راه روشن
وبلژیون همسفر آزاده رحمانیان
پنجشنبه 3 مرداد 1398 :: نویسنده : آزاده رحمانیان
به نام قدرت مطلق
دوشنبه مورخ 97/3/31لژیون چهارم بادستورجلسه سی دی سوم وادی دوازدم وسی دی "حقه 3"همراه باهمسفران عزیزراس مقررآغازبکارنمود.

ابتدای جلسه همسفران درموردسی دی هفتگی "حقه 3"نکاتی رابیان کردند:

همسفرلیلا:ابتدای این سی دی آقای امین یادآوری میکنندکه ماه رمضان ماه بالابردن نقطه تحمل است ودرواقع میخواهنداین نکته رابه مایاددهندکه هرکسی ظرفیتش رابایدبداندچقدراست ووقتی میخواهدکاری راشروع کندازکم شروع کندتابه مرورآمادگی توان انجام آنکاررابطورکامل یادگیرد.

همسفرزهرا :داستانهایی که درطبیعت وجوددارندموسیقیهایی که گوش میکنیم وباانسان ارتباط برقرارمیکندواوارتحت تاثیرقرارمیدهدهمه ی اینهاازیک آنی برخوردارهستندویک ریشه ای دارند.بایدحقیقتی رابیان کنندیعنی بایدزنده باشند.چیزی باشدکه دائمااتفاق بیفتدوباآن سروکارداشته باشیم مثل دراکولا.اینهمه فیلم وکارتون وداستان راجع به دراکولامیسازندچون دراکولازنده است البته نه درصورآشکاربلکه درصورپنهان.

ویژگیهای دراکولاچیست ؟1)انرژی خودراازدیگران میگیرد.2)شبهابیداروروزهاخواب است .3)به نورحساسیت دارد.

بعضی افرادهم اینگونه هستند.درواقع بادراکولافرقی ندارند.

گفتیم کبرزمانی  اتفاق میافتدکه که شخص نمیتواندنوری جذب کند.یعنی قدرت جذب ندارد.پس درواقع داستان دراکولاداستان کبراست .یابعضی هستندگرگ نما که نمادافرادمشرک هستندکه بادراکولامدام درجنگ هستند.پس این داستان هازنده هستند.بعضی افراداینگونه هستندوخودشان خبرندارند.البته این نکته هم فراموش نشودکه دانش جهانبینی برای اصلاح خودانسان است نه برای اصلاح دیگران .من نمی توانم دیگران راقضاوت کنم .

گفتیم دومدل برای اینکه این قضیه رامتوجه شویم داریم مدل کارخانه وزمین .درمثال زمین دومثلث داریم.

مثلث ساختارکه شامل خواسته ها،جنس خاک وتفکرات مااست واین مثلث دراختیارماست .ومثلث خالق که شامل نور،آب واکسیژن است که این دراختیارمانیست .

 

پس ازآن آقای امین سوالی رامطرح میکنندکه آیا کفروشرک درزندگی ماتاثیردارد؟آیاباعث بیماریهامیشود؟

ایشان  عنوان کردندنوروآب رادرنظربگیریداگرزمینی نورزیاددران باشدتبدیل به حرارت وآتش میشود.آب کم تبدیل به خشکی و...

ترکیب اینهامیشودمزاج انسان :گرم وخشک ،گرم ومرطوب ،سردوخشک وسردومرطوب

مزاج انسان پایه طب سنتی است .طبیعت انسانهاازاین چهارتاپیروی میکندکه اگرازتعادل خارج شوندبیماریهادرانسان ظاهرمیشود.درکفرنوروآب قسمت بدمتمرکزمیشود،وقتی بالانس به هم بخوردبیماری درانسان ظاهرمیشود.

حقیقت راانسان راچگونه متوجه میشود؟

ابتداورودی اطلاعات داریم ازطریق چشم وگوش ،پس ازآن این ازاطلاعات به قلب، جایی که حس ادراک میشودمیرودوسپس به عقل میفرستیم وآنالیزمیکنیم .

