راه روشن
وبلژیون همسفر آزاده رحمانیان
چهارشنبه 26 تیر 1398 :: نویسنده : آزاده رحمانیان
به نام قدرت مطلق
روزدوشنبه مورخ 97/4/24لژیون چهارم به استادی خانم آزاده بادستورجلسه سی دی "سن "وسی دوم "وادی دوازدهم "راس ساعت مقررآغازبکارنمود..

ابتدای جلسه راهنمای عزیز خانم آزاده درمورددستورجلسه هفتگی "وادی یازدهم "بیان کردند :

این وادی همانندسایروادی هانکات کلیدی رابرای مابیان میکند.یکی ازمطالب آن اینست که آقای مهندس بیان میکنندهیچ فکروانسان وسیستمی نیست که ازبیرون کسی بتواندبه اوآسیب برساندوریشه ی همه ی مشکلات ما ازدرون است.نکته ی دیگراینکه حرکت عناصرتاریکی خیلی آرام وخزنده است وابتدای ورودبه تاریکی متوجه نمیشویم وقتی سقوط کردیم میفهمیم.کارشیطان فقط دعوت مابه سوی تاریکی است ورودبه تاریکی دراختیارخودماست.

تعادل قانون است ولی افراط وتفریط خواست خودماست.وبه قول آقای مهندس بهشت وجهنم دراین دنیاست.

سپس هرکدام ازهمسفران نکته ای ازسی دی هفتگی "سن "رابیان کردند:

همسفرمهتاب :دراین سی دی آقای مهندس عنوان میکنندسی انسان هابرآیندسه موضوع است :1)سن شناسنامه ای 2)سن فیزیولوژی یاتوان فیزیکی3)سن روحی وروانی .اینکه فردازلحاظ روحی درچه شرایطی است هم تعیین کننده سن شخص است.

همسفرالهام :زندگی مابراساس خواست وتقدیروفرمان الهی است .ماهرچه بکاریم همان رابرداشت میکنیم .بعضی مشکلاتی که الان برای مابوجودمی آیدننتیجه ی کارهای قبلی ماست

همسفرزهرا:خواست چیزی است که خودمامیخواهیم وبرای رسیدن به آن تلاش میکنیم ،تقدیرنتیجه ی کارهایی است که قبلاانجام داده ایم وفرمان الهی هم دستوراتی است که خداوندبرای مارقم زده است  .شخصی تلاش میکندولی تقدیرش چیزدیگری است که مربوط به سالهای قبل اوست .

خانم آزاده :پس کاری که من الان دارم انجام میدهم درواقع تقدیر آینده من رارقم میزند.آقای مهندس میگویندقبلاازانجام هرکاری خوب فکرکنیدوبببنیدنتیجه ی آن تاچه زمانی باقی خواهدبود .

همسفرزهرا:تقدیربرهیچ کس پوشیده نیست وتقدیرمانندتیری است که ازچله کمان خارج شده باشدقابل بازگشت نیست آن اتفاق قطعا رخ خواهددادامااندیشه ی نیکوی ماروی تقدیراثرنیکویی خواهدگذاشت .

همسفرعاطفه :گاهی اوقات تقدیروخواسته یمادریک جهت هستندوگاهی عکس یکدیگرند.

برای پیداکردن راه بایدتفکرکرد.نیروهای خودرادست کم نگیرید.زنجیره های کهنه راپاره کنیدتابه روشنایی برسیدواگرآخرین بندراپاره کردیدبندمحکمتری بردست وپای شمامیزنیم ومنظورازبندمحککم ،بندعشق به راه است .

خانم آزاده :تقدیرمانندخوردن شیرشتراست بایدتقدیرمان راقبول کنیم ،بازپرداختی است که بایدپس بدهیم پس حسرت وغصه ی گذشته رانخوریم وآنرابادل وجان قبول کنیم.

پس ازآن همسفران عزیزدرادامه جلسات سی دی دوم ازوادی دوازدهم رابه مشارکت گذاشتند:

همسفرمهتاب :تغییرهرچیزذره ذره امکانپذیراست ویکدفعه انجام نمیگیردانسان هم بایستس ذره ذره پخته شود.این نیست که همه یکدفعه تغییر کنندخصوصادرامردتعلیم وتربیت .البته نیروهای القا،احیاوتحرک هم که درهستی وجوددارندبه یاری تغییروتبدبلات می آیندچون بدون انهاهیچ تبدیلی صورت نمیگیرد.بایدتفکرانسان بیدارشودوقتی بیدارشدنیروهای القاواحیاوتحرک واردمیشوندوهدایت راآغازمیکنندالبته اگرنیروهای بازدارنده بگذارند.

کارنیروهای بازدارنده وتخریب ،بازدارنده وتخریب است واین نیروراهم درصورآشکارداریم وهم صورپنهان .بعضی انسلنهاهم کارشان تخریب دیگران است .

همسفرالهام :انسانهادونیمه هستندنیمی ازعالم بالاوپاک ونیمی ازعالم پایین وشایدازحیوانات پست ترهستند.بایددرطول مسیرتکامل آن نیمه حیوانی تبدیل  به روشنایی گرددواین مهم انجام نمیگیردمگرباکسب علم ومعرفت ودانایی وتجربه وهمچنین این تغییرات به آرامی واندک اندک ایجادمیگرددوینازبه زمان داریم .هرموجودی یک روح دروجودخودداردویک جن .درست است که همه کاره نفس است ولی دونماینده درکنارش است آن چیزی که شمارابه خوبی دعوت میکندروح وآنی که دائمادنبال کارشروضدارزش است جن است .

باخلق انسان یک اشعاب اتفاق می افتدونیروهارابه نیمه تقسیم میکند.نیروهای روشنایی وتاریکی وهردونیروقدرتمندخواهندبود.

همسفرسمیه :کسانی که ضدارزش انجام میدهنددرگروه کسانی هستندکه درتاریکی قراردارندوکسانیکه صالح ودرخدمت دیگران هستنددرقسمت روشنایی قراردارند.این دونیرودائمادرحال نبردهستند.اینطوری همیشه تعادلشان رابرقرارمیکنند.خمرهم جزوه نیروهای اهریمنی هست .

همسفرزهرا :اگرقراربوددردنیافقط یک نیروباشدحال چه ارزش وچه ضدارزش اصلانمیشدچون زندگی باهمه ی تکاملش بازی خیلی قشنگی است .این دونیرودرحال آموزش وازدیادافرادخودهستندالبته هم درزمین وهم سما.

 

قسمتی ازاین عمل ازطریق الهام والقاصورت میگیردووقتی شماباانسان منفی وزشت کرداربرخوردمیکنیدمسائل منفی به شماالقاخواهدشدوبرعکس به همین دلیل بزرگان گفته اندبه افرادفاسدوشجره خبیثه نزدیک نشویدزیراالقاانقدرظریف عمل میکندکه اصلادراختیارشمانیست .وقتی نیرویی دائمادرکنارگوش شماحرف بزندباتکرارروی شمااثرمیگذارد.الهام هم به همین صورت است شمابدون اینکه متوجه شویدالهام صورت میگیرد.

بایدنیروهای تخریبی وجودداشته باشدتانیروهای مثبت خودشان رانشان دهنددرواقع میتوانندبه صورت مکمل ،ارتقادهنده ی انسان باشند.هرانسانی اختیارکامل داردتامسیرخودراانتخاب کند.

راهنما:چرامانمیتوانیم خداوندراآنگونه که هست درکش کنیم ؟

همسفرزهرا :چون ضدخداوندوجودنداردشیطان ضدخداوندنیست بلکه مخلوق اوست .

همسفرعاطفه :اگرانسان بخواهدواردهرگروهی شودچه روشنایی وچه تاریکی بایدبهای آنهاراپرداخت کندحتی اگربخواهیدواردنیروهای تاریکی هم بشویدبایدابتداخواسته های آنهارابراورده کنیدتاشماراراه دهندبایدبهایش رابدهبدنیروهای مثبت هم همینطوراست .

هرکس واردهرراهی شودنیروهای زمینی واسمانی به اوکمک خواهندکرد.

ولی پشت تمام این بازیها موضوعی نهفته است که من نیک میدانم هرچه هست ختم به خیرخواهدشدزیرا به همین دلیل درفرمان امده است که درآخرامر،امراول اجرامیشودومن به رحمت وبخشندگی خداوندتردیدی ندارم زیراوعده ی اودروغ نیست واوبه مخلوقین خودعشق میورزدوآنهاراآموزش میدهدآنچه رانمیدانند.

 

راهنماخانم آزاده :آقای امین دریکی ازمصاحبه های خودعنوان میکنند:بعضی وقتهادرمسیری که درپیش روداریدبامشکلاتی وسختیها روبرومیشویدهم برای مسافران وهم همسفران ،لحظاتی که است که ناامیدی وجودتان رامیگیردوخسته میشویدوتوان ادامه دادن رانداشته باشیدامااگربتوانیداین گره رادرون خودتان پیداکنیدوازدانش که راهنما یااستاددراختیارتان قرارمیدهدخوب استفاده کنید،حس تسلیم وآموزش پذیری رادرخودتان  تقویت کنیدمن فکرمیکنم دشواریهارفته رفته راحتترمیشودواین برای همه هست وبایدبااین مشکلات روبروشویدچون مادرتاریکیهارفته ایم وخارج شدن ازتاریکی یکسری بنداست که بایدیکی یکی ازان خارج شویم واین مسئله زمان میبردوبایداین ذهنیت رادراین قضیه داشته باشیم.

پس به خودومسافران خودزمان بدهید....

جلسه بادعای راهنمای عزیزبه پایان رسید :

دعامیکنیم انشالله همه ی پدرهاومسافران نزدخانواده های خودسربلندباشند...

 

موفق وپیروزباشید

نگارش:همسفرزهرا

نوع مطلب : عملکرد لژیون، 
برچسب ها : کنگره 60، درمان اعتیاد، عملکردلژیون،
لینک های مرتبط :

یکشنبه 30 تیر 1398 08:02 ق.ظ
سلام و خدا قوت به همه دوستان عزیزم بسیار عالی بود موفق و پیروز باشید
شنبه 29 تیر 1398 05:59 ب.ظ
باتشکر فراوان از خانوم زهرا و خانوم ازاده عزیز


درباره وبلاگمدیر وبلاگ : آزاده رحمانیان
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات