشت پذیرنیست .

سپس آقای امین بیان میکنندوجودهرانسانی مانندزمین است که همیشه بوده واست و افکارواندیشه هاوصفتهای ی اومانندساختماوبنادرزمین است که میتواندسالم یابصورت مخروبه باشد.

وقتی یین ویانگ کامل شودساختمانهای قبلی که همان صفتهاواندیشه های قبل است بایدخراب شودکه این مسیله درزمان تغییرمیکندوتبدیل به ساختارجدیدی شوند .

پس برای اینکه انسان بتواندازمسیله ای عبورکندبایدچرخه ی یین ویانگ دراوکامل شود.

همه ی موجودات نوردارندونورخودراازخدامیگیرنداماموجوداتی هستندکه باتوجه به ظرفیت ونداشتن شرایط لازم آن نورراندارندومیخواهدنورخودراازدیگران بگیرند.

خانم آزاده :کامل شدن چرخه یین ویانگ رامیتوان به  پختن کیک یا..تشبیه کردکه بایدزمان لازم رابه آن بدهیم .

بایدبرای هرچیزی زمان کافی را به آن بدهیم ونقش خودرابدانیم وبیشترازآن عمل نکنیم .

همسفرعاطفه :تاریکی هاوساختارهای منفی  که دروجودمن است قدرتش راازمن گرفته اندوتبدیل به غول شده اند.واگرمن بخواهم به سمت روشنایی بروم این اجازه رابه من نخواهندداد. وبرای همین است که  انسان نمیتواندبراحتی ازتاریکی  خارج شودچون نیرویی قوی که انرژی خودراازانسان گرفته است درجلوی اومیایستد.

اگرخواهیم چرخه یین ویانگ راکامل کنیم راهش اینست که ازابزارتاریکی استفاده نکینم .

انسان دربازیهای زیادی شرکت میکندولی بعضی بازیهاهستتندکه بایدشرکت نکنی تابرنده شوی .کافیست که ازخشم وکینه ونفرت استفاده نکنی تابرنده شوی .

اینکه من احسا س وافکاربدی دارم مهم نیست زمانی خراب میشودکه من درراستای این احساسهاحرکت کنم .

چون حسی که ازریشه غلط باشدباپیروی نکردن قدرتش راازدست خواهندداد.وازبین خواهندرفت .

پس ازآن تفاوت احساس ونیازبیان شده است .وسوسه نیروی اهریمنی است که اگربه آن توجه نکنیم به مرورزمان ازبین خواهدرفت ولی نیازباگذشت زمان ازبین نخواهندرفت مثل نیازبه خواب .

همسفرزهرا:درمبارزه بایین ازابزارآن نمیتوانم استفاده کنم وکافیست درجهت آن حرکت نکنم .اگرآن احساس نفرت ازبین رفت وانسان ازآن پیروی نکردآن چرخه برای  همیشه برای ماحل خواهدشدوآن نیرومغلوب میشودودیگربرنمیگرددچون ساختارانسان عوض شده است .

کسی که درمقابل نیروهای منفی دچارکینه وخشم نمیشودوبه هم نمیریزدآن نیرونمیتوانددراوتخریب ایجادکندودراورسوخ کندومیرودسراغ انسان دیگری که ضعیف باشدوقانون بازی رابلدنیست .

خانم آزاده :ماازاین دوسی دی "یین ویانگ 1و2"نتیجه گرفتیم که برای رسیدن به روشنایی بایدازتاریکیهاعبورکنیم بایدظرفیت خودرابالاببریم بایدقبول کنیم سختیهایی که درپیش داریم وآنهاراتحمل کنیم تاوقتی که زمان عبورازآن برای مابرسدانشالله بتوانیم این سی دی هارادرزندگی کاربردی کینم.

نکته ازسی دی هفتگی "حقه 1":

همسفرلیلا:آقای امین دراین سی دی عنوان میکنندهرعلمی رابایدازپایه یادبگیریم وهرچیزی بایدازپایه درست شود.

بایدبرای یاددادن علوم به دیگران به جای تعریف ازمدل استفاده کنیم مانندصحبتهای اقای مهندس .

مثلث دانایی دراین سی دی توضیح داده میشود.

خانم آزاده :دراین سی دی ازکبر،شرک ونفاق صحبت میشود.زمانی انسان دچارکبرمیشودکه نقش خداوندرادرآفرینش نادیده بگیریم.همه ی مادرجاتی ازکبررادروجودمان داریم وقتی خودمان رانسبت به دیگران دردرجاتی بالاترمیبینیم .

جهنم غیرازاینکه من دچاربیماری باشم نیست .بیماری غیرازفکرآشفته وخواب نامناسب نیست .

من به همسفران عزیزتوصیه میکنم حتمااین سی دی رابه دقت گوش دهند.

جلسه بادعای راهنمای عزیزبه پایان رسید:

دعامیکنیم خداوندسپاسگزاری وقدردانی ازکسانی که به ماخدمت میکنندرادروجودمابطورشایسته قراردهدوخودمان هم درجهت آن حرکت کنیم .

 

موفق وپیروزباشید...

 

نگارش :همسفرزهرا

نوع مطلب : عملکرد لژیون، 
برچسب ها : کنگره 60، درمان اعتیاد، عملکردلژیون،
لینک های مرتبط :

جمعه 14 تیر 1398 10:14 ق.ظ
خیلی تشکر میکنم از زهرای گل و خانوم ازاده عزیر بسیار زیبا بود
دوشنبه 10 تیر 1398 11:59 ق.ظ
سلام و درود خدمت همه دوستان از مطالبتان نهایت استفاده را بردم ، خدا قوت به همگی ، موفق و پیروز باشید


درباره وبلاگمدیر وبلاگ : آزاده رحمانیان
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic