راه روشن http://azadelejionc60.mihanblog.com 2020-09-18T14:05:01+01:00 text/html 2020-07-01T06:46:52+01:00 azadelejionc60.mihanblog.com همسفر زهرا م تجلیل http://azadelejionc60.mihanblog.com/post/138 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><b>به نام قدرت مطلق</b></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s13.picofile.com/file/8401644334/%D8%B9%DA%A9%D8%B3.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><b>روزدوشنبه مورخ 99/4/9مراسم تجلیل کمک راهنمای لژیون چهارم خانم آزاده وآخرین جلسه این لژیون بادستورجلسه وادی هفتم برگزارشد...</b></div> text/html 2020-06-27T11:11:19+01:00 azadelejionc60.mihanblog.com همسفر زهرا م تبریک http://azadelejionc60.mihanblog.com/post/137 <img src="https://up.c60.ir/repository/34142/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%87%20%D9%87%D8%A7/azade4l.jpg"> text/html 2020-05-20T11:19:24+01:00 azadelejionc60.mihanblog.com همسفر زهرا م تبریک http://azadelejionc60.mihanblog.com/post/134 <div style="text-align: center;"><b>به نام قدرت مطلق</b></div><div style="text-align: right;"><b><br></b></div><div style="text-align: center;"><b>معشوقه به سامان شدتابادچنین بادا</b></div><div style="text-align: center;"><b>کفرش همه ایمان شدتابادچنین بادا</b></div><div style="text-align: right;"><b><br></b></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><b>ی </b><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s12.picofile.com/file/8397728068/IMG_20200518_WA0006.jpg" alt=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s12.picofile.com/file/8397728092/IMG_20200518_WA0007.jpg" alt=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s12.picofile.com/file/8397728142/IMG_20200518_WA0051.jpg" alt=""></div> text/html 2020-04-01T17:26:36+01:00 azadelejionc60.mihanblog.com همسفر زهرا م عملکردلژیون مجازی http://azadelejionc60.mihanblog.com/post/126 <div style="text-align: center;"><b>به نام قدرت مطلق</b></div><div style="text-align: center;"><b><br></b></div><div style="text-align: right;"><b>روزپنج شنبه مورخ 98/12/29لژیون چهارم به استادی خانم آزاده ،با دستورجلسه "عشق وایمان 3"به صورت مجازی راس ساعت مقررآغاز به کارنمود...</b></div> text/html 2020-02-08T08:13:40+01:00 azadelejionc60.mihanblog.com همسفر زهرا م عملکردلژیون http://azadelejionc60.mihanblog.com/post/124 <div style="text-align: center;"><b>به نام قدرت مطلق</b></div><div style="text-align: right;"><b>روزدوشنبه مورخ 97/11/14لژیون چهارم به استادی خانم آزاده راس ساعت مقررآغاز به کارنمود....</b></div> text/html 2020-01-30T13:13:21+01:00 azadelejionc60.mihanblog.com همسفر زهرا م عملکردلژیون http://azadelejionc60.mihanblog.com/post/123 <div style="text-align: center;"><b><br></b></div><div style="text-align: center;"><b>به نام قدرت مطلق</b></div><div style="text-align: right;"><b>دوشنبه مورخ 98/11/7لژیون چهارم به استادی خانم آزاده بادستورجلسه "پیوندهای نامیمون "راس ساعت مقررآغازبه کارنمود...</b><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s6.picofile.com/file/8386587726/%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B0%DB%B0%DB%B1%DB%B2%DB%B4_%DB%B1%DB%B7%DB%B1%DB%B3%DB%B5%DB%B3.jpg" alt=""></div> text/html 2020-01-23T15:09:36+01:00 azadelejionc60.mihanblog.com همسفر زهرا م تبریک http://azadelejionc60.mihanblog.com/post/122 <b>ازطرف همه ی همسفران لژیون چهارم این جایگاه رابه کمک راهنمای عزیزخانم آزاده وهمسفرخانم الهام عزیزوبقیه ی همسفران تبریک میگوییم.......به امیدموفقیت روزافزون شماوقرارگرفتن درجایگاههای بالاتر</b><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s7.picofile.com/file/8385836042/IMG_20200123_133041_331.jpg" alt=""> text/html 2020-01-23T13:39:07+01:00 azadelejionc60.mihanblog.com همسفر زهرا م عملکردلژیون http://azadelejionc60.mihanblog.com/post/120 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s6.picofile.com/file/8385835618/%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B0%DB%B0%DB%B1%DB%B2%DB%B0_%DB%B1%DB%B8%DB%B1%DB%B5%DB%B3%DB%B3.jpg" alt=""><b>به نام قدرت مطلق</b></div><div style="text-align: right;"><b>دوشنبه مورخ 98/10/30لژیون چهارم به استادی خانم آزاده راس ساعت مقررآغازبه کارنمود.....</b></div> text/html 2020-01-10T20:03:18+01:00 azadelejionc60.mihanblog.com همسفر زهرا م عملکردلژیون http://azadelejionc60.mihanblog.com/post/119 <div style="text-align: center;"><b>به نام قدرت مطلق</b></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s6.picofile.com/file/8384687884/%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B0%DB%B0%DB%B1%DB%B0%DB%B6_%DB%B1%DB%B8%DB%B1%DB%B7%DB%B5%DB%B7.jpg" alt=""></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><b>دوشنبه مورخ 98/10/16لژیون چهارم به استادی خانم آزاده بادستورجلسه "طلب ظلم 1"راس ساعت مقررآغازبه کارنمود....</b></div> text/html 2019-12-22T19:30:43+01:00 azadelejionc60.mihanblog.com همسفر زهرا م جشن گلریزان http://azadelejionc60.mihanblog.com/post/118 <div style="text-align: center;"><b>به نام قدرت مطلق</b></div><div style="text-align: right;"><b>دوشنبه مورخ 98/9/25همسفران لژیون چهارم به استادی خانم آزاده هماننددیگرهمسفران شعبه درجشن گلریزان ،باعشق حضوریافتند...</b><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s7.picofile.com/file/8382518742/gol_112_.jpeg" alt=""></div> text/html 2019-12-05T12:16:23+01:00 azadelejionc60.mihanblog.com همسفر زهرا م عملکردلژیون http://azadelejionc60.mihanblog.com/post/117 <div style="text-align: center;"><b>به نام قدرت مطلق</b></div><div style="text-align: right;"><b>دوشنبه مورخ 98/9/11لژیون چهارم به استادی خانم آزاده بادستورجلسه "فرق نگاه مسافرومعتاد"راس ساعت مقررآغاز به کارنمود...</b><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s7.picofile.com/file/8380761200/%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B9%DB%B1%DB%B2%DB%B0%DB%B2_%DB%B1%DB%B8%DB%B1%DB%B2%DB%B4%DB%B2.jpg" alt=""></div> text/html 2019-11-29T10:16:29+01:00 azadelejionc60.mihanblog.com همسفر زهرا م عملکردلژیون http://azadelejionc60.mihanblog.com/post/116 <div style="text-align: center;"><b>به نام قدرت مطلق</b></div><div style="text-align: right;"><b>روزدوشنبه مورخ 98/9/4لژیون چهارم به استادی خانم آزاده بادستورجلسه "سی دی کابوس 2"راس ساعت مقررآغاز به کارنمود..</b><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s6.picofile.com/file/8380031000/%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B9%DB%B1%DB%B1%DB%B2%DB%B5_%DB%B1%DB%B8%DB%B0%DB%B9%DB%B1%DB%B5.jpg" alt=""></div> text/html 2019-11-15T14:51:43+01:00 azadelejionc60.mihanblog.com همسفر زهرا م عملکردلژیون http://azadelejionc60.mihanblog.com/post/114 <div style="text-align: center;"><b>به نام قدرت مطلق</b></div><div style="text-align: right;"><b>دوشنبه مورخ 98/8/20لژیون چهارم به استادی خانم آزاده بادستورجلسه "سی دی ایمان "راس ساعت مقررآغازبه کارنمود...</b><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s7.picofile.com/file/8378396650/%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B9%DB%B1%DB%B1%DB%B1%DB%B1_%DB%B1%DB%B8%DB%B1%DB%B1%DB%B0%DB%B9.jpg" alt=""></div> text/html 2019-11-12T16:42:51+01:00 azadelejionc60.mihanblog.com همسفر زهرا م عملکردلژیون http://azadelejionc60.mihanblog.com/post/113 <div style="text-align: center;"><b>به نام قدرت مطلق</b></div><div style="text-align: right;"><b>دوشنبه مورخ 97/8/13لژیون چهارم به استادی خانم آزاده بادستورجلسه "سی دی کابوس 1"راس ساعت مقرر آغاز به کارنمود..</b><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s6.picofile.com/file/8378033192/%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B9%DB%B1%DB%B1%DB%B0%DB%B4_%DB%B1%DB%B8%DB%B1%DB%B4%DB%B3%DB%B0.jpg" alt=""></div> text/html 2019-11-02T07:33:28+01:00 azadelejionc60.mihanblog.com همسفر زهرا م عملکردلژیون http://azadelejionc60.mihanblog.com/post/110 <div style="text-align: center;"><b>به نام قدرت مطلق</b></div><div style="text-align: right;"><b>دوشنبه مورخ 98/8/6لژیون چهارم به استادی خانم آزاده بادستورجلسه "وادی سوم "راس ساعت مقررآغازبه کارنمود....</b></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s7.picofile.com/file/8376966976/%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B9%DB%B1%DB%B0%DB%B2%DB%B8_%DB%B1%DB%B7%DB%B2%DB%B0%DB%B4%DB%B9.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s7.picofile.com/file/8376967026/%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B9%DB%B1%DB%B0%DB%B2%DB%B8_%DB%B1%DB%B7%DB%B2%DB%B0%DB%B4%DB%B8.jpg" alt=""></div>