راه روشن
وبلژیون همسفر آزاده رحمانیان
چهارشنبه 12 تیر 1398 :: نویسنده : آزاده رحمانیان
به نام قدرت مطلق 
دوشنبه مورخ 97/4/10لژیون چهارم به استادی خانم آزاده بادستورجلسه "به دنبال چه هستیم "ونکته ازسی دی "حقه 2"راس ساعت مقررآغازبه کارنمود

ابتدای جلسه راهنمای عزیزازهمسفران عزیزی که درجشن دیده بان شرکت کردندتشکرکردند.پس ازآن ایشان ازهمسفران خواستندنکته هایی درموردسی دی هفتگی "حقه 2"بیان کنند:

همسفرمهتاب :دراین سی دی بیان میشودکه کسانیکه درمسیله ای توانایی دارندممکن است به خاطرآن توانایی دچارکبرشوند.شرک هم زیرمجموعه کبراست واین مسایل درزندگی ماجریان داردکه بایستی به آن دقت کنیم .

همسفرنسترن :اگرکبردرمارشدکندبه جایی میرسد که انسان خودراخدامیداندمانندفرعون،ودراین حالت رزق اوازطرف خداوندقطع میشود.یعنی رزق اوازطرف جوهرغنی خداوندقطع میشودوجاهای دیگربه دنبال رزق میرود.

همسفرعاطفه :کفریعنی پنهان کردن ،واگرماصفتهای خوب دیگران راپنهان کنیم ،خصلتهای خوب ماهم پنهان میشودکه این نتیجه کفراست .

همسفرلیلا :کفردرکنارکبراست .کسیکه کبردارد،کفرهم دارد.ومشرکین کسانی هستندکه قدرت مطلق رانادیده میگیرندورزق و..راازکسانیکه کبردارندمیخواهند.

نکته ای دیگرکه بیان میشوداینکه مابایدروی کاری که بلدهستیم تمرکزکنیم وانراعملی کنیم .دراینصورت موفق خواهیم شد.

راهنما:دراین سی دی به خوبی بیان میکندکسانیکه کبردارندزیرمجموعه کسانی هستندکه شرک دارند.شیطان نمادکبراست ومن اگرشک بورزم درواقع زیرمجموعه شیطان هستم .

همسفرالهام :نکته ای که م به آن توجه کردم این بود که مانه تنهانبایدغیبت دیگران به بدی انجام دهیم بلکه بایدخوبی های انهارابیان کنیم .

همسفرشهره :هرانسانی خواسته ای داردکه میتواندخوب باشدیابد،

سیستم شیطانی اول به ماپول وانرژی و..میدهدولی سیستمهای الهی برعکس هستند.

همسفرزهرا:انرژی که ازسیستم کبرگرفته میشودباعث بروزمشکلات وبیماریهامیشودزیرا کسی که کبرداردازخودش انرژی نداردوازدیگران بدست آورده است ومشرکینی که این انرژی رابدست می آورندممکن است باحس وطبیعت آنهاسازگاری نداشته باشدپس وقتی واردسیستم اومیشودباعث تخریب اوخواهدشد.

راهنما خانم آزاده :دراین سی دی اقای امین به صورت کاملاروشن وباارایه مدل ،کبروشرک وکفررابرای ماروشن میکنند.ایشان عنوان میکنندکسانیکه خودشان راسنگ صبوردیگران میدانندودیگران همه ی مشکلات خودرابرای اوبیان میکنند،نتیجه ای جزاینکه پس ازمدتی دچارمشکلات روحی وجسمی میشوندنخواهدداشت.

مدل سیستمهای الهی وشیطانی برعکسیکدیگرعمل میکنند.سیستم شیطانی ابتدابه توحال وانرژی میدهندولی بعدادچارمشکل خواهی شدمثل ربا،موادمخدرو...

ولی سیستم الهی بایدابتداخدمت کنی تابعداحال توخوب شود.مثل خدمتهای کنگره یا...

ادامه جلسه به بررسی سی دی"به دنبال چه هستیم "آقای مهندس  پرداخته شد:

همسفرمهتاب :دراین سی دی بیان میشودهدف ازخلقت وزندگی کردن چیست؟ ،واینکه به حال خوب برسندچیست؟

خلقت خداوندفقط شامل انسانهانمیشودکه شامل همه ی موجودات است .همه ی انسانهابه دنبال رسیدن به حال خوب هستندچه انسانی که مشروب میخوردیاانسانی که زاهداست .

آیاداشتن حال خوب به داشتن ثروت یاهمسرخوب یاامکانات خوب یا..است؟اینهاوسایلی هستنددرجهت خدمتووسیله مانه اینکه مادرخدمت آنهاباشیم .

داشتن حال خوب قانون داردمثل همه ی قانونهای طبیعت.

برای رسیدن به حال خوش چهارموردراآقای مهندس دراین سی دی بیان میکنند:1)حساب خودراباخودودیگران صفرکنیم 2)ازضدارزشهادوری کینم وبه سوی ارزشهاحرکت کنیم .39خدمت کردن به دیگران 4)ایکه درزمان حال زندگی کنیم

همسفرنسترن :تمام ادیان الهی یکسری قوانین رابه مامنتقل میکنندکه مجموع همه ی آنهامیگویدازضدارزشهادوری کن ،دروغ نگو.دزدی نکن .تجاوزنکن و....وپرداختن به ارزشها،راستگوباش.امانتدارباش و...

پس میتوان گفت قوانین الهی ،قوانین حال خوش است دردنیاوآخرت .

پس یکی ازراههای رسیدن به حال خوش رعایت قوانین الهی به صورت عملی وکاربردی است درزندگی نه فقط زبانی .

همسفرعاطفه :یکی دیگرازرسیدن به حال خوش خدمتگزاربودن به مردم است اینکه تولیدداشته باشیم فقط مصرف کننده نباشیم .تولیدوخدمتگزاری بایدبه مردم باشدبه قلم به حرف به کرم و...

کسانیکه درکنگره خدمتگزارهستندهمیشه حالشان خوب است .

همسفرزهرا :مورددیگری برای رسیدن به حال خوش اینست که درزمان حال زندگی کنیم .که یکی ازسختترین هنرهاست واگرتمرین کنیم ازبهتریت هنرهاااست .

درزمان حال زندگی کردن نه اینکه هرکاری حتی ضدارزش راانجام دهیم وبگوییم دم غنیت است بلکه بااجرای قوانین است .

مطلبی که درگیرآن هستیم اینست که ارزش چیزهاییکه داریم رانمیدانیم وحسرت چیزهایی رامیخوریم که نداریم .بایدازچیزهایی که داریم استفاده کنیم وبرای چیزهایی که نداریم تلاش کنیم البته ازروی حساب وکتاب.

راهنما :پس درحال زندگی کردن بااینکه دم راغنیمت بشماریم اززمین تااسمان متفاوتست .دم راغنیمت شمردن یعنی هرکاری که خواستیم انجام  دهیم چه درست چه غلط.ولی درحال زندگی کردن یعنی ازگذشته درس گرفتن وبرای آینده برنامه ریزی کردن.

همسفرالهام :آفای مهندس دراین سی دی بیان میکنندکه هیچ چیزوهیچ کس بدون عیب ونقص ومشکل نیست .هنرآنست که مابتوانیم پیله اطراف خودراسوراخ کنیم وازآن بیرون اییم .

شاسی پیانو7تااست که هرکسی براحتی انرایادخواهدگرفت.ولی نوازندگی هنری است که بایدسالهاتلاش کنی ،هزاران بارغلط بزنی تابتوانی آنرایادبگیری .

زندگی کردن وهمچنین آمدن به کنگره هم اینطوراست .ماتوقع نداریم همه یک شبه پاک ومنظم شونداین تمرین مییخواهدبرای همین مازمان میدهیم .باتمرین ذره ذره یادخواهیم گرفت.

زندگی کردن ویادگیری هممشکلات وشکست است ولی بایدناامیدنشویم وتمرین کنیم تایادبگیریم   .

فهمیدن کارسختی است .اگرهمه بایک کلام میفهمیدندکارخلقت تمام میشد.

یکی دیگرازراههای رسیدن به حال خوش صفرکردن حساب  است که بحث پایدارتری است وتازمانیکه حسابمان راصفرنکینم نمیتوانیم حرکتهای سازنده ای انجام دهیم .بذرنیکومحصول نیکوخواهدداشت ولی بذرهای زهرآگینی که ماقبلادرمزرعه خودکاشته ایم هنوزدرمزرعه ماوجودداردوخودش رانشان میدهد.

همسفرشهره :   یکی ازمسائل مهم که خداوندانسان راخلق کردزندگی  کردن است خداوندتنهابرای رسیدن به بقاالله انسان راخلق نکرد.بقابلله فقط خط پایان است که روزی به آن نقطه برسدوروزحشرشروع میشودولی مهم دیگرزندگی کردن ونعمتهارادرست مصرف کردن است .

همسفرزهرا :آقای مهندس بیان میکنندخودمان زندان بان جهل وکینه وحسادت وخودخواهی و..خودمان شده ایم وجهنمی برای خودمان درست کرده ایم که روزبروزپیله هایمان رامحکمترمیکینم            وهنرآنست که پیله های اطراف خودراسوراخ کنیم وازآن بیرون بیاییم وپروازکنیم .

راهنماخانم آزاده :پس اگرحال من بداست ببینیم کدامیک ازاین مواردرااجرانمیکنم.بایدطبق این دستورالعمل چکارکنم تاحال من خوب شود.

شایدسالهامن  قضاوت کرده ام یا..پس بایدسالهاقضاوت بشوم و...

اگرمن الان درصراط مستقیم قرارگرفته ام بایدتاوان ضدارزشهایی که  قبلاانجام داده ام رابدهم وبایدبپذیرم تاپالایش شوم.آقای امین بارهاگفته اندکائنات بافعل کاردارندبافاعل کاری ندارند.اگرمن ازناراحتی دیگران خوشحال شوم ،درواقع عمل من خوشحالی ازناراحتی است پس همان برای من اتفاق خواهدافتاد.

هرچه بکاریم همان رابرداشت خواهیم کرد.

آقای خدامی هم گفتندانسانهای سپاسگزارشادترازبقیه هستند.

کتاب حال خوش ازآقای مهندس راپیشنهادمیکنم مطالعه کنید. 

جلسه بادعای راهنمای عزیزبه پایان رسید:

دعامیکینم انشالله رموزرسیدن به حال خوش رادرزندگیمان عملی کنیم......

 

موفق وپیروزباشید

نگارش :همسفرزهرا

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

 


 [S1]

نوع مطلب : عملکرد لژیون، 
برچسب ها : کنگره 60، درمان اعتیاد، عملکردلژیون،
لینک های مرتبط :

شنبه 15 تیر 1398 12:39 ب.ظ
سلام و خدا قوت به همه دوستان عزیزم بسیار از مطالب مفید شما لذت بردم و آموختم موفق و پیروز باشید
جمعه 14 تیر 1398 10:11 ق.ظ
تشکر فراوان از زهرای عزیز که برای وبلاگ لژیون زحمت فراوان میکشه و از اعضاء لژیون که به خوبی مبحث سی دی ها را توضیح می دهند و یه تشکر ویژه از سر کار خانوم ازاده بابت راهنمای های فراوانشون انشاالاه که خیر و برکتش نصیبتون بشه
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.


درباره وبلاگمدیر وبلاگ : آزاده رحمانیان
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات