راه روشن tag:http://azadelejionc60.mihanblog.com 2020-09-20T11:35:09+01:00 mihanblog.com تجلیل 2020-07-01T06:46:52+01:00 2020-07-01T06:46:52+01:00 tag:http://azadelejionc60.mihanblog.com/post/138 همسفر زهرا م به نام قدرت مطلقروزدوشنبه مورخ 99/4/9مراسم تجلیل کمک راهنمای لژیون چهارم خانم آزاده وآخرین جلسه این لژیون بادستورجلسه وادی هفتم برگزارشد...
به نام قدرت مطلقروزدوشنبه مورخ 99/4/9مراسم تجلیل کمک راهنمای لژیون چهارم خانم آزاده وآخرین جلسه این لژیون بادستورجلسه وادی هفتم برگزارشد...
]]>
تبریک 2020-06-27T11:11:19+01:00 2020-06-27T11:11:19+01:00 tag:http://azadelejionc60.mihanblog.com/post/137 همسفر زهرا م ]]> تبریک 2020-05-20T11:19:24+01:00 2020-05-20T11:19:24+01:00 tag:http://azadelejionc60.mihanblog.com/post/134 همسفر زهرا م به نام قدرت مطلقمعشوقه به سامان شدتابادچنین باداکفرش همه ایمان شدتابادچنین بادای به نام قدرت مطلق

معشوقه به سامان شدتابادچنین بادا
کفرش همه ایمان شدتابادچنین بادا


ی
]]>
عملکردلژیون مجازی 2020-04-01T17:26:36+01:00 2020-04-01T17:26:36+01:00 tag:http://azadelejionc60.mihanblog.com/post/126 همسفر زهرا م به نام قدرت مطلقروزپنج شنبه مورخ 98/12/29لژیون چهارم به استادی خانم آزاده ،با دستورجلسه "عشق وایمان 3"به صورت مجازی راس ساعت مقررآغاز به کارنمود... به نام قدرت مطلق

روزپنج شنبه مورخ 98/12/29لژیون چهارم به استادی خانم آزاده ،با دستورجلسه "عشق وایمان 3"به صورت مجازی راس ساعت مقررآغاز به کارنمود...
]]>
عملکردلژیون 2020-02-08T08:13:40+01:00 2020-02-08T08:13:40+01:00 tag:http://azadelejionc60.mihanblog.com/post/124 همسفر زهرا م به نام قدرت مطلقروزدوشنبه مورخ 97/11/14لژیون چهارم به استادی خانم آزاده راس ساعت مقررآغاز به کارنمود.... به نام قدرت مطلق
روزدوشنبه مورخ 97/11/14لژیون چهارم به استادی خانم آزاده راس ساعت مقررآغاز به کارنمود....
]]>
عملکردلژیون 2020-01-30T13:13:21+01:00 2020-01-30T13:13:21+01:00 tag:http://azadelejionc60.mihanblog.com/post/123 همسفر زهرا م به نام قدرت مطلقدوشنبه مورخ 98/11/7لژیون چهارم به استادی خانم آزاده بادستورجلسه "پیوندهای نامیمون "راس ساعت مقررآغازبه کارنمود...
به نام قدرت مطلق
دوشنبه مورخ 98/11/7لژیون چهارم به استادی خانم آزاده بادستورجلسه "پیوندهای نامیمون "راس ساعت مقررآغازبه کارنمود...
]]>
تبریک 2020-01-23T15:09:36+01:00 2020-01-23T15:09:36+01:00 tag:http://azadelejionc60.mihanblog.com/post/122 همسفر زهرا م ازطرف همه ی همسفران لژیون چهارم این جایگاه رابه کمک راهنمای عزیزخانم آزاده وهمسفرخانم الهام عزیزوبقیه ی همسفران تبریک میگوییم.......به امیدموفقیت روزافزون شماوقرارگرفتن درجایگاههای بالاتر ازطرف همه ی همسفران لژیون چهارم این جایگاه رابه کمک راهنمای عزیزخانم آزاده وهمسفرخانم الهام عزیزوبقیه ی همسفران تبریک میگوییم.......به امیدموفقیت روزافزون شماوقرارگرفتن درجایگاههای بالاتر ]]> عملکردلژیون 2020-01-23T13:39:07+01:00 2020-01-23T13:39:07+01:00 tag:http://azadelejionc60.mihanblog.com/post/120 همسفر زهرا م به نام قدرت مطلقدوشنبه مورخ 98/10/30لژیون چهارم به استادی خانم آزاده راس ساعت مقررآغازبه کارنمود..... به نام قدرت مطلق
دوشنبه مورخ 98/10/30لژیون چهارم به استادی خانم آزاده راس ساعت مقررآغازبه کارنمود.....
]]>
عملکردلژیون 2020-01-10T20:03:18+01:00 2020-01-10T20:03:18+01:00 tag:http://azadelejionc60.mihanblog.com/post/119 همسفر زهرا م به نام قدرت مطلقدوشنبه مورخ 98/10/16لژیون چهارم به استادی خانم آزاده بادستورجلسه "طلب ظلم 1"راس ساعت مقررآغازبه کارنمود.... به نام قدرت مطلق

دوشنبه مورخ 98/10/16لژیون چهارم به استادی خانم آزاده بادستورجلسه "طلب ظلم 1"راس ساعت مقررآغازبه کارنمود....
]]>
جشن گلریزان 2019-12-22T19:30:43+01:00 2019-12-22T19:30:43+01:00 tag:http://azadelejionc60.mihanblog.com/post/118 همسفر زهرا م به نام قدرت مطلقدوشنبه مورخ 98/9/25همسفران لژیون چهارم به استادی خانم آزاده هماننددیگرهمسفران شعبه درجشن گلریزان ،باعشق حضوریافتند... به نام قدرت مطلق
دوشنبه مورخ 98/9/25همسفران لژیون چهارم به استادی خانم آزاده هماننددیگرهمسفران شعبه درجشن گلریزان ،باعشق حضوریافتند...
]]>
عملکردلژیون 2019-12-05T12:16:23+01:00 2019-12-05T12:16:23+01:00 tag:http://azadelejionc60.mihanblog.com/post/117 همسفر زهرا م به نام قدرت مطلقدوشنبه مورخ 98/9/11لژیون چهارم به استادی خانم آزاده بادستورجلسه "فرق نگاه مسافرومعتاد"راس ساعت مقررآغاز به کارنمود... به نام قدرت مطلق
دوشنبه مورخ 98/9/11لژیون چهارم به استادی خانم آزاده بادستورجلسه "فرق نگاه مسافرومعتاد"راس ساعت مقررآغاز به کارنمود...
]]>
عملکردلژیون 2019-11-29T10:16:29+01:00 2019-11-29T10:16:29+01:00 tag:http://azadelejionc60.mihanblog.com/post/116 همسفر زهرا م به نام قدرت مطلقروزدوشنبه مورخ 98/9/4لژیون چهارم به استادی خانم آزاده بادستورجلسه "سی دی کابوس 2"راس ساعت مقررآغاز به کارنمود.. به نام قدرت مطلق
روزدوشنبه مورخ 98/9/4لژیون چهارم به استادی خانم آزاده بادستورجلسه "سی دی کابوس 2"راس ساعت مقررآغاز به کارنمود..
]]>
عملکردلژیون 2019-11-15T14:51:43+01:00 2019-11-15T14:51:43+01:00 tag:http://azadelejionc60.mihanblog.com/post/114 همسفر زهرا م به نام قدرت مطلقدوشنبه مورخ 98/8/20لژیون چهارم به استادی خانم آزاده بادستورجلسه "سی دی ایمان "راس ساعت مقررآغازبه کارنمود... به نام قدرت مطلق
دوشنبه مورخ 98/8/20لژیون چهارم به استادی خانم آزاده بادستورجلسه "سی دی ایمان "راس ساعت مقررآغازبه کارنمود...
]]>
عملکردلژیون 2019-11-12T16:42:51+01:00 2019-11-12T16:42:51+01:00 tag:http://azadelejionc60.mihanblog.com/post/113 همسفر زهرا م به نام قدرت مطلقدوشنبه مورخ 97/8/13لژیون چهارم به استادی خانم آزاده بادستورجلسه "سی دی کابوس 1"راس ساعت مقرر آغاز به کارنمود.. به نام قدرت مطلق
دوشنبه مورخ 97/8/13لژیون چهارم به استادی خانم آزاده بادستورجلسه "سی دی کابوس 1"راس ساعت مقرر آغاز به کارنمود..
]]>
عملکردلژیون 2019-11-02T07:33:28+01:00 2019-11-02T07:33:28+01:00 tag:http://azadelejionc60.mihanblog.com/post/110 همسفر زهرا م به نام قدرت مطلقدوشنبه مورخ 98/8/6لژیون چهارم به استادی خانم آزاده بادستورجلسه "وادی سوم "راس ساعت مقررآغازبه کارنمود.... به نام قدرت مطلق
دوشنبه مورخ 98/8/6لژیون چهارم به استادی خانم آزاده بادستورجلسه "وادی سوم "راس ساعت مقررآغازبه کارنمود....


]]>