همسفرعاطفه :نوروآب انسان اگرکم شود،آدمی دچارکبرمیشود.وقتی نورماکم باشدوبخواهیم چیزی راببینیم ،هاله ای ازآن چیزرامیبینیم یعنی به صورت مبهم میبینیم پس وقتی  دچارکبرشدیم ،نمیتوانیم واقعیتهاراآنطورکه هست ببینیم .پس کسی که دچارکبرمیشوددرقسمت دریافت دچارمشکل میشودکه هم کبربه وجودمی آیدوهم کفر.وقتی کفربوجودمی آیدنوردرجایی دیگرمتمرکزمیشودوبعضی چیزهاراپرنورمیبینندوبعضی جاهاکم نورتروکم اهمیتتر.

پس کسی که دچارکفرمیشودخوبی های اوپنهان میشودخوبی هادیگردراوتابیده نمیشودبدیهابرای اوپررنگ میشودچیزهایی که بی ارزش هستندبرای اوارزش زیادی پیدامیکندوبرعکس .

همسفرالهه :وقت انسان بخواهدسریع به خواسته اش برسدشرک اتفاق می افتد.جایگاه حس قلب  است .

کسی که دچارشرک میشودقلب اودچارمشکل میشود.وقتی صوت خوب رامیشنودعصبی میشود.شرک وکفردرزندگی ماهستندوجای خودرادارندماهم بایدزندگی خودرابکنیم وخودمان راپالایش کنیم .

پس دریافت ودرک حقیقت شامل دوبخش است :بخش اول دریافت وبخش دوم ادراک ؛که هردومیتواندمختل شود.

دریافت وتولیدمادرزندگی همانندزمین بایدباهم هماهنگ باشد.

انفاق یعنی بخشیدن چیزی درزمان سریع که خیراست درمقابل آن کلمه نفاق که ازمسایل منفی است ازکلمه نفقه یعنی خرج کردن بیهوده میآید.یعنی کسی که تمام چیزهایش را میبخشدمانندزمینی که تمام موادآلی خودرامیدهد

وارزش واعتباری دیگرندارد.

پس ازآن سی دی سوم وادی دوازدهم توسط همسفران عزیزبه اشتراک گذاشته شد:

همسفرسمیه :هرچیزی رابخواهیم درنظربگیریم بایدفرآیندزمان رادرنظربگیریم منتهابعضی مواقع فراموش میکنیم .کوتاه کردن زمان دربعضی مواقع خوب است وبعضی جاهاخیرمثلادرتهیه غذاخوب نیست ولی دررسیدن به مقصدباهواپیماو..خوبست .

درهرکارتوبه کردیم بلافاصله سرخط قرارنمیگیریم نقطه شروع وآغازاست برای جبران وبازگشت .

برای تذهیب اخلاق گروه هاوادیان مختلف خیلی چیزهاراارئه دادندودچارمشکل شدند.هرپیزی بایدرمسیرخودش حرکت کنداگرقراراست اخلاق تذهیب شودبایدذره ذره وپله پله این تغییرانجام میشوداین هم میسرنمیشودمگرباشناخت وآگاهی ودانش .

همسفرزهرا:بنابراین برای اینکه درآخرالامر،امراول اجراشود،زمان میخواهدومابایداین زمان راطی کنیم وبرای تربیت واخلاق خیال میکنیم زمان نمیخواهدچون فکرمیکنیم معنویات زمان نمیخواهددرصورتیکه معنویات خیلی سخت ترازمادیات است .

حرکت اساس هستی واساس تغییرات وتبدبلات است اگردرهستی حرکت نباشدستارگان دریک لحظه فروخواهندریخت .هیچ چیزدرهستی ثابت نیست هیج جانیست که حالت سکون داشته باشداصلاقابل تصورنیست.

باحرکت راه نمایان خواهدشدبدون حرکت هیچ تغییروتبدیلی صورت نمیگیرد.مهم اینست که انسان درحال حرکت است ولی کجامیرودواین حرکت به کجاست ؟حرکت بایدجهت داشته باشد.ازکجابدانیم این حرکت جهتش درست است یانه ؟ممکن است دائمادرحال حرکت است امابه نتیجه نمیرسدمثل تردمیل که آخرش سرجای خوداست وتغییری نکرده ایم پس وقتی میخواهیدحرکت کنیدبایدراه مشخص باشدوراه درست رابرویم.

رمزورازحقیقت دوچیزاست یکی یافتن راه ودوم آنچه برداشت میکنید.پیداکردن راه همان صراط مستقیم است .همه ازخدامیخواهیم که مارابه صراط مستقیم هدایت کندیعنی راهی که باحرکت درآن به مقصددرست برسیم .

همسفرلیلا :پس مابایددرک کنیم راهی که میرویم درست است یاخیرواین موضوع راهمه تاحدودی میدانندواصل اینست که درحرکتی که میکنیم چیزی که میخواهیم رادرک کنیم .

همسفرالهه :وقتی فردی جهتش رابه سمت نورکردبلافاصله نیروهای الهی اززمین وآسمان برای تغییروتبدیل به یاری اوخواهندآمد.شماهیچ چیزی رادرهستی بدون مکانیزم وسیستم نمیبینید.یکسری نیروهاتحت فرمان خداوندهستندبه نام نیروهای الهی ویکسری نیروهم داریم شیطانی واهریمنی .کسیکه به طرف ارزشهامیرودنیروهای الهی به کمک اومی آیند ولی بایستی ثلبت قدم باشید.یعنی هرکاری انجام میدهیدآزمایش میشویدودراین راه بایدامتحان پس دهید.

انسان درحرکت شروع به تغییرکندواین تغییربایددرگفتاروکردارباشد.

انسان بایداندیشه کندوسپس کاری راانجام دهدوگفتارورفتارش یکی باشدولی بعضی مواقع اینطورنیست که منافق گفته میشود.

هرچه تغییربیشترباشدنیروهای بیشتری به یاری اوخواهندآمدتادرنهایت این تغییرات به مرحله لازم برسدوتبدیل انجام گیردوفردخودجزونیروهای الهی شودواماده خدمت به سایرانسانها.

لازم به ذکراست که درتمامی مراحل نیروهای الهی به کمک شخص میایندودرنهایت همه ی کارهابه عهده ی خودشخص است .دست های آسمانی فقط القای افکارراانجام میدهندوانجام عمل به عهده خودشخص است.

همسفرلیلا:نیروهای مثبت ومنفی دردرون ماوجوددارندمانمیتوانیم هیچکدام ازاین نیروهاراازخودمان بیرون کنیم وقتی من درمسیرمستقیم حرکت میکنم نیروی منفی هم به سراغ من خواهدآمدتامن راازصراط مستقیم خارج کندواگرمابتوانیم بااین نیروهامبارزه کنیم کم کم درمسیری قرارمیگیریم که خداوندراه رابرای مابازکرد.

همسفرعاطفه :انسان موجودی است که مدام سرخودکلاه میگذاردوکارهایش راتوجیه میکندمثلاکسانیکه عملیات انتحاری انجام میدهند.

دین اسلام دین صلح وآرامش است که بابخشندگی شروع میشود.

اگربخواهی دررزمین خلاف کنی بایدمجازات شوی .هیچ چیزبدون قانون نیست واگرکاراشتباهی انجام دادی جریمه ای که خودسیستم برانسان واردمیکنددرمقابل جریمه ای که خداوندبرای ماقرارمیدهدصفراست .

هرچیزی که برای خودمیپسندی برای دیگران هم بپسند.

دراخرآقای مهندس بیان میکنندمواظب زمین ودرختان وجنگلهاباشیدزمین راخراب وآلوده نکنید.شکارنکنید.آب راکثیف وآلوده نکنید.درهفته درختکاری درخت بکاریدومواظب آن باشید.

 

انشالله همه به آرامش برسیم.......آمین

 

 نگارش :همسفرزهرا

 

 

 

 

نوع مطلب : عملکرد لژیون، 
برچسب ها : کنگره 60، درمان اعتیاد، عملکردلژیون،
لینک های مرتبط :

سه شنبه 26 شهریور 1398 10:17 ب.ظ
سلام وخداقون به خانم زهرای عزیز
پنجشنبه 17 مرداد 1398 03:57 ب.ظ
تشکر از همسفران لژیون ۴ که به زیبای مطالب سی دی را بازگو میکنند ممنون از زهرای عزیز


درباره وبلاگمدیر وبلاگ : آزاده رحمانیان
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات